ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,

На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на 14 септември 2016 г. от 13.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. „Eкзарх Йосиф” № 12, при следния

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

ДИСЦИПЛИНАРНА ДЕЙНОСТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИВСС

1. Произнасяне по решение на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 15/2014 г. по описа на ВСС.
Внася: Дисциплинарен състав
2. Произнасяне по решение на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 17/2015 г. по описа на ВСС.
Внася: Дисциплинарен състав
3. Произнасяне по решение на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 6/2016 г. по описа на ВСС.
Внася: Дисциплинарен състав

КОНКУРСИ И АТЕСТИРАНЕ

4. Проект на решение за определяне на дати за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати в процедурата за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, открита с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 11/20.07.2016 г.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
5. Проект на решение по предложението на директора на Национална следствена служба и заместник на главния прокурор по разследването за поощряване на Трифон Георгиев Трифонов – следовател в Национална следствена служба.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
6. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Апелативна специализирана прокуратура за назначаване на Чавдар Стоянов Ангелов - заместник на административния ръководител – заместник-градски прокурор на Софийска градска прокуратура, на длъжност „заместник на административния ръководител” на Апелативна специализирана прокуратура.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
7. Проект на решение по предложението на Мария Божидарова Стоянова - административен ръководител на Районна прокуратура
гр. Елин Пелин, за придобиване статут на несменяемост.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
8. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийска районна прокуратура за придобиване статут на несменяемост на Петя Александрова Костадинова – прокурор в Софийска районна прокуратура.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
9. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийска районна прокуратура за придобиване статут на несменяемост на Иво Валентинов Илиев – прокурор в Софийска районна прокуратура.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
10. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийска районна прокуратура за придобиване статут на несменяемост на Иван Валериев Първанов – прокурор в Софийска районна прокуратура.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
11. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийска районна прокуратура за придобиване статут на несменяемост на Йордан Петров Петров – прокурор в Софийска районна прокуратура.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
12. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийска районна прокуратура за придобиване статут на несменяемост на Юлиета Асенова Ушинска – прокурор в Софийска районна прокуратура.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
13. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Благоевград за придобиване статут на несменяемост на Ирина Александрова Аспарухова – Кацарова - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Благоевград.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
14. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Враца за придобиване статут на несменяемост на Пешо Стаменов Цветков - прокурор в Районна прокуратура гр. Враца.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
15. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Габрово за придобиване статут на несменяемост на Людмила Христова Рачева - прокурор в Районна прокуратура гр. Габрово.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
16. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Варна за периодично атестиране на Боянка Андреева Михайлова – прокурор в Районна прокуратура
гр. Варна, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
17. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Бургас за периодично атестиране на Тони Иванова Петрова - Игнатова – прокурор в Районна прокуратура гр. Бургас, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
18. Проект на решение по предложението на Мария Цветанова Георгиева – и.д. административен ръководител на Районна прокуратура гр. Никопол, за извънредно периодично атестиране.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
19. Проект на решение за одобряване на кандидатури на прокурори и следователи за вакантни позиции, обявени от Европейската комисия, за командировани национални експерти.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
20. Проект на решение по доклад от Станислав Христов Стойков – прокурор в Софийска районна прокуратура, командирован в Софийска градска прокуратура, относно участие в дългосрочен стаж по Обменна програма 2016 г. на Европейската мрежа за съдебно обучение /ЕМСО/, в Евроджъст, гр. Хага, Кралство Нидерландия, в периода 16.03.2016 г. – 15.07.2016 г.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси

* * * * *
21. Проект на решение по предложението на главния прокурор на Република България за трансформиране на 1/2 /половин/ щ.бр. за длъжност „призовкар” и 1/2 /половин/ щ.бр. за длъжност „чистач” в 1 /една/ щатна бройка за длъжността „съдебен деловодител” в Районна прокуратура гр. Мадан.
Внася: Магдалена Лазарова – член на Прокурорската колегия на ВСС
22. Проект на решение по предложението на главния прокурор на Република България за приемане на Правила за водене на централен публичен регистър на декларациите по чл. 195а, ал. 1 от ЗСВ.
Внася: Главен прокурор на РБ

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ
ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС:

                                                            СОТИР ЦАЦАРОВ

Публикуван на:

30 август 2016 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд