Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС предлага разкриване на една длъжност „съдия“ в Административен съд – Хасково

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от Закона за съдебната власт взе решение да предложи на Пленума на ВСС да разкрие една щатна длъжност „съдия“ в Административен съд – Хасково. Решението на Съдийската колегия е във връзка с предложение на Хайгуди Бодикян - административен ръководител – председател на Административен съд – Хасково.

В Административен съд – Хасково работят 6 съдии, а статистическите данни на ВСС за натовареността на административните съдилища за 2015 г. показват, че се нарежда на шесто място в страната по натовареност по щат на база дела за разглеждане – 16,50 броя месечно. По действителна натовареност на база дела за разглеждане, съдът заема четвърто място сред административните съдилища в страната с 22,21 броя дела месечно. Административен съд – Хасково регистрира увеличение на постъплението на делата, обусловено от близостта му с две държавни граници, едната от които е и външна за Европейския съюз.

         Увеличението на щатните длъжности „съдия“ е необходимо с оглед нормалното функциониране на съда, решаване на делата в законоустановените срокове и запазване на качеството на правораздаване.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд