КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 14 
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА 
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, 
ПРОВЕДЕНО НА 26 ЮЛИ 2016 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩИ: Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд, Георги Колев – председател на Върховния административен съд, Галина Карагьозова – член на Висшия съдебен съвет 
ОТСЪСТВАТ: Калин Калпакчиев и Светла Петкова 
На заседанието присъства за главен секретар Саша Харитонова – директор на Дирекция „Правна” към ВСС 

Откриване на заседанието – 09.50 ч. 

По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни точки: 
28. Проект на решение за откриване на процедура за избор на административен ръководител – председател на Районен съд гр. Благоевград. 
Внася: Милка Итова – член на ВСС 
29. Молба от Нина Методиева Коритарова – младши съдия в Окръжен съд гр. Сливен, за командироване в Софийски районен съд. 
Внася: Милка Итова – член на ВСС 
30. Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Хасково за увеличаване на щатната численост с 2 нови щатни длъжности „съдия”. 
Внася: Милка Итова – член на ВСС 
31. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Административен съд София-град за периодично атестиране на Николина Георгиева Янчева – съдия в Административен съд София –град, с ранг „съдия в АС”, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. 
Внася: Милка Итова – член на ВСС 
32. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд гр. Кюстендил за периодично атестиране на Евгения Христова Стамова – Тодорова – съдия в Окръжен съд гр. Кюстендил с ранг „съдия в АС”, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. 
Внася: Милка Итова – член на ВСС 
33. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Апелативен съд гр. Варна за периодично атестиране на Петя Иванова Петрова – съдия в Апелативен съд гр. Варна, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ. 
Внася: Милка Итова – член на ВСС 
34. . Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Благоевград за повишаване на Атанас Симеонов Иванов – съдия в Районен съд гр. Благоевград с ранг „съдия в ОС”, на място в по-горен ранг „съдия в АС”, считано от датата на вземане на решението. 
Внася: Милка Итова – член на ВСС 
35. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Административен съд гр. Видин за повишаване на Биляна Спасова Панталеева - Кайзерова – съдия в Административен съд гр. Видин с ранг „съдия в АС”, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, считано от датата на вземане на решението 
Внася: Милка Итова – член на ВСС 
36. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Велико Търново за повишаване на Владимир Митков Балджиев – съдия в Районен съд гр. Велико Търново с ранг „съдия в ОС”, на място в по-горен ранг „съдия в АС”, считано от датата на вземане на решението. 
Внася: Милка Итова – член на ВСС 
37. Проект на решение по предложението на Галина Георгиева Радикова – Романова – съдия в Административен съд гр. Бургас, с ранг „съдия в АС”, за повишаване на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, считано от датата на вземане на решението 
Внася: Милка Итова – член на ВСС 
38. Молба на Иван Емилов Георгиев за освобождаване от заеманата длъжност „съдия” в Софийски районен съд, на основание чл. 165, ал. 1 т. 2 от ЗСВ. 
39. Доклад от директора на дирекция „Международна дейност“ относно писмо от Министерство на правосъдието във връзка с регионален семинар по засилване на трансграничното сътрудничество за противодействие на престъпленията, свързани с незаконната миграция в Западните Балкани, който ще се проведе в периода 31 август – 1 септември 2016 г., в гр. Подгорица, Черна гора. 
40. Доклад от директора на дирекция „Международна дейност“ относно писмо от Министерство на външните работи, дирекция „Човешки ресурси”, за обявени вакантни позиции за командировани национални експерти в Генерални дирекции на ЕК, с краен срок за кандидатстване пред МВнР – 19.09.2016 г. и проект на обява за подбор на командировани национални експерти. 
41. Доклад от директора на дирекция „Международна дейност“ относно доклади от проведени международни срещи с участието на представители на съдебната власт. 
42. Предложение за публикуване на сайта на ВСС на Електронен въпросник със събраните данни от попълнените анкетни карти по гражданските, наказателните и административните дела и Окончателния доклад с обработените данни и анализи на първия и втори етапи на ФГ, основното изследване и корекциите във връзка с реализацията на извършените услуги от „БОЛКАН БРИТИШ СОУШЪЛ СЪРВЕСТ“ АД, изпълнител по договор № 45-06-046/2013 г., сключен от ВСС във връзка с анализа и обработката на данни от изследването на натовареността. 
Внасят: М. Кузманова, Г. Георгиева, К. Неделчева, М. Итова – членове на ВСС

ПО ДНЕВНИЯ РЕД 

ДИСЦИПЛИНАРНА ДЕЙНОСТ 

1. ОТНОСНО: Произнасяне по решение на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 30/2015 г. по описа на ВСС

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОТЛАГА разглеждането на точката за следващо заседание на Съдийската колегия. 
2. ОТНОСНО: Произнасяне по решение на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 7/2015 г. по описа на ВСС

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

НАЛАГА на Владимира Янева Янева – Манолева, съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“ за извършени дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 4, т. 3 и т. 5 от ЗСВ, дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 4 от ЗСВ – „понижаване в ранг за срок от три години“. 
3. ОТНОСНО: Проект на решение за изменение на решението по т. 19 по Протокол 10 от заседание на Съдийската колегия на ВСС, проведено на 28 юни 2016 г.

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Изменя решението си по т. 19 по протокол № 10 от заседание, проведено на 28.06.2016 г. както следва: 
„ВЪЗЛАГА на дирекция „Дисциплинарна дейност” в АВСС да внася чрез Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС“, в последното заседание на всеки два месеца на Съдийската колегия на ВСС, справка за състоянието на данните от вътрешния регистър на наказателните производства, образувани срещу съдии, както и такива срещу неизвестен извършител, по които като обвиняеми са привлечени съдии, воден съгласно чл. 77, т. 3, б. „в” от Правилника за организацията на дейността на ВСС и неговата администрация.“ 
4. ОТНОСНО: Справка за наказателните производства срещу съдии към 20.07.2016 г.

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

4.1. ПРИЕМА за сведение Справка за наказателните производства срещу съдии към 20.07.2016 г. 
4.2. ВЪЗЛАГА на Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС“ да изиска от Прокуратурата на Република България актуални данни за висящи производства срещу съдии. 

КОНКУРСИ И АТЕСТИРАНЕ 

5. ОТНОСНО: Проект на решение за откриване на процедури за преназначаване на магистрати по реда на чл. 194 от Закона за съдебната власт от районни съдилища в Софийски районен съд

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

5.1. ПРЕДЛАГА НА ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ДА ОТКРИЕ процедура за преназначаване на магистрати по реда на чл. 194 от ЗСВ от Районен съд - Смолян в Софийски районен съд. 
5.1.2. ПРЕДЛАГА НА ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ДА СЪКРАТИ, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „съдия“ от Районен съд - Смолян, считано от 01.10.2016г. 
5.1.3. ПРЕДЛАГА НА ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ДА РАЗКРИЕ, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ , 1 (една) щатна длъжност „съдия“ в Софийски районен съд, считано от 01.10.2016г. 
Мотиви: 
С решение по протокол № 27/07.07.2016г., т. 8, Комисията по предложенията и атестирането прие, че е налице възможност за откриване на процедура за преназначаване на магистрати по реда на чл. 194 от ЗСВ от всички районни съдилища в Софийски районен съд. Видно от посочените данни Районен съд - Смолян е с натовареност под средната за страната, а именно: за 2015 г. при щатна численост от 6 магистрати: брой дела за разглеждане месечно от 1 съдия – 32,11 при средна за страната - 41,18 и брой свършени дела месечно от 1 съдия – 29,13 при средна за страната 35,33. При съкращаване на 1 (една) длъжност „съдия“, т. е. при щатна численост от 5 магистрати показателите ще се променят по следния начин: брой дела за разглеждане 38,53 при средна за страната 41,18 и брой свършени 34,95 при средна за страната 35,33 т. е. след редуцирането на магистратския състав натовареността на органа остава под средната за страната, което позволява оптимизиране на щатната численост на този орган на съдебната власт чрез института на чл. 194 от ЗСВ. 
От друга страна, Софийски районен съд е орган, който е с висока натовареност, което става ясно от посочените данни, а именно: при щатна численост от 183 магистрати: брой дела за разглеждане месечно от един съдия – 62,30 при средна за страната - 41,18 и брой свършени дела месечно от един съдия - 46,75 при средна за страната - 35,33. При разкриване на 1 (една) длъжност „съдия“, т. е при щатна численост от 184 магистрати, показателите ще се променят по следния начин: брой дела за разглеждане - 61,96 при средна за страната - 41,18 и брой свършени дела - 46,50 при средна за страната - 35,33, т. е. и след разкриването този орган на съдебната власт остава с натовареност значително над средната за страната. 
Съобразно гореизложения анализ, извършеното от КПА обобщение на статистически данни, както и с оглед предложението на Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ по протокол № 22/29.06.2016 г., т. 1 и становище на административния ръководител на Софийски районен съд е налице възможност за откриване на процедура за преназначаване на магистрати по реда на чл. 194 от Районен съд - Смолян в Софийски районен съд. 
5.2. ПРЕДЛАГА НА ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ДА ОТКРИЕ процедура за преназначаване на магистрати по реда на чл. 194 от ЗСВ от Районен съд - Плевен в Софийски районен съд. 
5.2.1. ПРЕДЛАГА НА ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ДА СЪКРАТИ, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „съдия“ от Районен съд - Плевен, считано от 01.10.2016г. 
5.2.2. ПРЕДЛАГА НА ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ДА РАЗКРИЕ, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ , 1 (една) щатна длъжност „съдия“ в Софийски районен съд, считано от 01.10.2016г. 
Мотиви: 
С решение по протокол № 27/07.07.2016г., т. 8, Комисията по предложенията и атестирането прие, че е налице възможност за откриване на процедура за преназначаване на магистрати по реда на чл. 194 от ЗСВ от всички районни съдилища в Софийски районен съд. Видно от посочените данни Районен съд – Плевен е с натовареност под средната за страната, а именно: за 2015 г. при щатна численост от 25 магистрати: брой дела за разглеждане месечно от 1 съдия – 36,95 при средна за страната - 41,18 и брой свършени дела месечно от 1 съдия – 33,77 при средна за страната 35,33. При съкращаване на 1 (една) длъжност „съдия“, т. е. при щатна численост от 24 магистрати показателите ще се променят по следния начин: брой дела за разглеждане 38,49 при средна за страната 41,18 и брой свършени 35,18 при средна за страната 35,33 т. е. след редуцирането на магистратския състав натовареността на органа остава под средната за страната, което позволява оптимизиране на щатната численост на този орган на съдебната власт чрез института на чл. 194 от ЗСВ. 
От друга страна, Софийски районен съд е орган, който е с висока натовареност, което става ясно от посочените данни, а именно: при щатна численост от 184 магистрати (183 и 1 магистрат от предходната процедура): брой дела за разглеждане месечно от един съдия - 61,96 при средна за страната - 41,18 и брой свършени дела месечно от един съдия - 46,50 при средна за страната - 35,33. При разкриване на 1 (една) длъжност „съдия“, т. е при щатна численост от 185 магистрати, показателите ще се променят по следния начин: брой дела за разглеждане - 61,63 при средна за страната - 41,18 и брой свършени дела - 46,25 при средна за страната - 35,33, т. е. и след разкриването този орган на съдебната власт остава с натовареност значително над средната за страната. 
Съобразно гореизложения анализ, извършеното от КПА обобщение на статистически данни, както и с оглед предложението на Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ по протокол № 22/29.06.2016 г., т. 1 и становище на административния ръководител на Софийски районен съд е налице възможност за откриване на процедура за преназначаване на магистрати по реда на чл. 194 от Районен съд – Плевен в Софийски районен съд. 
5.3. ПРЕДЛАГА НА ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ДА ОТКРИЕ процедура за преназначаване на магистрати по реда на чл. 194 от ЗСВ от Районен съд - Сливница в Софийски районен съд. 
5.3.1. ПРЕДЛАГА НА ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ДА СЪКРАТИ, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „съдия“ от Районен съд - Сливница, считано от 01.10.2016г. 
5.3.2. ПРЕДЛАГА НА ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ДА РАЗКРИЕ, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „съдия“ в Софийски районен съд, считано от 01.10.2016г. 
Мотиви: 
С решение по протокол № 27/07.07.2016г., т. 8, Комисията по предложенията и атестирането прие, че е налице възможност за откриване на процедура за преназначаване на магистрати по реда на чл. 194 от ЗСВ от всички районни съдилища в Софийски районен съд. Видно от посочените данни Районен съд - Сливница е с натовареност под средната за страната, а именно: за 2015 г. при щатна численост от 6 магистрати: брой дела за разглеждане месечно от 1 съдия – 31,36 при средна за страната - 41,18 и брой свършени дела месечно от 1 съдия – 26,83 при средна за страната 35,33. При съкращаване на 1 (една) длъжност „съдия“, т. е. при щатна численост от 5 магистрати показателите ще се променят по следния начин: брой дела за разглеждане 37,63 при средна за страната 41,18 и брой свършени 32,20 при средна за страната 35,33 т. е. след редуцирането на магистратския състав натовареността на органа остава под средната за страната, което позволява оптимизиране на щатната численост на този орган на съдебната власт чрез института на чл. 194 от ЗСВ. 
От друга страна, Софийски районен съд е орган, който е с висока натовареност, което става ясно от посочените данни, а именно: при щатна численост от 185 магистрати (183 и 2 магистрати от предходните процедури): брой дела за разглеждане месечно от един съдия - 61,63 при средна за страната - 41,18 и брой свършени дела месечно от един съдия - 46,25 при средна за страната - 35,33. При разкриване на 1 (една) длъжност „съдия“, т. е при щатна численост от 186 магистрати, показателите ще се променят по следния начин: брой дела за разглеждане – 60,30 при средна за страната - 41,18 и брой свършени дела – 46,00 при средна за страната - 35,33, т.е. и след разкриването този орган на съдебната власт остава с натовареност значително над средната за страната. 
Съобразно гореизложения анализ, извършеното от КПА обобщение на статистически данни, както и с оглед предложението на Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ по протокол № 22/29.06.2016 г., т. 1 и становище на административния ръководител на Софийски районен съд е налице възможност за откриване на процедура за преназначаване на магистрати по реда на чл. 194 от Районен съд – Сливница в Софийски районен съд. 
5.4. ПРЕДЛАГА НА ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ДА ОТКРИЕ процедура за преназначаване на магистрати по реда на чл. 194 от ЗСВ от Районен съд - Разград в Софийски районен съд. 
5.4.1. ПРЕДЛАГА НА ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ДА СЪКРАТИ, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „съдия“ от Районен съд - Разград, считано от 01.10.2016г. 
5.4.2. ПРЕДЛАГА НА ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ДА РАЗКРИЕ, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ , 1 (една) щатна длъжност „съдия“ в Софийски районен съд, считано от 01.10.2016г. 
Мотиви: 
С решение по протокол № 27/07.07.2016г., т. 8, Комисията по предложенията и атестирането прие, че е налице възможност за откриване на процедура за преназначаване на магистрати по реда на чл. 194 от ЗСВ от всички районни съдилища в Софийски районен съд. Видно от посочените данни Районен съд - Разград е с натовареност под средната за страната, а именно: за 2015 г. при щатна численост от 9 магистрати: брой дела за разглеждане месечно от 1 съдия – 32,94 при средна за страната - 41,18 и брой свършени дела месечно от 1 съдия – 29,69 при средна за страната 35,33. При съкращаване на 1 (една) длъжност „съдия“, т. е. при щатна численост от 8 магистрати показателите ще се променят по следния начин: брой дела за разглеждане 37,06 при средна за страната 41,18 и брой свършени 33,40 при средна за страната 35,33 т. е. след редуцирането на магистратския състав натовареността на органа остава под средната за страната, което позволява оптимизиране на щатната численост на този орган на съдебната власт чрез института на чл. 194 от ЗСВ. Административният ръководител – председател на съда изразява положително становище за преместването на 1 магистрат по реда на чл. 194 от ЗСВ в СРС. 
От друга страна, Софийски районен съд е орган, който е с висока натовареност, което става ясно от посочените данни, а именно: при щатна численост от 186 магистрати /183 и 3 магистрати от предходните процедури/: брой дела за разглеждане месечно от един съдия – 61,30 при средна за страната - 41,18 и брой свършени дела месечно от един съдия – 46,00 при средна за страната - 35,33. При разкриване на 1 (една) длъжност „съдия“, т. е при щатна численост от 187 магистрати, показателите ще се променят по следния начин: брой дела за разглеждане – 60,94 при средна за страната - 41,18 и брой свършени дела – 45,75 при средна за страната - 35,33, т.е. и след разкриването този орган на съдебната власт остава с натовареност значително над средната за страната. 
Съобразно гореизложения анализ, извършеното от КПА обобщение на статистически данни, както и с оглед предложението на Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ по протокол № 22/29.06.2016 г., т. 1 и становище на административния ръководител на Софийски районен съд е налице възможност за откриване на процедура за преназначаване на магистрати по реда на чл. 194 от Районен съд – Разград в Софийски районен съд. 
5.5. ПРЕДЛАГА НА ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ДА ОТКРИЕ процедура за преназначаване на магистрати по реда на чл. 194 от ЗСВ от Районен съд - Велинград в Софийски районен съд. 
5.5.1. ПРЕДЛАГА НА ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ДА СЪКРАТИ, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „съдия“ от Районен съд - Велинград, считано от 01.10.2016г. 
5.5.2. ПРЕДЛАГА НА ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ДА РАЗКРИЕ, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „съдия“ в Софийски районен съд, считано от 01.10.2016г. 
Мотиви: 
С решение по протокол № 27/07.07.2016г., т. 8, Комисията по предложенията и атестирането прие, че е налице възможност за откриване на процедура за преназначаване на магистрати по реда на чл. 194 от ЗСВ от всички районни съдилища в Софийски районен съд. Видно от посочените данни Районен съд - Велинград е с натовареност под средната за страната, а именно: за 2015 г. при щатна численост от 5 магистрати: брой дела за разглеждане месечно от 1 съдия – 32,10 при средна за страната - 41,18 и брой свършени дела месечно от 1 съдия – 28,07 при средна за страната 35,33. При съкращаване на 1 (една) длъжност „съдия“, т. е. при щатна численост от 4 магистрати показателите ще се променят по следния начин: брой дела за разглеждане 40,13 при средна за страната 41,18 и брой свършени 35,08 при средна за страната 35,33, т. е. след редуцирането на магистратския състав натовареността на органа остава под средната за страната, което позволява оптимизиране на щатната численост на този орган на съдебната власт чрез института на чл. 194 от ЗСВ. 
От друга страна, Софийски районен съд е орган, който е с висока натовареност, което става ясно от посочените данни, а именно: при щатна численост от 187 магистрати (183 и 4 магистрати от предходните процедури): брой дела за разглеждане месечно от един съдия - 60,97 при средна за страната - 41,18 и брой свършени дела месечно от един съдия – 45,75 при средна за страната - 35,33. При разкриване на 1 (една) длъжност „съдия“, т. е при щатна численост от 188 магистрати, показателите ще се променят по следния начин: брой дела за разглеждане – 60,64 при средна за страната - 41,18 и брой свършени дела – 45,51 при средна за страната - 35,33, т.е. и след разкриването този орган на съдебната власт остава с натовареност значително над средната за страната. 
Съобразно гореизложения анализ, извършеното от КПА обобщение на статистически данни, както и с оглед предложението на Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ по протокол № 22/29.06.2016 г., т. 1 и становище на административния ръководител на Софийски районен съд е налице възможност за откриване на процедура за преназначаване на магистрати по реда на чл. 194 от Районен съд – Велинград в Софийски районен съд. 
5.6. ВНАСЯ предложението в заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет, насрочено на 28.07.2016 г., за разглеждане и произнасяне. 
6. ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и т. 2, б. „а“ от ЗСВ, Таня Костадинова Митова с отличията „служебна благодарност и грамота“ и „личен почетен знак първа степен – златен“. 
7. ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и т. 2, б. „а“ от ЗСВ, Пламен Томов Томов с отличията „служебна благодарност и грамота“ и „личен почетен знак първа степен – златен“. 
8. ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „б” от ЗСВ, Наталия Николаева Лозанова с отличие „личен почетен знак: втора степен – сребърен” за безупречно и високо професионално изпълнение на служебните си задължения по всички показатели за постигане на бързина и качество на поставените актове. 
9. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Наталия Николаева Лозанова от заеманата длъжност „съдия” в Районен съд гр. Лом, считано от 28.07.2016 г. 
10. ОТНОСНО: Влязло в сила отменително решение № 4601/19.04.2016 г. по адм. дело №1831/2016 г. по описа на Върховния административен съд – Шесто отделение, по жалба на Петко Иванов Минев срещу решения на Висшия съдебен съвет по пр. № 03/21.01.2016 г., т. 46.1.3. и т. 46.1.14., относно конкурс за повишаване в длъжност и преместване в окръжните съдилища – наказателна колегия (пр. на ВСС № 20/22.04.2015 г. oбн. ДВ бр. 35/15.05.2015 г.)

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

10.1. НЕ ПОВИШАВА Петко Иванов Минев - прокурор в Районна прокуратура гр. Пловдив, в длъжност „съдия” в Окръжен съд гр. Пловдив – Наказателна колегия. 
10.2. ПОВИШАВА, на основание чл. 160, във връзка с чл. 193, ал. 3 от ЗСВ, Станислава Балинова Бозева - съдия в Районен съд гр. Пловдив, в длъжност „съдия” в Окръжен съд гр. Пловдив - Наказателна колегия, с ранг „съдия в АС“, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност . 
11. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Мирослав Тодоров Петров - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС“. 
11.1. Мирослав Тодоров Петров - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС“ ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението. 
12. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Николай Енчев Енчев - съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия в АС“. 
12.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Николай Енчев Енчев - съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия в АС“. 
13. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Дочка Христова Илиева - Върбева – съдия в Апелативен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
13.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Дочка Христова Илиева - Върбева – съдия в Апелативен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
14. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Светослав Петров Славов - съдия в Административен съд Силистра, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
14.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Светослав Петров Славов - съдия в Административен съд Силистра, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
15. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Весела Стоянова Николова – съдия в Административен съд София-град, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
15.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Весела Стоянова Николова – съдия в Административен съд София-град, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
16. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Пламен Илиев Горелски – съдия в Административен съд София-град, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
16.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Пламен Илиев Горелски – съдия в Административен съд София-град, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
17. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Невена Иларионова Иванова - съдия в Районен съд гр. Казанлък, с ранг „съдия в АС”. 
17.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Невена Иларионова Иванова - съдия в Районен съд гр. Казанлък, с ранг „съдия в АС”. 
18. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Иван Христов Ранчев – съдия в Апелативен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия в АС”. 
18.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Иван Христов Ранчев – съдия в Апелативен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия в АС”. 
19. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Петя Тошкова Стоянова – съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в АС”, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 
20. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Валентин Тодоров Борисов – съдия в Софийски районен, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 
21. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Петя Петрова Вълчева - Чукачева - съдия в Окръжен съд гр. Враца, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ 

22. ОТНОСНО: Предложение за намаляване щатната численост на Окръжен съд гр. Монтана с 1 (една) свободна щ.бр. за длъжност „съдебен деловодител”.

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

НАМАЛЯВА щатната численост на Окръжен съд гр. Монтана с 1 (една) свободна щ.бр. за длъжност „съдебен деловодител”. 
МОТИВИ: Натовареност на ОС-Монтана за 2015 г. – 6,28, което е под средната за окръжните съдилища в страната – 12,22. За 2014 г. натовареността е 5,92, при средна –12,36. За 2013 г. натовареността е 6,29, при средна – 9,18. Съотношение бр. служители/бр. магистрати – около средното за страната и с оглед положителното становище на председателя на съда. 
23. ОТНОСНО: Предложение за намаляване щатната численост на Окръжен съд гр. Сливен с 1 /една/ свободна щ.бр. за длъжност „административен секретар”.

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

НАМАЛЯВА щатната численост на Окръжен съд гр. Сливен с 1/една/ щ. бр. за длъжност„административен секретар”. 
МОТИВИ: Натовареност на ОС-Сливен за 2015 г. – 7,6, което е под средната за окръжните съдилища в страната – 12,22. За 2014 г. натовареността е 7,89, при средна –12,36. За 2013 г. натовареността е 9,54, при средна – 9,18. Съотношение бр. служители/бр. магистрати – над средното за страната. С оглед приетите от ВСС принципни насоки за структурата на администрацията в органите на съдебната власт /протокол № 17/07.04.2016 г., т. 91, подточка 4/, съдът разполага с длъжност „съдебен администратор”. 
24. ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд гр. Велико Търново за увеличаване на щатната численост с 1/една/ щ.бр. за длъжност „съдебен секретар”.

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОТХВЪРЛЯ искането от председателя за увеличаване щатната численост с 1 (една) щ.бр. за съдебен служител на длъжност„съдебен секретар” в Районен съд гр. Велико Търново. 
МОТИВИ: Ниска натовареност на РС-Велико Търново за 2015 г. – 34,06, което е под средната за районните съдилища в страната – 51,4. За 2014 г. натовареността е 37,53, при средна –45,39. За 2013 г. натовареността е 34,47, при средна – 41,06. Правилото един съдебен секретар да подпомага работата на един магистрат се прилага за съдилища натоварени около и над средното за страната. 

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ 

25. ОТНОСНО: Молба от Татяна Коева - съдия в Окръжен съд – гр. Стара Загора, член на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела и контактна точка в Европейската съдебна мрежа (ЕСМ), за участие в регионална среща на немскоговорящите контактни точки на ЕСМ в периода 26-28.09.2016 г. в гр. Брегенц, Австрия

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ВЪЗЛАГА на Ангелина Лазарова, съдия в АС гр. Варна – национално лице за контакт на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела и контактна точка в Европейската съдебна мрежа (ЕСМ), да предложи за командироване член на Националната мрежа/наказателен съдия с немски език, за участие в регионална среща на немскоговорящите контактни точки на ЕСМ за периода 25-29.09.2016 г. в гр. Брегенц, Австрия. 
26. ОТНОСНО: Определяне и командироване на двама съдии за участие в 4-та Европейска конференция „Съдилища и комуникация“ в периода 12-15 октомври 2016 г., в гр. Будапеща, Унгария

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

26.1. ОПРЕДЕЛЯ за участие в 4-та Европейска конференция „Съдилища и комуникация“, която ще се проведе в периода 13-14 октомври 2016 г., в гр. Будапеща, Унгария, следните две лица: 

- Албена Ботева – съдия в Софийски районен съд 
- Пламен Георгиев – съдия в Районен съд гр. Хасково 
26.2. КОМАНДИРОВА лицата по т.1 за участие в 4-та Европейска конференция „Съдилища и комуникация“ за периода 12-15 октомври 2016 г., в гр. Будапеща, Унгария. 
26.3. Пътните разходи, разходите за дневни пари за 4 дни, както и разходите за медицински застраховки са за сметка на Висшия съдебен съвет. 
26.4. Разходите за нощувки са за сметка на организаторите. 
27. ОТНОСНО: Проект на Правила за провеждането на избори на членове на Висшия съдебен съвет от съдиите, прокурорите и следователите.

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

27.1. ПРИЕМА проекта на Правила за провеждането на избори на членове на Висшия съдебен съвет от съдиите, прокурорите и следователите. 
27.2. ПРЕДЛАГА проекта на Правила за провеждането на избори на членове на Висшия съдебен съвет от съдиите, прокурорите и следователите за разглеждане на Пленума на ВСС на 28.07.2016 г. 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ: 
28. ОТНОСНО: Откриване на процедура за избор на административен ръководител – председател на Районен съд гр. Благоевград.

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

28.1. ОБЯВЯВА на основание чл. 194а, ал. 1 от Закона за съдебната власт свободните длъжности за административни ръководители в органите на съдебната власт, както следва: 
28.1.1. Административен ръководител – председател на Районен съд гр. Благоевград – свободна длъжност. 
28.2. В 14-дневен срок от датата на обнародване на свободната длъжност в Държавен вестник, кандидатите следва да подадат в администрацията на ВСС заявление (по образец – чл. 4, ал. 1 от Правилата за избор на административни ръководители на органите на съдебната власт по чл. 167, ал. 1, т. 2-4 от ЗСВ), че желаят да участват в избора за административен ръководител на съответния орган на съдебната власт. Към заявлението се прилагат: подробна автобиография, подписана от кандидата; нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование по специалността „Право“; нотариално заверено копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност; свидетелство за съдимост, издадено за участие в конкурс по Закона за съдебната власт; медицинско удостоверение, издадено в резултат от извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване; нотариално заверено копие от трудова/служебна книжка и/или осигурителна книжка; концепция за работата им като административен ръководител /която трябва да съдържа: лична мотивация за заемане на длъжността; анализ и оценка на състоянието на органа на съдебната власт; очертаване на достиженията и проблемите в досегашната му дейност; набелязване на цели за развитието и мерки за тяхното достигане/; удостоверение от Националната следствена служба, Столичната следствена служба или от окръжните следствени отдели към окръжните прокуратури за образувано досъдебни производства; декларация за имотното състояние и произход на средствата за придобиване на имуществото по образец, утвърден от ВСС, документи удостоверяващи наличието на стажа по чл. 170 от ЗСВ и други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества. 
28.3. Решението да се обнародва в „Държавен вестник“ и да се публикува на Интернет страницата на Висшия съдебен съвет. 
29. ОТНОСНО: Молба от Нина Методиева Коритарова – младши съдия в Окръжен съд гр. Сливен, за командироване в Софийски районен съд 

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДА СЕ ИЗИСКА СПРАВКА от председателите на окръжните съдилища, съдържаща информация за броя на младшите съдии, командировани в районните съдилища преди изтичане на едногодишния срок по чл. 240 ал. 3 от ЗСВ, ведно с мотивите към заповедта, с оглед предстоящото планиране на длъжностите за младши съдии. 
30. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Хасково за увеличаване на щатната численост с 2 нови щатни длъжности „съдия”

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

30.1. ПРЕДЛАГА на Пленума на Висшия съдебен съвет на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ да разкрие 1 (една) длъжност „съдия“ в Административен съд – Хасково, считано от датата на вземане на решението. 
30.2. ВНАСЯ предложението в заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет, насрочено на 28.07.2016 г., за разглеждане и произнасяне. 
31.1. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Николина Георгиева Янчева - съдия в Административен съд гр. София-град, с ранг „съдия в АС”, 
31.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА” на Николина Георгиева Янчева - съдия в Административен съд гр. София-град, с ранг „съдия в АС”. 
32.1. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Евгения Христова Стамова - Тодорова – съдия в Окръжен съд гр. Кюстендил, с ранг „съдия в АС”, 
32.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА” на Евгения Христова Стамова - Тодорова – съдия в Окръжен съд гр. Кюстендил, с ранг „съдия в АС”. 
33.1. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Петя Иванова Петрова – съдия в Апелативен съд гр. Варна, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, 
33.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА” на Петя Иванова Петрова – съдия в Апелативен съд гр. Варна, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
34. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Атанас Симеонов Иванов – съдия в Районен съд гр. Благоевград, с ранг „съдия в ОС”, на място в по-горен ранг „съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 
35. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Биляна Спасова Панталеева - Кайзерова - съдия в Административен съд гр. Видин, с ранг „съдия в АС”, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 
36. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Владимир Митков Балджиев – съдия в Районен съд гр. Велико Търново, с ранг „съдия в ОС”, на място в по-горен ранг „съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 
37. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Галина Георгиева Радикова – Романова – съдия в Административен съд гр. Бургас, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 
38. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, Иван Емилов Георгиев от заеманата длъжност „съдия” в Софийски районен съд, считано от датата на вземане на решението. 
39. ОТНОСНО: Писмо от Министерство на правосъдието във връзка с регионален семинар по засилване на трансграничното сътрудничество за противодействие на престъпленията, свързани с незаконната миграция в Западните Балкани, който ще се проведе в периода 31 август – 1 септември 2016 г., в гр. Подгорица, Черна Гора

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

39.1. КОМАНДИРОВА за участие в регионален семинар по засилване на трансграничното сътрудничество за противодействие на престъпленията, свързани с незаконната миграция в Западните Балкани, за периода 30 август – 2 септември 2016 г., в гр. Подгорица, Черна Гора: 
- Ангелина Лазарова – съдия в АС гр. Варна и национално лице за контакт в Националната мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела. 
39.2. Пътните разходи, разходите за нощувки, разходите за дневни пари, както и разходите за медицинска застраховка са за сметка на Висшия съдебен съвет. 
39.3. Предвид кратките срокове ИЗПРАЩА преписката на комисия „Бюджет и финанси” по компетентност, след разглеждането й на заседанието на Съдийската колегия на ВСС на 26.07.2016 г. 
40. ОТНОСНО: Писмо от Министерство на външните работи, дирекция „Човешки ресурси“, за обявени вакантни позиции за командировани национални експерти в Генерални дирекции на ЕК, с краен срок за кандидатстване пред МВнР - 19.09.2016 г. и проект на обява за подбор на командировани национални експерти.

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

40.1. ОДОБРЯВА проекта на обява за подбор на командировани национални експерти в Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“ (JUST) към Европейската комисия, с краен срок за кандидатстване пред ВСС – 7 септември 2016 г. 
40.2. Обявата за позиция JUST.D.1 да се публикува на Интернет страницата на ВСС, раздел „Съобщения“. 
41. ОТНОСНО: Доклади от участия в международни срещи с участието на представители на съдебната власт: 1. Станислав Георгиев – заместник-председател на Апелативен съд – гр. Пловдив, относно участие в среща на работен екип по съвместен проект на Европейската мрежа на съдебните съвети и Института по европейско право, проведена на 23 май 2016 г. в гр. Брюксел, Белгия; 2. Карамфила Тодорова - съдия в Софийски градски съд, командирована в Софийски апелативен съд, относно участие в заседание на Работната група за борба с подкупването на чужди лица към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, проведено в периода 14-17 юни 2016 г., гр. Париж, Франция. 3. Валентина Бошнякова - Събинска – съдия в Окръжен съд – гр. Смолян и национално лице за контакт на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България – търговски дела, относно участие в заседание на експертната група към Европейската комисия за обсъждане на нов подход в материята на несъстоятелността, проведено на 29 юни 2016 г., в гр. Брюксел, Белгия

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

41.1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ докладите от проведените международни срещи с участието на представители на съдебната власт. 
41.2. ВЪЗЛАГА на Дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика“ на АВСС да публикува докладите по т. 1 на Интернет страницата на ВСС в следните раздели: 
- Доклад от Станислав Георгиев – заместник-председател на Апелативен съд – гр. Пловдив, относно участие в среща на работен екип по проект на Европейската мрежа на съдебните съвети и Института по европейско право, на 23 май 2016 г. в гр. Брюксел, Белгия – в раздел „Международна дейност / Международно сътрудничество/ Международни организации/Европейска мрежа на съдебните съвети“ и в раздел „Международна дейност/Доклади анализи и решения/Доклади от международни срещи“; 
- Доклад от Карамфила Тодорова - съдия в Софийски градски съд, командирована в Софийски апелативен съд, относно участие в заседание на Работната група за борба с подкупването на чужди лица към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, в периода 14-17 юни 2016 г., гр. Париж, Франция – в раздел „Международна дейност/Доклади анализи и решения/Доклади от международни срещи“; 
- Доклад от Валентина Бошнякова - Събинска – съдия в Окръжен съд – Смолян и национално лице за контакт на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България – търговски дела, от участието й в заседание на експертната група към Европейската комисия за обсъждане на нов подход в материята на несъстоятелността, проведено на 29 юни 2016 г., в гр. Брюксел, Белгия – в раздел „Международна дейност/ Международно сътрудничество/ Международни организации/ Европейска съдебна мрежа по граждански и търговски дела“ и в раздел „Международна дейност/Доклади анализи и решения/Доклади от международни срещи“. 
42. ОТНОСНО: Предложение за публикуване на сайта на ВСС на Електронен въпросник със събраните данни от попълнените анкетни карти по гражданските, наказателните и административните дела и Окончателния доклад с обработените данни и анализи на първия и втори етапи на ФГ, основното изследване и корекциите във връзка с реализацията на извършените услуги от „БОЛКАН БРИТИШ СОУШЪЛ СЪРВЕСТ“ АД, изпълнител по договор № 45-06-046/2013 г., сключен от ВСС във връзка с анализа и обработката на данни от изследването на натовареността

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ВЪЗЛАГА на директора на дирекция „Информационни технологии и статистика“ от администрацията на ВСС да публикува изработените, съгласно сключения Договор № 06.046 на 14.10.2013 г. между ВСС и „БОЛКАН БРИТИШ СОУШЪЛ СЪРВЕСТ“ АД ЕЛЕКТРОНЕН ВЪПРОСНИК (скриптиране /хостване/ събиране на данни) от попълнените анкетни карти по делата (граждански, наказателни и административни) и ОКОНЧАТЕЛЕН ОБЩ ДОКЛАД с обработените данни и анализи за първия и втория етапи на ФГ от експерти, основното изследване и корекциите, СЪГЛАСНО ПРИЕМОПРЕДАВАТЕЛНИЯ ПРОТОКОЛ ОТ 27.07.2015 г. 

Закриване на заседанието – 14.40 ч.

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на:
27.07.2016 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд