КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 30
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
ПРОВЕДЕНО НА 28 ЮЛИ 2016 г
.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Димитър Узунов – представляващ Висшия съдебен съвет
ОТСЪСТВАТ: Васил Петров, Калин Калпакчиев, Светла Петкова

/На заседанието присъства Теодора Точкова – главен инспектор на Инспектората към ВСС/
/На заседанието присъства за главен секретар Саша Харитонова – директор на дирекция „Правна”/

/Откриване на заседанието – 09.40 ч./

По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ОТТЕГЛЯ от дневния ред т. 29.
ІІ. ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни точки:
39. Проект на решение за откриване на процедури за преназначаване на магистрати по реда на чл. 194 от ЗСВ от районните съдилища в Софийски районен съд.
Внася: Съдийска колегия на ВСС
40. Проект на решение относно искане на административния ръководител на Административен съд гр. Хасково за увеличаване на щатната численост с 2 нови щатни длъжности «съдия»
Внася: Съдийска колегия на ВСС
41. Проект на решение относно Информация за спрените от различни състави на Върховния административен съд съдебни производства, образувани от ВАС по жалби срещу решения на ВСС, с които са приключили дисциплинарни производства.
Внася: Галя Георгиева – член на ВСС, председател на комисия „ДДВИВСС”
Корекции на бюджета на органите на съдебната власт
„Дава съгласие”
42. Проект на решение по писмо от председателя на Върховен касационен съд с искане за осигуряване на средства за увеличаване на капацитета на телефонната централа на Съдебната палата – гр. София.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
43. Проект на решение по писма от органи на съдебната власт с искания за корекция на бюджетите за 2016 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
44. Проект на решение относно възнаграждения на членовете на конкурсната комисия в обявения конкурс за първоначално назначаване на длъжността „съдия” в Апелативните съдилища – Наказателна колегия.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
45. Проект на решение по искането на административния ръководител на Апелативен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командировани магистрати за участие в състава на конкурсни комисии.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
46. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командировани магистрати за участие в състава на конкурсни комисии, по обявен конкурс за младши съдии в окръжните съдилища.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
47. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Кюстендил за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командировани магистрати за участие в състава на изпитни комисии, по обявен конкурс за провеждане на изпити на кандидати за младши съдии.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
48. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Перник за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован магистрат.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
49. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Плевен за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командирован магистрат за участие в състава на изпитна комисия.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
50. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за закупуване на климатик за съдебна зала.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
51. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за закупуване на климатик.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
52. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Айтос за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен съдебен служител.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
53. Проект на решение по искането на и.ф. председател на Районен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован магистрат.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
54. Проект на решение по искането на и.ф. председател на Районен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за изплащане на предявено вземане по изпълнителен лист от 24.06.2016 г., издаден от Районен съд гр. Разлог.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
55. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Дупница за осигуряване на средства за закупуване на копирна машина.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
56. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Левски за осигуряване на средства за закупуване на три климатика.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
57. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Царево за осигуряване на средства за възстановяване на разходи за командировка по покана за изслушване.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
58. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Чирпан за осигуряване на средства за закупуване на климатик.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
59. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Варна за осигуряване на средства за подмяна на дограма на главен вход и метален витраж в съдебната палата.
Внасят: Комисия „Бюджет и финанси” и Комисия „Управление на собствеността”
60. Проект на решение по искането административния ръководител на Окръжен съд гр. Силистра за осигуряване на средства за текущ ремонт на прозоречна дограма, главен вход, трети и четвърти етаж на сградата.
Внасят: Комисия „Бюджет и финанси” и Комисия „Управление на собствеността”
61. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Смолян за осигуряване на средства за изграждане на помещение за архив.
Внасят: Комисия „Бюджет и финанси” и Комисия „Управление на собствеността”
62. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Айтос за осигуряване на средства за подмяна на входна врата и укрепване на дограма.
Внасят: Комисия „Бюджет и финанси” и Комисия „Управление на собствеността”
63. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Севлиево за осигуряване на средства за подмяна на прозоречна дограма.
Внасят: Комисия „Бюджет и финанси” и Комисия „Управление на собствеността”
64. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Силистра за осигуряване на средства за текущ ремонт и обзавеждане на помещение за нуждите на съдебно-изпълнителната служба.
Внасят: Комисия „Бюджет и финанси” и Комисия „Управление на собствеността”
Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2016 г.
65. Проект на решение за вътрешно компенсирани промени по бюджета на Прокуратурата на Република България за 2016 г., в т.ч. за учебни и почивни бази.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
66. Проект на решение по искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Предложения за отпускане на помощи от централизираните средства на фонд СБКО
Одитни доклади
68. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност в Инспекторат към ВСС.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Разни
69. Проект на решение относно отчет за извършените администрирани разходи на Бюрото по защита за периода 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г., на основание чл. 14, ал. 7 от ЗЗЛЗВНП, изпратен от Прокуратурата на Република България.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
70. Проект на решение за упълномощаване на Милка Здравкова Варнова – Итова да подписва всички документи и договори по проект „Подобряване на процедурите по атестация и дисциплинарната практика в съдебната система”.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
71. Проект на решение за упълномощаване на Елка Живкова Атанасова да подписва всички документи и договори по проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на съдилищата и прокуратурите и разработване на Единна информационна система за съдилищата”.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
72. Проект на решение за одобряване на получените и изразходваните командировъчни пари от членовете на Висшия съдебен съвет, Председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд, Главния прокурор на Република България, Главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет и Директора на Националния институт на правосъдието за II-ро тримесечие на 2016 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
73. Проект на решение по предложението на председателя на Върховен административен съд за безвъзмездно предоставяне на лек автомобил „Фолксваген Пасат” с рег. № СА 4907 АХ за нуждите на Административен съд София-град и лек автомобил „Форд Фокус СИ-МАКС” с рег. № С 5591 ХК за нуждите на Административен съд гр. Хасково.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
74. Проект на решение относно справка за регистрираните застрахователни събития и размера на изплатените застрахователни суми, както и основанията за отказ за изплащане, изпратена от ЗАД „Дженерали застраховане” АД.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
75. Проектна идея относно проектно предложение с наименование „Регулиране на натовареността на магистратите и съдебната администрация, създаване на стандарт за условията на труд в органите на съдебната власт и повишаване на интегритета на магистратите” за кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Добро управление”, бюджетна линия BG 05SFOP001-3.001, утвърждаване на ръководител на проекта и упълномощаването му да подаде проектното предложение съгласно изискванията на Управляващия орган на ОПДУ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
76. Проект на решение за предоставяне на права на комисия „Управление на собствеността” за вземане на решения, свързани с организационни и технически въпроси и въпроси по подготовката на обществени поръчки по управлението и стопанисването на сградния фонд, в периодите, когато не се провеждат заседания на Пленума на Висшия съдебен съвет.
Внася: Комисия „Управление на собствеността”
77. Доклад от Галя Георгиева – член на Висшия съдебен съвет, относно изготвяне на подробен регистър на всички договори, сключени от Висшия съдебен съвет.
Внася: Галя Георгиева – член на Висшия съдебен съвет

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

1. ОТНОСНО: Обсъждане на проект на бюджет на съдебната власт за 2017 г. и актуализирани бюджетни прогнози за 2018 г. и 2019 г., внесени от министъра на правосъдието

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ПРИЕМА внесения от министъра на правосъдието проектобюджет на съдебната власт за 2017 г. и актуализирани бюджетни прогнози за 2018 и 2019 г. (ВАРИАНТ 2), с доклад и приложенията към него.
Приетият проект на бюджет на съдебната власт за 2017 г. и актуализирани бюджетни прогнози за 2018 г. и 2019 г., ведно с приложенията, да бъдат внесени в Министерството на финансите в указания срок за включване в проекта за Закон за държавния бюджет на Република България за 2017 г.
2. ОТНОСНО: Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.06.2016 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

2.1. ПРИЕМА информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.06.2016 г.
2.2. Информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.06.2016 г. да се публикува на Интернет страницата на ВСС.
Корекции на бюджета на органите на съдебната власт
„Дава съгласие”
3. ОТНОСНО: Корекция по бюджета за дейността на учебното и почивно дело на Върховния касационен съд за 2016 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА корекции по бюджета за дейността на учебното и почивно дело на Върховния касационен съд за 2016 г., в рамките на общия бюджет на ВКС за 2016 г., съгласно приложението.
4. ОТНОСНО: Писмо от Националния институт на правосъдието, с искане за корекция на бюджета за 2016 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения, държавно обществено осигуряване, допълнително задължително пенсионно осигуряване и здравно осигуряване на кандидатите за младши магистрати съгласно чл. 258 от ЗСВ и средства за текущи ремонти и обзавеждане

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

4.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Националния институт на правосъдието за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” със 180 000 лв. с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на кандидатите за младши магистрати.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” по бюджета на съдебната власт.
Препоръчва на директора на Националния институт на правосъдието да отправи искане за вътрешно-компенсирана промяна по бюджета на НИП между § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения” и § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”, във връзка с изплащането на суми по чл. 40, ал. 5 от КСО.
4.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на корекции по бюджетите на Националния институт на правосъдието и Апелативен съд гр. София за 2016 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на осигурителни вноски, както следва:
НАМАЛЯВА § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели” на Апелативен съд гр. София за 2016 г. с 58 300 лв.
УВЕЛИЧАВА § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели” на Националния институт на правосъдието за 2016 г. с 58 300 лв.
5. ОТНОСНО: Корекция на бюджета на съдебната власт за 2016 г. във връзка с писмо с вх. № 04-01-050/19.07.2016 г. на Министерство на труда и социалната политика

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

5.1. УТВЪРЖДАВА промени по бюджета на съдебната власт за 2016 г. на основание чл. 112, ал. 3 и чл. 113, ал. 3 от Закона за публичните финанси и във връзка с писмо с вх. № 04-01-050/19.07.2016 г. от Министерство на труда и социалната политика, както следва:
I. УВЕЛИЧАВА БЮДЖЕТНИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ с 8 890 лв.
УВЕЛИЧАВА ТРАНСФЕРИТЕ общо с 8 890 лв.
в т.ч. по показатели:
Трансфери между бюджети (нето) с 8 890 лв.
Трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+) с 8 890 лв.
II. УВЕЛИЧАВА РАЗХОДИТЕ ОБЩО с 8 890 лв.
Функция „Отбрана и сигурност” с 8 890 лв.
Група „Съдебна власт” с 8 890 лв.
в т.ч. по показатели:
Текущи разходи с 8 890 лв.
Персонал с 8 890 лв.
5.2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Висш съдебен съвет за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 8 890 лв.
Средствата са за сметка на трансфер между бюджетите на Министерство на труда и социалната политика и съдебната власт в размер на 8 890 лв. съгласно писмо на Министерство на труда и социалната политика с изх. № 0413-378/12.07.2016 г. /вх. № 04-01-050 от 19.07.2016 г./
6. ОТНОСНО: Възнаграждения на членовете на конкурсната комисия в обявения конкурс за първоначално назначаване на длъжността „съдия” в Апелативен съд гр. София – Гражданска колегия

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ определените възнаграждения на членовете на конкурсната комисия в обявения конкурс за първоначално назначаване на длъжността „съдия” в Апелативен съд гр. София – Гражданска колегия да се изплатят съгласно приложената поименна справка, от Апелативните съдилища.
6.1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Апелативен съд гр. Бургас за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с 440 лв., съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
6.2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Апелативен съд гр. Пловдив за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” със 700 лв., съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
6.3. УВЕЛИЧАВА бюджета на Апелативен съд гр. София за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с 860 лв., съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
6.4. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с 2 000 лв.
6.5. Възнаграждението на хабилитиран член на конкурсната комисия в размер на 320 лв., следва да се изплати от бюджета на Висш съдебен съвет за 2016 г., съгласно приложената справка.
7. ОТНОСНО: Възнаграждения на членовете на изпитните комисии за провеждане на изпитите за младши съдии и младши прокурори в края на обучението в НИП

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ определените възнаграждения на членовете на изпитните комисии за провеждане на изпитите за младши съдии и младши прокурори в края на обучението в НИП да се изплатят съгласно приложената поименна справка от дирекция „Съдебни кадри и конкурси на магистрати в съдебната система”, както следва:
1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Бургас за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с 2 620 лв., съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Кюстендил за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с 1 310 лв., съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
3. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Добрич за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с 1 310 лв., съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
4. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Хасково за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с 1 310 лв., съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
5. УВЕЛИЧАВА бюджета на Софийски градски съд за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с 1 310 лв., съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
6. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Пазарджик за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с 1 310 лв., съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
7. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Шумен за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с 2 620 лв., съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
8. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Пловдив за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с 1 310 лв., съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
9. УВЕЛИЧАВА бюджета на Прокуратурата на Република България за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с 4 640 лв., съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
10. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Кърджали за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с 1 160 лв., съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
11. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с 18 900 лв.
8. ОТНОСНО: Писма от органи на съдебната власт, с искания за корекция на бюджетите за 2016 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ, както и писмо от Национален институт на правосъдието с вх. № 33-00-084/15.07.2016 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджетите на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” със 133 134 лв. съгласно Приложение № 1, с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.
Средствата са за сметка на преходния остатък по бюджета на съдебната власт за 2016 г.
9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани съдии

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на командировани съдии,
9.1. НАМАЛЯВА бюджета на Върховен административен съд за 2016 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с 9 018 лв.
9.2. НАМАЛЯВА бюджета на Софийски апелативен съд за 2016 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с 4 158 лв.
9.3. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Благоевград за 2016 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с 13 176 лв.
10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани съдии

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на командировани магистрати,
10.1. НАМАЛЯВА бюджета на Апелативен съд гр. Бургас за 2016 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с 8 003 лв.
10.2. НАМАЛЯВА бюджета на Районен съд гр. Бургас за 2016 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с 610 лв.
10.3. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Бургас за 2016 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с 8 613 лв.
11. ОТНОСНО: Искане от председателите на Окръжен съд гр. Габрово и Районен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за доизграждане на информационен център

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

11.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2016 г. на Окръжен съд гр. Габрово по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 6 120 лв., в т.ч. 2 832 лв. за закупуване на 2 броя индивидуално информационно табло за съдебни зали и 3 288 лв. за закупуване на 1 брой обобщаващо информационно табло.
Средствата в размер на 6 120 лв. са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
11.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Габрово по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 5 664 лв. за закупуване на 4 броя индивидуално информационно табло.
Средствата в размер на 5 664 лв. са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски окръжен съд за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани съдии

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на командировани съдии,
12.1. НАМАЛЯВА бюджета на Софийски апелативен съд за 2016 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с 8 004 лв.
12.2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Софийски окръжен съд за 2016 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с 8 004 лв.
13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Добрич за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен служител

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция на бюджета за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Административен съд гр. Добрич с 1 540 лв., с цел осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен служител.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”.
14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за закупуване на 3 броя UPS

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2016 г. на Административен съд гр. Пазарджик по § 10-00 „Издръжка” с 375 лв. за закупуване на 3 броя UPS.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Русе за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован съдия

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на командирован съдия,
15.1. НАМАЛЯВА бюджета на Върховен административен съд за 2016 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с 9 810 лв.
15.2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Административен съд гр. Русе за 2016 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с 9 810 лв.
16. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Русе за осигуряване на средства за закупуване на два броя метални рафтови стелажи

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2016 г. на Административен съд гр. Русе по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 3 067 лв. за закупуване на два броя метални рафтови стелажи.
Средствата в размер на 3 067 лв. са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
17. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд София-град за осигуряване на средства за закупуване на 27 бр. компютърни конфигурации, 1 бр. сървър от среден клас, 1 бр. архивиращо устройство, 10 бр. персонални UPS, 1 бр. UPS за сървър и 5 бр. мултифункционални устройства

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

17.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2016 г. на Административен съд София-град по § 10-00 „Издръжка” с 4 252 лв., от които 1 000 лв. за закупуване на 1 брой UPS за сървър, 1 020 лв. за закупуване на 10 броя персонални UPS и 2 232 лв. за закупуване на 5 броя мултифункционални устройства.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
17.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2016 г. на Административен съд София-град по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 34 590 лв., от които 7 821 лв. за закупуване на 1 брой сървър от среден клас, 25 450 лв. за закупуване на 27 броя компютърни конфигурации и 1 319 лв. за закупуване на 1 брой архивиращо устройство.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
18. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Айтос за осигуряване на средства за закупуване на столове за съдебни служители и за съдебна зала, и шкафове за съхранение на бюлетините в „Бюро съдимост”

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Айтос по § 10-00 „Издръжка” в размер на 4 315 лв. с цел осигуряване на средства за закупуване на столове за съдебни служители и за съдебна зала, и шкафове за съхранение на бюлетините в „Бюро съдимост”.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка”.
19. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Белоградчик за осигуряване на средства за закупуване на сървър

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Районен съд гр. Белоградчик за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 4 112 лв. с цел закупуване на сървър за дейността на „Бюро съдимост”.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт.
20. ОТНОСНО: Искане от и.ф. председател на Районен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за закупуване на цветна копирна машина

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджета на Районен съд гр. Благоевград за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 6 980 лв. за закупуване на цветна копирна машина модел 7380i.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2016 г.
21. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за закупуване на компютърна техника

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

21.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Велико Търново по § 10-00 „Издръжка” с 317 лв., от които 169 лв. за закупуване на 1 брой принтер и 148 лв. за закупуване на 1 брой UPS.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
21.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Велико Търново по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 908 лв. за закупуване на 1 брой компютърна конфигурация.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
22. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Видин за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя принтери

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Видин по § 10-00 „Издръжка” с 480 лв. за закупуване на 2 броя принтери.
Средствата в размер на 480 лв. са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
23. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Девин за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя 24” информационни дисплеи за съдебни зали

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Девин по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 3 812 лв. за закупуване на 2 броя 24” информационни дисплеи за съдебни зали.
Средствата в размер на 3 812 лв. са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
24. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за основен ремонт на санитарни помещения и подмяна на дограма

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2016 г. на Окръжен съд гр. Пловдив по § 10-00 „Издръжка” с 59 050 лв. за ремонт на тоалетни и подмяна на дограма.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка”.
25. ОТНОСНО: Искане от председателите на Административен съд и Районен съд гр. Перник за осигуряване на средства за преустройство на помещение в гараж за служебни автомобили

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите за 2016 г. на Висш съдебен съвет и Административен съд гр. Перник по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” с цел осигуряване на средства за извършване на разход за проектиране за смяна на предназначението на кухненски офис, находящ се в Съдебната палата гр. Перник в гаражна клетка за две леки коли, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” на ВСС с 950 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” на Административен съд гр. Перник с 950 лв.
26. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Сандански за осигуряване на средства за неотложна подмяна на отоплителната инсталация

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите за 2016 г. на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Сандански по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” с цел осигуряване на средства за преустройство и подмяна на тръбна разводка и отоплителни тела на отоплителна инсталация, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” на ВСС със 150 045 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” на Районен съд гр. Сандански със 150 045 лв.
Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2016 г.
27. ОТНОСНО: Искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

В изпълнение на изискванията на чл. 44 от ПМС № 380 от 29.12.2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2016 г. и Указанията относно изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2016 г.
1. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 01-00 „Заплати” с 20 770 лв., съгласно Приложение № 1.
2. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” със 112 379 лв., съгласно Приложение № 1.
3. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” със 104 760 лв., съгласно Приложение № 1.
4. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции” с 90 лв., съгласно Приложение № 1.
5. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 28 299 лв., съгласно Приложение № 1.
Предложения за отпускане на помощи от централизираните средства на фонд СБКО

Разни
31. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Държавна агенция „Архиви” относно заплащане на предоставяни копия на архивни документи

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

31.1. УКАЗВА на органите на съдебната власт, че:
- при искане за предоставяне на копия на архивни документи не са освободени от заплащане на държавни такси, освен в изрично изброените случаи в Закона за държавните такси.
- следва да заплащат дължимите нормативно установените суми за предоставяните от Държавна агенция „Архиви” копия на архивни документи, както и да посочват в исканията си за копия вида на документа и основанието по Закона за държавните такси за освобождаване от заплащане на държавна такса.
31.2. Копие от решението да бъде изпратено на Председателя на Държавна агенция „Архиви”.
32. ОТНОСНО: Доклад № ДПЗБС - 6/15.06.2016 г. за извършена финансова инспекция на Окръжен съд гр. Бургас

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Приема за сведение доклад № ДПЗБС - 6/15.06.2016 г. за извършена финансова инспекция на Окръжен съд гр. Бургас.
33. ОТНОСНО: Счетоводни записвания за прехвърляне на активи и пасиви по баланса на ВСС

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за завеждане и коригиране на стойността на активи и пасиви по баланса на ВСС по сметки:
- 2031 „Административни сгради” – намаление на общата стойност по сметката в размер на 163,90 лв.
- 9200 „Поети ангажименти за разходи – наличности” – стойност 5 483 544,07 лв. съгласно приложена справка.
Стойностите и счетоводните операции да се отразят в оборотната ведомост на ВСС към 30.06.2016 г. съгласно писма на Министерство на правосъдието с вх. № 04-00-161/28.06.2016 г. и № 04-00-161/14.07.2016 г. относно счетоводни записвания за прехвърляне на активи и пасиви по баланса на ВСС.
За решението да бъде уведомено Министерство на правосъдието.
34. ОТНОСНО: Предоставяне на права на комисия „Бюджет и финанси” за вземане на решения по управлението на бюджета на съдебната власт в периодите, когато не се провеждат заседания на Пленума на ВСС

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. УПЪЛНОМОЩАВА комисия „Бюджет и финанси”, в състав не по-малко от четирима нейни членове, в периодите, когато не се провеждат заседания на Пленума на ВСС, да взема решения, свързани с финансирането на органите на съдебната власт и взаимоотношенията с компетентните държавни органи по изпълнението на бюджета на съдебната власт.
2. УПЪЛНОМОЩАВА комисия „Бюджет и финанси”, в състав не по-малко от четирима нейни членове, в периодите, когато не се провеждат заседания на Пленума на ВСС да взема решения за прехвърляне на активи и пасиви по баланса на ВСС в изпълнение на задълженията произтичащи от § 82 и § 83 от ПЗР на ЗСВ.
3. УПЪЛНОМОЩАВА комисия „Бюджет и финанси”, в състав не по-малко от четирима нейни членове, в периодите, когато не се провеждат заседания на Пленума на ВСС да взема решения свързани с регистрацията по ЗДДС и подаване на данъчни декларации.

УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

35. ОТНОСНО: Упълномощаване на представляващия Висшия съдебен съвет да сключи договор за безвъзмездно и безсрочно учредяване право на строеж на метална ограда върху общински имот за нуждите на Съдебна палата, гр.Петрич

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да сключи договор за безвъзмездно и безсрочно учредяване право на строеж на метална ограда върху общински имот за нуждите на Съдебна палата, гр.Петрич.

ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ

36. ОТНОСНО: Определяне на участници в проектните екипи на ЕМСС за 2016-2017 г. и командироване на представители на Висшия съдебен съвет за участие в първата съвместна среща на проектните екипи на Европейската мрежа на съдебните съвети, която ще се проведе в периода 26-27 септември 2016 г. в гр.Рим, Италия

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

36.1. ОПРЕДЕЛЯ за регистрация в проектните екипи на Европейската мрежа на съдебните съвети за 2016-2017 г. следните членове на Висшия съдебен съвет:
36.1.1. По Проект 1 – Независимост и отчетност & качество на правосъдието – продължение, предлага членовете на ВСС, които са взели участие в същия проект предходната година, а именно:
- г-жа Незабравка Стоева – член на Висшия съдебен съвет
- г-жа Юлия Ковачева – член на Висшия съдебен съвет.
36.1.2. По проект 2 – Алтернативно решаване на спорове и обхват на правомощията на съдиите:
- г-жа Милка Итова – член на Висшия съдебен съвет
- г-н Калин Калпакчиев – член на Висшия съдебен съвет
36.2. КОМАНДИРОВА за участие в първата Съвместна среща на проектните екипи, за периода 25-28 септември 2016 г. в гр. Рим, Италия, следните лица:
1. г-жа Незабравка Стоева – член на Висшия съдебен съвет
2. г-жа Юлия Ковачева – член на Висшия съдебен съвет.
3. г-жа Милка Итова – член на Висшия съдебен съвет
4. г-н Калин Калпакчиев – член на Висшия съдебен съвет.
5. Наталия Андреева – преводач от английски на български език и обратно.
6. Саша Николова – преводач от английски на български език и обратно.
36.1.3. Пътните разходи, разходите за 3 нощувки, дневни пари за 4 дни, медицински застраховки за всички командировани лица, както и разходите за хонорар на преводача/преводачи са за сметка на Висшия съдебен съвет.
Забележка: Съгласно правилата за възстановяване на разходи при участие в дейностите на ЕМСС на всяка държава-членка се възстановяват до 250 евро на 1 участник от всеки проектен екип.
***
37. ОТНОСНО: Предложение от главния прокурор на Република България за обсъждане приемането на решения от дисциплинарните състави по дисциплинарни дела, обявени за решаване

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Приема за сведение предложението на главния прокурор на Република България.
***
38. ОТНОСНО: Проект на Правила за провеждане на избори на членове на Висшия съдебен съвет от съдиите, прокурорите и следователите

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРИЕМА Правила за провеждане на избори на членове на Висшия съдебен съвет от съдиите, прокурорите и следователите.
Забележка: Мотивите и разискванията по отделните текстове се съдържат в пълния стенографски протокол.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

39. ОТНОСНО: Откриване на процедури за преназначаване на магистрати по реда на чл.194 от ЗСВ от районните съдилища в Софийски районен съд

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

39.1. ОТКРИВА процедура за преназначаване на магистрати по реда на чл.194 от ЗСВ от Районен съд-Смолян, в Софийски районен съд.
39.1.1. СЪКРАЩАВА, на основание чл.30, ал.2, т.8 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „съдия” в Районен съд, гр.Смолян, считано от 1 октомври 2016 г.
39.1.2. РАЗКРИВА, на основание чл.30, ал.2, т.8 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „съдия” в Софийски районен съд, считано от 1 октомври 2016 г.
39.2. ОТКРИВА процедура за преназначаване на магистрати по реда на чл. 194 от ЗСВ от Районен съд- Плевен в Софийски районен съд.
39.2.1. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „съдия“ в Районен съд гр. Плевен, считано от 1 октомври 2016г.
39.2.2. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „съдия“ в Софийски районен съд, считано от 1 октомври 2016г.
39.3. ОТКРИВА процедура за преназначаване на магистрати по реда на чл. 194 от ЗСВ от Районен съд- Сливница в Софийски районен съд.
39.3.1.СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „съдия“ в Районен съд гр. Сливница, считано от 1 октомври 2016г.
39.3.2. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „съдия“ в Софийски районен съд, считано от 1 октомври 2016г.
39.4. ОТКРИВА процедура за преназначаване на магистрати по реда на чл. 194 от ЗСВ от Районен съд- Разград в Софийски районен съд.
39.4.1. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „съдия“ в Районен съд гр. Разград, считано от 1 октомври 2016г.
39.4.2. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „съдия“ в Софийски районен съд, считано от 1 октомври 2016г.
39.5. ОТКРИВА процедура за преназначаване на магистрати по реда на чл. 194 от ЗСВ от Районен съд- Велинград в Софийски районен съд.
39.5.1.СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „съдия“ в Районен съд гр. Велинград, считано от 1 октомври 2016г.
39.5.2.РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „съдия“ в Софийски районен съд, считано от 1 октомври 2016г.
40. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд, гр.Хасково, за увеличаване на щатната численост с 2 (две) нови щатни длъжности „съдия”

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

РАЗКРИВА, на основание чл.30, ал.2, т.8 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „съдия” в Административен съд-Хасково, считано от датата на вземане на решението.
41. ОТНОСНО: Информация за спрените от различни състави на Върховния административен съд съдебни производства, образувани от Върховния административен съд по жалби срещу решения на Висшия съдебен съвет, с които са приключили дисциплинарни производства

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРИЕМА за сведение информация за три определения за спиране на съдебните производства, образувани от Върховния административен съд по жалби срещу решения на Висшия съдебен съвет, с които са приключили дисциплинарни производства, а именно:
1. Определение по хода на делото от 07.12.2015 г., постановено по адм.дело № 10555/2015 г. по описа на ВАС – петчленен състав, ІІ колегия;
2. Протоколно определение от 09.03.2016 г., постановено по адм.дело № 75/2016 г. по описа на ВАС – Шесто отделение;
3. Протоколно определение от 15.06.2016 г., постановено по адм.дело № 4278/2016 г. по описа на ВАС – Шесто отделение.
Корекции на бюджета на органите на съдебната власт
„Дава съгласие”
42. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Върховен касационен съд, с искане за осигуряване на средства за увеличаване на капацитета на телефонната централа на Съдебна палата – гр. София

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2016 г. на Върховен касационен съд по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 10 000 лв. с цел осигуряване на средства за увеличаване на капацитета на телефонната централа на Съдебна палата гр. София.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
43. ОТНОСНО: Писма от органи на съдебната власт, с искания за корекция на бюджетите за 2016 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджетите на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 282 967 лв. съгласно Приложение № 1, с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.
Средствата са за сметка на преходния остатък по бюджета на съдебната власт за 2016 г.
44. ОТНОСНО: Възнаграждения на членовете на конкурсната комисия в обявения конкурс за първоначално назначаване на длъжността „съдия” в Апелативните съдилища – Наказателна колегия

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ определените възнаграждения на членовете на конкурсната комисия в обявения конкурс за първоначално назначаване на длъжността „съдия” в Апелативните съдилища – Наказателна колегия да се изплатят съгласно приложената поименна справка, от Апелативните съдилища.
1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Апелативен съд гр. София за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” със 720 лв., съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Военно апелативен съд за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с 520 лв., съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
3. УВЕЛИЧАВА бюджета на Апелативен съд гр. Варна за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с 540 лв., съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
4. УВЕЛИЧАВА бюджета на Апелативен специализиран наказателен съд за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с 540 лв., съгласно приложения списък, неразделна част от решението.
5. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с 2 320 лв.
6. Възнаграждението на хабилитиран член на конкурсната комисия в размер на 540 лв., следва да се изплати от бюджета на Висш съдебен съвет за 2016 г., съгласно приложената справка.
45. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командировани магистрати за участие в състава на конкурсни комисии

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА корекции по бюджетите на ВСС и Апелативен съд гр. Пловдив за 2016 г. с 862 лв. с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командировани магистрати, за участие в състава на конкурсни комисии, в обявен конкурс за първоначално назначаване за заемане на свободни длъжности за „съдия” в апелативните съдилища – гражданска и търговска колегия, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с 862 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Апелативен съд гр. Пловдив с 862 лв.
46. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командировани магистрати за участие в състава на конкурсни комисии, по обявен конкурс за младши съдии в окръжните съдилища

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА корекции по бюджетите на ВСС и Окръжен съд гр. Бургас за 2016 г. с 3 291 лв. с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командировани магистрати за участие в състава на конкурсни комисии, по обявен конкурс за младши съдии в окръжните съдилища.
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с 3 291 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Окръжен съд гр. Бургас с 3 291 лв.
47. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Кюстендил за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командировани магистрати за участие в състава на изпитни комисии, по обявен конкурс за провеждане на изпити на кандидати за младши съдии.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА корекции по бюджетите на ВСС и Окръжен съд гр. Кюстендил за 2016 г. с 1 800 лв. с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командировани магистрати за участие в състава на изпитни комисии, по обявен конкурс за провеждане на изпити на кандидати за младши съдии.
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с 1 800 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Окръжен съд гр. Кюстендил с 1 800 лв.
48. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Перник за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован магистрат

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на командировани съдии,
1. НАМАЛЯВА бюджета на Апелативен съд гр. София за 2016 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с 4 158 лв.
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Перник за 2016 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с 4 158 лв.
49. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Плевен за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командирован магистрат за участие в състава на изпитна комисия.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА корекции по бюджетите на ВСС и Окръжен съд гр. Плевен за 2016 г. с 493 лв., с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командирован магистрат за участие в състава на изпитна комисия, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с 493 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Окръжен съд гр. Плевен с 493 лв.
50. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за закупуване на климатик за съдебна зала

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Административен съд гр. Монтана за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 1 580 лв. с цел осигуряване на средства за закупуване на климатик за съдебна зала.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” за 2016 г. по бюджета на съдебната власт.
51. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за закупуване на климатик

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Административен съд гр. Пазарджик за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с 860 лв. с цел осигуряване на средства за закупуване на климатик.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” за 2016 г. по бюджета на съдебната власт.
52. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Айтос за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен съдебен служител

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Айтос по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” в размер на 924 лв., с цел осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен съдебен служител.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”.
53. ОТНОСНО: Искане от и.ф. председател на Районен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован магистрат

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на командирован съдия,
1. НАМАЛЯВА бюджета на Окръжен съд гр. Благоевград за 2016 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с 2 126 лв.
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Благоевград за 2016 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с 2 126 лв.
54. ОТНОСНО: Искане от и.ф. председател на Районен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за изплащане на предявено вземане по изпълнителен лист от 24.06.2016 г., издаден от Районен съд гр. Разлог

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Благоевград по § 10-00 „Издръжка” в размер на 487 лв. с цел осигуряване на средства за изплащане на предявено вземане по изпълнителен лист от 24.06.2016 г., издаден от Районен съд гр. Разлог.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка”.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Благоевград по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции” в размер на 55 лв. с цел осигуряване на средства за изплащане на предявено вземане по изпълнителен лист от 24.06.2016 г., издаден от Районен съд гр. Разлог.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка”.
55. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Дупница за осигуряване на средства за закупуване на копирна машина

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Дупница за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” със 7 518 лв. с цел осигуряване на средства за закупуване на копирна машина Xerox Work Central 5355.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” за 2016 г. по бюджета на съдебната власт.
56. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Левски за осигуряване на средства за закупуване на три климатика

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Левски за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 4 000 лв. с цел осигуряване на средства за закупуване на три климатика.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” за 2016 г. по бюджета на съдебната власт.
57. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Царево за осигуряване на средства за възстановяване на разходи за командировка по покана за изслушване

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите за 2016 г. на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Царево с цел възстановяване на разходи за командировка по покана за изслушване, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с 226 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Царево с 226 лв.
58. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Чирпан за осигуряване на средства за закупуване на климатик

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Чирпан за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” със 769 лв. с цел осигуряване на средства за закупуване на климатик.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” за 2016 г. по бюджета на съдебната власт.
59. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Варна за осигуряване на средства за подмяна на дограма на главен вход и метален витраж в съдебната палата

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите за 2016 г. на Висш съдебен съвет и Окръжен съд гр. Варна по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” с цел осигуряване на средства за подмяна на дограма и витраж в Съдебна палата гр. Варна, както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” на ВСС с 49 617 лв.
1.2. УВЕЛИЧАВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” на Окръжен съд гр. Варна с 49 617 лв.
60. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Силистра за осигуряване на средства за текущ ремонт на прозоречна дограма, главен вход, трети и четвърти етаж на сградата

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2016 г. на Окръжен съд гр. Силистра по § 10-00 „Издръжка” с 33 760 лв. с цел осигуряване на средства за текущ ремонт /пребоядисване на дограма и помещения/.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка”.
61. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Смолян за осигуряване на средства за изграждане на помещение за архив

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2016 г. на Административен съд гр. Смолян по § 10-00 „Издръжка” с 10 470 лв. за изграждане на помещение за архив.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка”.
62. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Айтос за осигуряване на средства за подмяна на входна врата и укрепване на дограма

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Айтос по § 10-00 „Издръжка” с 2 800 лв. за подмяна на входна врата и укрепване на дограма.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка”.
63. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Севлиево за осигуряване на средства за подмяна на прозоречна дограма

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите за 2016 г. на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Севлиево по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” с цел осигуряване на средства за подмяна на дограма, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” на ВСС с 18 800 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” на Районен съд гр. Севлиево с 18 800 лв.
64. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Силистра за осигуряване на средства за текущ ремонт и обзавеждане на помещение за нуждите на съдебно-изпълнителната служба

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Силистра по § 10-00 „Издръжка” с 2 965 лв. с цел осигуряване на средства за текущ ремонт и обзавеждане на помещение за нуждите на съдебно-изпълнителната служба.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка”.
Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2016 г.
65. ОТНОСНО: Вътрешно компенсирани промени по бюджета на Прокуратурата на Република България за 2016 г., в т.ч. за учебни и почивни бази.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджета на Прокуратурата на Република България за 2016 г., както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с 1 500 000 лв.
1.2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с 300 000 лв.
1.3. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” с 1 100 000 лв.
1.4. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” със 100 000 лв.
2. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджета за дейността на почивните и учебни бази на Прокуратурата на Република България, в рамките на утвърдения бюджет на Прокуратурата на Република България за 2016 г. съгласно приложението, както следва:
2.1. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” с 2 000 лв.
2.2. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА” с 1 500 лв.
66. ОТНОСНО: Искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

В изпълнение на изискванията на чл. 44 от ПМС № 380 от 29.12.2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2016 г. и Указанията относно изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2016 г.
1. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 01-00 „Заплати” с 15 500 лв., съгласно Приложение № 1.
2. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с 8 320 лв., съгласно Приложение № 1.
3. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 23 820 лв., съгласно Приложение № 1.
4. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 14 226 лв., съгласно Приложение № 1.
5. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 53-00 „Придобиване на НДА” с 14 226 лв., съгласно Приложение № 1.
Предложения за отпускане на помощи от централизираните средства на фонд СБКО

Одитни доклади
68. ОТНОСНО: Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност в Инспекторат към ВСС

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. Приема резултатите от извършения одитен ангажимент – констатации, изводи и дадените препоръки за подобряване дейността на Инспектората към ВСС.
2. Одобрява плана за действие, утвърден от главния инспектор на Инспектората към ВСС за изпълнение на препоръките, съгласно представената писмена информация.
69. ОТНОСНО: Отчет за извършените администрирани разходи на Бюрото по защита за периода 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г., на основание чл. 14, ал. 7 от ЗЗЛЗВНП, изпратен от Прокуратура на Република България

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ОДОБРЯВА Отчет за извършените администрирани разходи на Бюрото по защита за периода 01.01.2016 г. - 30.06.2016 г., на основание чл. 14, ал. 7 от ЗЗЛЗВНП.
70. ОТНОСНО: Упълномощаване на Милка Здравкова Варнова – Итова да подписва всички документи и договори по проект „Подобряване на процедурите по атестация и дисциплинарната практика в съдебната система”

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УПЪЛНОМОЩАВА Милка Здравкова Варнова – Итова – член на Висшия съдебен съвет и представител на Съдийската колегия, определена за ръководител на проект „Подобряване на процедурите по атестация и дисциплинарната практика в съдебната система” с регистрационен номер BG05SFOP001-3.001-0002 да подписва всички документи и договори, свързани с реализацията на проекта, включително и договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, в качеството й на Ръководител проект.
71. ОТНОСНО: Упълномощаване на Елка Живкова Атанасова да подписва всички документи и договори по проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на съдилищата и прокуратурите и разработване на Единна информационна система за съдилищата”

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УПЪЛНОМОЩАВА Елка Живкова Атанасова – член на Висшия съдебен съвет и представител на Прокурорската колегия, определена за ръководител на проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на съдилищата и прокуратурите и разработване на Единна информационна система за съдилищата” с регистрационен номер BG05SFOP001-3.001-0001 да подписва всички документи и договори, свързани с реализацията на проекта, включително и договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, в качеството й на Ръководител проект.
72. ОТНОСНО: Одобряване на получените и изразходваните командировъчни пари от членовете на Висш съдебен съвет, председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд, Главния прокурор на Република България, Главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет и Директора на Националния институт на правосъдието за II-ро тримесечие на 2016 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. Одобрява направените разходи за командировки на Членовете на Висшия съдебен съвет за II-ро тримесечие на 2016 г.
2. Одобрява направените разходи за командировки на Председателя на Върховния касационен съд за II-ро тримесечие на 2016 г.
3. Одобрява направените разходи за командировки на Главния прокурор на Република България за II-ро тримесечие на 2016 г.
4. Одобрява направените разходи за командировки на Главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет за II-ро тримесечие на 2016 г.
5. Приема за сведение информацията на Върховния административен съд и на директора на Националния институт на правосъдието от която е видно, че не са им изплащани средства за командировки за II-ро тримесечие на 2016 г.
73. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Върховен административен съд за безвъзмездно предоставяне на лек автомобил „Фолксваген Пасат” с рег. № СА 4907 АХ за нуждите на Административен съд София-град и лек автомобил „Форд Фокус СИ-МАКС” с рег. № С 5591 ХК за нуждите на Административен съд гр. Хасково

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ, на основание чл. 390, ал. 2 от Закона за съдебната власт, Върховен административен съд да предостави безвъзмездно за ползване на Административен съд София-град лек автомобил „Фолксваген Пасат” с рег. № СА 4907 АХ и на Административен съд гр. Хасково лек автомобил „Форд Фокус СИ-МАКС” с рег. № С 5591 ХК.
74. ОТНОСНО: Справка за регистрираните застрахователни събития и размера на изплатените застрахователни суми, както и основанията за отказ за изплащане, изпратена от ЗАД „Дженерали застраховане” АД

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ тримесечна справка на Застрахователно акционерно дружество „Дженерали застраховане” АД за регистрираните застрахователни събития, размера на изплатените застрахователни суми и основанията за отказ за изплащане.
75. ОТНОСНО: Проектна идея относно проектно предложение с наименование „Регулиране на натовареността на магистратите и съдебната администрация, създаване на стандарт за условията на труд в органите на съдебната власт и повишаване на интегритета на магистратите” за кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Добро управление”, бюджетна линия BG 05SFOP001-3.001, утвърждаване на ръководител на проекта и упълномощаването му да подаде проектното предложение съгласно изискванията на Управляващия орган на ОПДУ

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. УТВЪРЖДАВА за ръководител на проект „Регулиране на натовареността на магистратите и съдебната администрация, създаване на стандарт за условията на труд в органите на съдебната власт и повишаване на интегритета на магистратите” – г-жа Галина Карагьозова, член на ВСС и представител на Съдийската колегия.
2. УПЪЛНОМОЩАВА г-жа Галина Карагьозова, член на Висшия съдебен съвет, като ръководител на проекта, да извърши всички необходими действия, свързани с кандидатстването и подаването на проектното предложение съгласно изискванията на Управляващия орган на ОПДУ.
76. ОТНОСНО: Предоставяне на права на комисия „Управление на собствеността” за вземане на решения, свързани с организационни и технически въпроси и въпроси по подготовката на обществени поръчки по управлението и стопанисването на сградния фонд, в периодите, когато не се провеждат заседания на Пленума на Висшия съдебен съвет

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УПЪЛНОМОЩАВА комисия „Управление на собствеността” в състав не по-малко от трима нейни членове в периодите, когато не се провеждат заседания на Пленума на Висшия съдебен съвет, да взема решения, свързани с организационни и технически въпроси и въпроси по подготовката на обществени поръчки по управлението и стопанисването на сградния фонд.
77. ОТНОСНО: Изготвяне на подробен регистър на всички договори, сключени от Висшия съдебен съвет

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ВЪЗЛАГА на администрацията на ВСС да публикува на Интернет страницата на ВСС всички регистри на договори, сключени от ВСС в периода 2012 г. до настоящия момент, като се съобразят изискванията на Закона за обществените поръчки и на Закона за защита на личните данни.
/Закриване на заседанието – 13.55 ч./

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на:
29.07.2016 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд