КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 31
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
ПРОВЕДЕНО НА 16 АВГУСТ 2016 г
.


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Димитър Узунов – представляващ Висшия съдебен съвет
ОТСЪСТВАТ: Васил Петров, Георги Колев, Калин Калпакчиев, Каролина Неделчева, Лозан Панов, Милка Итова, Соня Найденова, Юлияна Колева.
/На заседанието присъства Теодора Точкова – главен инспектор на Инспектората към ВСС/
/На заседанието присъства Димитър Тончев - главен секретар на ВСС/
/Откриване на заседанието – 10.40 ч./
По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ОТЛАГА от дневния ред точка 38.
ІІ. ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни точки:
40. Проект на решение по искане от Прокуратурата на Република България за стартиране на процедура по сключване на договор с община Велинград за учредяване на безвъзмездно право на ползване на помещенията, ползвани от Районна прокуратура гр. Велинград за срок от 10 години.
Внася: Комисия „Управление на собствеността“
41. Предложение за промяна в състава на Инициативния комитет за честване на 25 годишнината от създаването на Висшия съдебен съвет, решение на ВСС по протокол № 13/10.03.2016 г., т. 108.
Внася: Ясен Тодоров – член на Висшия съдебен съвет
42. Искане от председателя на Районен съд гр. Царево за даване на съгласие за безвъзмездно придобиване на МПС – лек автомобил за нуждите на съда и упълномощаване на председателя на съда да отправи съответното искане до Министъра на финансите.
Внася: Димитър Узунов – член на Висшия съдебен съвет

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

Корекции на бюджета на органите на съдебната власт
„Дава съгласие”
1. ОТНОСНО: Искане на директора на Националния институт на правосъдието за осигуряване на средства с цел текущ ремонт на помещения

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2016 г. на Националния институт на правосъдието по § 10-00 „Издръжка“ с 64 563 лв., с цел осигуряване на средства за текущ ремонт на помещения.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 10-00 „Издръжка” по бюджета на съдебната власт за 2016 г.
2. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен специализиран наказателен съд за осигуряване на средства за ремонт на част от покривната хидроизолация на сградата

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2016 г. на Апелативен специализиран наказателен съд по §10-00 „Издръжка“ със 175 лв. за ремонт на част от покривната хидроизолация на сградата.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка“.
3. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител от Окръжен съд гр. Враца за увеличение по бюджета за 2016 г. за текущ ремонт на помещения и за частично им обзавеждане

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2016 г. на Окръжен съд гр. Враца по § 10-00 „Издръжка“ с 40 102 лв., в т.ч. 29 170 лв. за текущ ремонт на помещения и 10 932 лв. за частично им обзавеждане.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка“.
4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Габрово за осигуряване на допълнителни средства по бюджета за 2016 г. за изплащане на предявено вземане по изпълнителни листове от 06.06.2016 г., издадени от Административен съд гр. Габрово

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2016 г. на Окръжен съд гр. Габрово по § 10-00 „Издръжка” в размер на 3 702 лв. с цел осигуряване на средства за изплащане на предявено вземане по изпълнителни листове от 06.06.2016 г., издадени от Административен съд гр. Габрово.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка”.
5. ОТНОСНО: Искане от председателя на Окръжен съд гр. Добрич за осигуряване на средства за текущ ремонт за преустройство на две помещения, свързани със създаване на съдебна зала и „адвокатска стая“

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2016 г. на Окръжен съд гр. Добрич по § 10-00 „Издръжка“ с 4 370 лв. за текущ ремонт за преустройство на две помещения, свързани със създаване на съдебна зала и „адвокатска стая“.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ по бюджета на съдебната власт.
6. ОТНОСНО: Писмо от Окръжен съд гр. Пловдив с искане за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командирован магистрат за участие в състава на изпитни комисии за младши съдии

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

6.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция на бюджета между ВСС и Окръжен съд гр. Пловдив за 2016 г., с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командирован магистрат за участие в състава на изпитни комисии за младши съдии, както следва:
6.1.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ на Висш съдебен съвет със 725 лв.
6.1.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на ОС Пловдив със 725 лв.
7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за доставка и монтаж на нов климатик

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2016 г. на Окръжен съд Стара Загора по § 10-00 „Издръжка” с 990 лв. за доставка и монтаж на климатик.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ по бюджета на съдебната власт.
8. ОТНОСНО: Писмо от Окръжен съд гр. Търговище с искане за осигуряване на средства за разширение на пожароизвестителна система и деактивиране на радиоактивни датчици

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2016 г. на Окръжен съд гр. Търговище по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 2628 лв. за разширение на пожароизвестителна система и деактивиране на радиоактивни датчици.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ за 2016 г. по бюджета на съдебната власт.
9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Шумен за корекция на бюджета за 2016 г. с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за командироване на магистрат, за участие в състава на изпитни комисии за първоначално назначаване на младши съдии, както и участие на членове на НСММСНД в РБ и Националната конференция на Евроджъст

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

9.1. УТВЪРЖДАВА корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Окръжен съд гр. Шумен за 2016 г. с 2 616 лв., с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за командироване на магистрат за участие в състава на изпитните комисии за първоначално назначаване на младши съдии, както и участие на членове на НСММСНД в РБ и Националната конференция на Евроджъст, както следва:
9.1.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ на Висш съдебен съвет с 2 616 лв.
9.2.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Окръжен съд гр. Шумен с 2 616 лв.
10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Бяла за увеличаване на бюджета за 2016 г. с цел осигуряване на средства за доставка и монтаж на отоплителен котел, нафтова горелка и ремонт на тръбна разводка
Извлечение от протокол № 9/03.08.2016 г. от заседание на КУС.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. Бяла за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с 7990 лв., с цел осигуряване на средства за доставка и монтаж на отоплителен котел, нафтова горелка и ремонт на тръбна разводка.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ по бюджета на съдебната власт за 2016 г.
11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Варна за увеличаване на бюджета за 2016 г. за закупуване на модул към ПП JES в СИС

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Варна по § 53-00 „Придобиване на НДА“ със 720 лв., с цел осигуряване на средства за закупуване на модул към ПП JES в СИС, във връзка с отчетността по изпълнителните дела и обработка на документи по прихода и разхода на парични средства по набирателната сметка на съда.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв за 2016 г. по
§ 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт.
12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Враца за корекция на бюджета за 2016 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован съдия в Окръжен съд гр. Враца

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г., и с цел осигуряване на средства за изплащане на разликата в работната заплата на командировани съдии:
1. НАМАЛЯВА бюджета на Окръжен съд гр. Враца за 2016 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с 1997 лв.
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Враца за 2016 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с 1997 лв.
13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Дулово с цел осигуряване на средства за закупуване на два броя климатици за сървърно помещение

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Дулово по § 10-00 „Издръжка“ с 1600 лв. за закупуване на два броя климатици за сървърно помещение.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета съдебната власт за 2016 г., по § 52-00 „Придобиване на ДМА“.
14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Дупница с цел осигуряване на средства за закупуване на три броя климатици

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2016 г. на Районен съд Дупница по § 10-00 „Издръжка” с 2100 лв. за закупуване на два броя климатици и по § 52-03 „Придобиване на др.оборудване и съоръжения” с 1600 лв. за закупуване на един брой климатик.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета съдебната вл
аст за 2016 г., по § 52-00 „Придобиване на ДМА“.
15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кюстендил за корекция на бюджета за 2016 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован съдия в Окръжен съд гр. Кюстендил

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г., и с цел осигуряване на средства за изплащане на разликата в работната заплата на командировани съдии:
1. НАМАЛЯВА бюджета на Окръжен съд гр. Кюстендил за 2016 г. по
§ 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с 3719 лв.
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Кюстендил за 2016 г. по
§ 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с 3719 лв.
16. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пазарджик за корекция на бюджета за 2016 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани съдии в Окръжен съд гр. Пазарджик

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г., и с цел осигуряване на средства за изплащане на разликата в работната заплата на командировани съдии:
1. НАМАЛЯВА бюджета на Окръжен съд гр. Пазарджик за 2016 г. по
§ 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с 8026 лв.
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Пазарджик за 2016 г. по
§ 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с 8026 лв.
17. ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд гр. Перник за осигуряване на средства с цел закупуване на звукозаписна и озвучителна техника

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Перник по § 10-00 „Издръжка“ с 1876 лв. за закупуване на звукозаписна и озвучителна техника за две съдебни зали.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“.
Мотиви:
При определянето на сумата, с която да бъде коригиран бюджета на съда е взета предвид най-ниската ценова оферта и предложената възможност за 5 % отстъпка при доставка на звукозаписна техника за две зали.
18. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Средец за корекция на бюджета за 2016 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на копирна машина

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Средец по § 52-00 „ Придобиване на ДМА“ с 4929 лв. с цел осигуряване на средства за закупуване на копирна машина Xerox WorkCentre 5355.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ за 2016 г. по бюджета на съдебната власт.
19. ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд гр. Царево за осигуряване на средства с цел закупуване на компютърна техника и офис оборудване

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

19.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Царево по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 5450 лв., в т.ч. 2850 лв. за закупуване на три броя компютърни конфигурации и 2 600 лв. за закупуване на многофункционално устройство от висок клас.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“.
19.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Царево по § 10-00 „Издръжка” с 1836 лв. за закупуване на три броя лазерни мултифункционални устройства.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“.
19.3. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Царево по § 10-00 „Издръжка” с 2885 лв. за закупуване на офис обзавеждане.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“.
20. ОТНОСНО: Писмо от Районен съд гр. Ямбол и искане за увеличение на бюджета за 2016 г. за закупуване на 2 бр. климатици

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

20.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2016 г. на Районен съд Ямбол по § 10-00 „Издръжка” с 995 лв. за закупуване на 1 бр. инверторен климатик за съдийски кабинет.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г., по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
20.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд Ямбол за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 1590 лв. за закупуване на 1 бр. инверторен климатик за сървърно помещение.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г., по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
21. ОТНОСНО: Постъпили писма с искания за корекция на бюджетите на органи на съдебната власт за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“, с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по КТ и ЗСВ

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджетите на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ с 372 093 лв., съгласно Приложение № 1, с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.
Средствата са за сметка на предходния остатък по бюджета на съдебната власт за 2016 г.
22. ОТНОСНО: Писмо от Административен съд София-град за увеличение по бюджета на съда за извършване на текущ ремонт на два броя копирни машини

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2016 г. на Административен съд София-град по § 10-00 „Издръжка” с 2321 лв. за извършване на текущ ремонт на два броя копирни машини.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка“.
23. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Варна за корекция на бюджета за 2016 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на трудово възнаграждение и осигурителни вноски на възстановен служител на длъжност „Държавен съдебен изпълнител“

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Варна за 2016 г. по § 01-00 „Заплати” с 30 535 лв.
Корекция по параграфа ще бъде извършена служебно при възникване на реален недостиг в края на финансовата година.
Корекция по § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодател“ по бюджета на Районен съд гр. Варна за 2016 г. ще бъде извършена служебно в края на финансовата година.
Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2016 г.
24. ОТНОСНО: Извършване на вътрешно-компенсирана промяна по бюджета на Висш съдебен съвет, с цел осигуряване на средства за заплащане на данък сгради и такса битови отпадъци за имоти, управлението на които е възложено на Пленума на ВСС

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

24.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно-компенсирана промяна по бюджета за 2016 г. на Висш съдебен съвет, с цел осигуряване на средства за заплащане на данък сгради и такса битови отпадъци за имоти, управлението на които е възложено на Пленума на ВСС, както следва:
24.1.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ със 161 000 лв.
24.1.2. УВЕЛИЧАВА § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции“ със 161 000 лв.
25. ОТНОСНО: Искания за вътрешно-компенсирана промяна на бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 01-00 „Заплати“, § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“, § 10-00 „Издръжка“, § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции“, § 42-00 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи от домакинства“ и § 53-00 „Придобиване на НДА“

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

В изпълнение на изискванията на чл. 44 от ПМС № 380 от 29.12.2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2016 г. и Указанията относно изпълнението на бюджета на съдебната власт:
1. НАМАМЯВА бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 01-00 „Заплати“ с 26 109 лв., съгласно Приложение № 1.
2. НАМАМЯВА бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка“ със 118 992 лв., съгласно Приложение № 1.
3. УВЕЛИЧАВА бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ със 144 325 лв., съгласно Приложение № 1.
4. УВЕЛИЧАВА бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции“ с 82 лв., съгласно Приложение № 1.
5. УВЕЛИЧАВА бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 42-00 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи от домакинствата“ с 48 лв., съгласно Приложение № 1.
6. УВЕЛИЧАВА бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 53-00 „Придобиване на НДА“ с 646 лв., съгласно Приложение № 1.
Предложения за отпускане на помощи от централизираните средства на фонд СБКО
РАЗНИ
30. ОТНОСНО: Предложение за одобрение участието на ВСС като партньор по проект с работно наименование „Осигуряване на софтуерна и методическа обезпеченост, и изграждане на административен капацитет на ИВСС, за превенция на корупцията в съдебната власт“ във връзка с кандидатстване на Инспектората към ВСС по Оперативна програма „Добро управление“

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

30.1. ОДОБРЯВА участието на ВСС като партньор по проект с работно наименование „Осигуряване на софтуерна и методическа обезпеченост и изграждане на административен капацитет на ИВСС, за превенция на корупцията в съдебната власт”, който да бъде подаден от ИВСС в качеството му на бенефициент по ОП „Добро управление”.
30.2. УПЪЛНОМОЩАВА Представляващият ВСС да подпише Декларацията за партньорство и всички свързани с процеса на кандидатстване документи /в т.ч. и Споразумение за партньорство/ от страна на ВСС по проект „Осигуряване на софтуерна и методическа обезпеченост и изграждане на административен капацитет на ИВСС, за превенция на корупцията в съдебната власт”.
31. ОТНОСНО: Предложение на председателя на Районен съд гр. Мездра за безвъзмездно предоставяне на лек автомобил „ Форд Фокус“ с рег. № ВР 0110 АС на Областна дирекция на МВР – Враца за нуждите на РУ на МВР – Мездра

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

НЕ ВЪЗРАЗЯВА Районен съд гр. Мездра да предостави безвъзмездно лек автомобил „ Форд Фокус“ с рег. № ВР 0110 АС на Областна дирекция на МВР – Враца за нуждите на РУ на МВР – Мездра след съгласие на министъра на финансите.
32. ОТНОСНО: Доклад № ДПШН-6/24.06.2016 г. за извършена финансова инспекция на Административен съд гр. Шумен

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Приема за сведение доклад № ДПШН-6/24.06.2016 г. за извършена финансова инспекция на Административен съд гр. Шумен.
33. ОТНОСНО: Счетоводни записвания за прехвърляне на пасиви и активи по баланса на Висш съдебен съвет

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

33.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се увеличи поетия ангажимент по сметка 9200 „Поети ангажименти за разходи – наличности“ по баланса на Висш съдебен съвет в размер на 1872,00 лв. по договор за наем № 93-00-2/06.01.2014 г. с РПК „РАЗВИТИЕ“.
33.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се увеличи поетия ангажимент по сметка 9200 „Поети ангажименти за разходи – наличности“ по баланса на Висш съдебен съвет в размер на 80,00 лв. по договор № 93-00-656/29.12.2015 г. с „ЕКСА АРТ“ ЕООД.
33.3. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се намали поетия ангажимент по сметка 9200 „Поети ангажименти за разходи – наличности“ по баланса на Висш съдебен съвет в размер на 645,60 лв. по договор № 93-00-147/17.03.2016 г. с „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД.
33.4. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се начисли по сметка 4020 „Доставчици по аванси в страната“ по баланса на Висш съдебен съвет платен в аванс по договор № 93-00-147/17.03.2016 г. . с „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД в размер на 645,60 лв.
33.5. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се начислят по сметка 9929 „Други просрочени задължения“ по баланса на Висш съдебен съвет в размер 2151,14 лв.
УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА
34. ОТНОСНО: Предложение за поименно разпределение на разходите за придобиване на дълготрайни активи и за основен ремонт параграф 51-00 на органите на съдебната власт за 2016 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА поименно разпределение на разходите за придобиване на дълготрайни активи и за основен ремонт, параграф 51-00 на органите на съдебната власт за 2016 г.
35. ОТНОСНО: Имуществено застраховане на сграден фонд и оборудване, управлявани, ползвани и стопанисвани от съдебната власт.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

35.1. ПРИЕМА да бъде организирана, проведена и възложена обществена поръчка с предмет: „Имуществено застраховане на сграден фонд и оборудване, управлявани, ползвани и стопанисвани от съдебната власт“ за срок от 2 /две/ години.
35.2. УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да сключи договор за консултантска услуга във връзка с имущественото застраховане с „Брокер Инс“ ООД – лицензиран застрахователен брокер по смисъла на чл. 301 от Кодекса на застраховането /КЗ/.
35.3. УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да организира и проведе обществена поръчка с предмет: „Имуществено застраховане на сграден фонд и оборудване, управлявани ползвани и стопанисвани от съдебната власт“ за срок от 2 /две/ години, както и да сключи договор с определения изпълнител, или да прекрати процедурата.
36. ОТНОСНО: Проект на решение по искане от председателя на Административен съд гр. Пазарджик за предприемане на действия за сключване на договор за учредяване безвъзмездно право на строеж на нова сграда за нуждите на Административен съд гр. Пазарджик, Окръжна прокуратура гр. Пазарджик и Районна прокуратура гр. Пазарджик

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да сключи договор за безвъзмездно учредяване право на строеж на сграда за нуждите на Административен съд гр. Пазарджик, Окръжна прокуратура гр. Пазарджик и Районна прокуратура гр. Пазарджик.
37. ОТНОСНО: Предстоящо въвеждане в експлоатация на обект: „Проектиране и извършване на строително-монтажни работи по преустройство на сграда за нуждите на Софийски районен съд и Софийска районна прокуратура“, находяща се в гр. София, бул. „Ген. М. Д. Скобелев“ № 23, договор рег. № 93-00-13/23.01.2013 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да сключи необходимите договори за присъединяване на обект „Проектиране и извършване на строително-монтажни работи по преустройство на сграда за нуждите на Софийски районен съд и Софийска районна прокуратура, находяща се в гр. София, бул. „Ген. М. Д. Скобелев“ № 23“ към разпределителните мрежи, както и договори за поддръжка и технически надзор на асансьорите в сградата.
* * * * *
38. ОТНОСНО: Приложения към Правилата за произвеждане на избори на членове на Висшия съдебен съвет от съдиите, прокурорите и следователите, приети с решение на ВСС по протокол № 30/28.07.2016 г., т. 38

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ОТЛАГА разглеждането на точката.
* * * * *
39. ОТНОСНО: Проект на образец на Декларация по чл. 195а, ал. 1 от Закона за съдебната власт

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

39.1. УТВЪРЖДАВА образец на Декларация по чл. 195а, ал. 1 от Закона за съдебната власт.
39.2. Образец на Декларацията да бъде публикуван на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ
40. ОТНОСНО: Искане от Прокуратурата на Република България за стартиране на процедура по сключване на договор с община Велинград за учредяване на безвъзмездно право на ползване на помещенията, ползвани от Районна прокуратура гр. Велинград за срок от 10 години

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да подпише договор с община Велинград за учредяване на безвъзмездно право на ползване на помещенията, които Районна прокуратура гр. Велинград ползва към момента в имота на ул. „Хан Аспарух“ № 16, за срок от 10 години.
41. ОТНОСНО: Предложение за промяна в състава на Инициативния комитет за честване на 25 годишнината от създаването на Висшия съдебен съвет, решение на ВСС по протокол № 13/10.03.2016 г., т. 108

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРОМЕНЯ поименния състав на Инициативния комитет, като ОПРЕДЕЛЯ Румен Георгиев – член на Висшия съдебен съвет, на мястото на Ясен Тодоров.
42. ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд гр. Царево за даване на съгласие за безвъзмездно придобиване на МПС – лек автомобил за нуждите на съда и упълномощаване на председателя на съда да отправи съответното искане до Министъра на финансите

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

42.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ Министърът на финансите да предостави на Районен съд гр. Царево, на основание чл. 28 от Закона за държавната собственост, безвъзмездно отнетия в полза на държавата, с влязло в законна сила на 24.06.2016 г. Споразумение № 164824.06.2016 г. по НОХД № 546/2016 г. по описа на РС Царево, лек автомобил „БМВ Х5” с рег. № СА 7129 СР, рама
№ WBAFA51040LM23209, двигател № 27459575, цвят – черен, дата на първа регистрация – 29.11.2000 г., СРМПС № 007343037/23.12.2015 г., намиращ се на съхранение в ГПУ – Царево.
42.2. УПЪЛНОМОЩАВА председателя на Районен съд гр. Царево да отправи съответното искане до Министъра на финансите.

/Закриване на заседанието – 11.34 ч./

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на:
17.08.2016 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд