ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,

На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет на 16 август 2016 г. от 10.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. Eкзарх Йосиф, № 12, при следния

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

Корекции на бюджета на органите на съдебната власт.
„Дава съгласие”
1. Проект на решение по искането на директора на Националния институт на правосъдието за осигуряване на средства с цел текущ ремонт на помещения.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
2. Проект на решение по искането на административния ръководител на Апелативен специализиран наказателен съд за осигуряване на средства за ремонт на част от покривната хидроизолация на сградата.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
3. Проект на решение по искането на административния ръководител от Окръжен съд гр. Враца за увеличение по бюджета за 2016 г. за текущ ремонт на помещения и за частично им обзавеждане.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
4. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Габрово за осигуряване на допълнителни средства по бюджета за 2016 г. за изплащане на изпълнителни листове, издадени от Административен съд гр. Габрово.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
5. Проект на решение по искането на председателя на Окръжен съд гр. Добрич за осигуряване на средства за текущ ремонт, за преустройство на две помещения, свързани със създаване на съдебна зала и „адвокатска стая“.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
6. Проект на решение по писмо от Окръжен съд гр. Пловдив, с искане за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командирован магистрат, за участие в състава на изпитни комисии за младши съдии.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
7. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за доставка и монтаж на нов климатик.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
8. Проект на решение по писмо от Окръжен съд гр. Търговище, с искане за осигуряване на средства за разширение на пожароизвестителна система и деактивиране на радиоактивни датчици.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
9. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Шумен за корекция на бюджета за 2016 г. с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за командироване на магистрат, за участие в съставя на изпитни комисии за първоначално назначаване на младши съдии, както и участие на членове на НСММСНД в РБ и Националната конференция на Евроджъст.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
10. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Бяла за увеличаване на бюджета за 2016 г., с цел осигуряване на средства за доставка и монтаж на отоплителен котел, нафтова горелка и ремонт на тръбна разводка.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
11. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Варна за увеличаване на бюджета за 2016 г., за закупуване на модул към ПП JES в СИС.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
12. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Враца за корекция на бюджета за 2016 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован съдия в Окръжен съд гр. Враца.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
13. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Дулово, с цел осигуряване на средства за закупуване на два броя климатици за сървърно помещение.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
14. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Дупница, с цел осигуряване на средства за закупуване на три броя климатици.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
15. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Кюстендил за корекция на бюджета за 2016 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован съдия в Окръжен съд гр. Кюстендил.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
16. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Пазарджик за корекция на бюджета за 2016 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани съдии в Окръжен съд гр. Пазарджик.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
17. Проект на решение по искането на председателя на Районен съд гр. Перник за осигуряване на средства, с цел закупуване на звукозаписна и озвучителна техника.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
18. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Средец за корекция на бюджета за 2016 г., с цел осигуряване на средства за закупуване на копирна машина.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
19. Проект на решение по искането на председателя на Районен съд гр. Царево за осигуряване на средства, с цел закупуване на компютърна техника и офис оборудване.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
20. Проект на решение по писмо от Районен съд гр. Ямбол с искане за увеличение на бюджета за 2016 г. за закупуване на 2 бр.климатици.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
21. Проект на решение по постъпили писма с искания за корекция на бюджетите на органи на съдебната власт за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“, с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по КТ и ЗСВ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
22. Проект на решение по писмо от Административен съд София-град за увеличение по бюджета на съда за извършване на текущ ремонт на два броя копирни машини.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
„Не дава съгласие”
23. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Варна за корекция на бюджета за 2016 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на трудово възнаграждение и осигурителни вноски на възстановен служител на длъжност „Държавен съдебен изпълнител“.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2016 г.
24. Проект на решение за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджета на Висш съдебен съвет, с цел осигуряване на средства за заплащане на данък сгради и такса битови отпадъци за имоти, управлението на които е възложено на Пленума на ВСС.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
25. Проект на решение по искания за вътрешно компенсирана промяна на бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 01-00 „Заплати“, § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“, § 10-00 „Издръжка“, §19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции“, § 42-00 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи от домакинства“ и § 53-00 „Придобиване на НДА“.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Разни
30. Проект на решение по предложение за одобряване участието на Висшия съдебен съвет като партньор по проект с работно наименование „Осигуряване на софтуерна и методическа обезпеченост, и изграждане на административен капацитет на ИВСС, за превенция на корупцията в съдебната власт“ във връзка с кандидатстване на Инспектората към ВСС по оперативна програма „Добро управление“.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
31. Проект на решение по предложението на председателя на Районен съд гр. Мездра за безвъзмездно предоставяне на лек автомобил
„Форд Фокус“, с рег. № ВР 0110 АС, на Областна дирекция на МВР – Враца, за нуждите на РУ на МВР – Мездра.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
32. Проект на решение по Доклад № ДПШН-6/24.06.20156 г. за извършена финансова инспекция на Административен съд гр. Шумен.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
33. Проект на решение относно счетоводни записвания за прехвърляне на пасиви и активи по баланса на Висшия съдебен съвет.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”

УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

34. Проект на решение по предложение за поименно разпределение на разходите за придобиване на дълготрайни активи и за основен ремонт, параграф 51-00 на органите на съдебната власт за 2016 г.
Внасят: Комисия „Управление на собствеността” и Комисия „Бюджет и финанси”
35. Проект на решение относно имуществено застраховане на сграден фонд и оборудване, управлявани, ползвани и стопанисвани от съдебната власт.
Внасят: Комисия „Управление на собствеността” и Комисия „Бюджет и финанси”
36. Проект на решение по искането на председателя на Административен съд гр. Пазарджик за предприемане на действия за сключване на договор за учредяване безвъзмездно право на строеж на нова сграда за нуждите на Административен съд гр. Пазарджик, Окръжна прокуратура гр. Пазарджик и Районна прокуратура гр. Пазарджик.
Внася: Комисия „Управление на собствеността”
37. Проект на решение относно предстоящо въвеждане в експлоатация на обект: „Проектиране и извършване на строително – монтажни работи по преустройство на сграда за нуждите на Софийски районен съд и Софийска районна прокуратура“, находяща се в гр. София, бул. „Ген. М. Д. Скобелев“ № 23, договор рег. № 93-00-13/23.01.2013 г.
Внася: Комисия „Управление на собствеността”
* * * * * *
38. Приложения към Правилата за произвеждане на избори на членове на Висшия съдебен съвет от съдиите, прокурорите и следователите, приети с решение на ВСС по протокол № 30/28.07.2016 г., т. 38.
* * * * * *
39. Проект на образец на Декларация по чл. 195а, ал. 1 от Закона за съдебната власт.

ЗА ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ВСС:
СВЕТЛА ПЕТКОВА

/съгласно заповед № 95-00-196/01.08.2016 г./
 

Публикуван на:
11 август 2016 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд