Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет прие внесения от министъра на правосъдието проектобюджет на съдебната власт за 2017 г. и прогнози за 2018-2019 г.

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие внесения от министъра на правосъдието проектобюджет на съдебната власт за 2017 г. и прогнози за 2018-2019 г., с доклад и приложенията към него. Приетият проект на бюджет на съдебната власт за 2017 г. и прогнози за 2018-2019 г., ведно с приложенията, ще бъдат внесени в Министерство на финансите в указания срок за включване в проекта за Закон за държавния бюджет на Република България за 2017 г.

Предвид изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.06.2016 г. в частта по приходите, размерът на заложените за следващите три години е, както следва:

         2017 г. – 108,0 млн. лв.

         2018 г. -  108,0 млн. лв.

         2019 г. – 108, 0 млн. лв.

Разчетите са представени на база предложенията на органите на съдебната власт, като очакваният общ  размер на разходите по години е:

         2017 г. –597,7 млн. лв.

         2018 г. -  596,5 млн. лв.

         2019 г. – 596, 1 млн. лв.

Разчетите са разработени на база заета численост, като са предвидени нови щатни бройки за ВСС и за Инспектората към ВСС или общо 14 128 щ. бр. за всички органи на съдебната власт.

Във връзка с изпълнение на правомощията на ИВСС, предвидени в ЗИДЗСВ са заложени допълнителни средства по бюджета на ИВСС спрямо бюджета им за 2016 г. с 3.0 млн. лв.

         По отношение на издръжката са предвидени средства в размер на 64,3 млн.лв. за 2017 г. В тях са включени средства за наем на сгради ползвани от органи на съдебната власт в размер на 1,1 млн. лв., съгласно предоставени договори от Министерство на правосъдието.

         С 3,5 млн. лв. са увеличени разходите за Прокуратурата на Република България за изплащане на обезщетения по ЗОДОВ спрямо бюджета за 2016 г. Завишени са разходите за текущ ремонт, вода, горива и енергия, материали и външни услуги с 20% във връзка с придобиване и стопанисване на нови съдебни сгради.

За 2017 г. са предвидени средства за организиране и провеждане на общи събрания за избор на членове на ВСС в размер на 2.7 млн. лв. В проектобюджета са включени средства за дейностите по атестиране на магистратите от Комисиите по атестирането и конкурсите /КАК/ при Съдийската и Прокурорската колегии за избрани членове от действащи към момента на избора съдии, прокурори и следователи, съгл. чл. 37, ал. 4 и ал. 6 от ЗСВ. Средствата за 2017 г. са в размер на 158 000 лв., за 2018 г. и 2019 г. по 102 000 лв., като са включени в бюджета на ВСС. За КАК към Съдийската колегия са заложени средства за 11 бр. магистрати, а за КАК към Прокурорската колегия за 6 бр. магистрати.

2018 г. – 61,0 млн. лв.

2019 г. – 60,8 млн. лв.

Разликата с утвърдените средства за издръжка за 2016 г. е 14 млн. лв.

Прогнозната стойност на капиталовите разходи е в размер на 31,8 млн. лв. за 2017 г. Освен предвидените от органите на съдебната власт за основен ремонт 18,3 млн. лв. и придобиване на сгради 4,9 млн. лв., във връзка с промяната на чл. 130а, ал. 2, т. 6 от Конституцията на Република България и чл. 30, ал. 2, т. 5 от ЗСВ са заложени и средства за придобиване на дълготрайни материални активи и нематериални дълготрайни активи в размер на 8,6 млн. лв. /спрямо ЗДБРБ за 2016 г. разликата е 0,1 млн. лв., средствата са предвидени по бюджета на Прокуратурата за дейности по КАС/.

За следващите години средствата за капиталови разходи са:

За 2018 г. – 25,3 млн. лв.

За 2019 г. – 15,4 млн. лв.

Заложеният резерв за неотложни и непредвидени нужди е по 900 хил. лв. за всяка година от прогнозния период.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд