ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,

На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет на 15 септември 2016 г. от 9.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. Eкзарх Йосиф, № 12, при следния

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА 

1. Проект на решение във връзка с организиране и провеждане на неотложни обществени поръчки, в изпълнение на Инвестиционната програма на ВСС за 2016 г. 
Внася: Комисия „Управление на собствеността” 

ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ 

2. Проект на решение относно проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс. 
Внася: Комисия по правни и институционални въпроси 
3. Проект на решение за приемане на доклади от проведени международни срещи. 
Внася: Комисия по правни и институционални въпроси 
4. Проект на решение относно информация от 11-та Международна конференция на Балканската и Евро-средиземноморската мрежа на съдебните съвети, проведена в периода 13-14 юни 2016 г. в 
гр. Рим, Италия. 
Внася: Комисия по правни и институционални въпроси

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ВСС:
ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА

Публикуван на:
12 септември 2016 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд