КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 15
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА 
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, 
ПРОВЕДЕНО НА 13 СЕПТЕМВРИ 2016 г. 


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд
ОТСЪСТВАТ: Галина Карагьозова, Георги Колев, Димитър Узунов, Камен Иванов, Каролина Неделчева, Мария Кузманова
На заседанието присъства Теодора Точкова – главен инспектор на Инспектората към ВСС
На заседанието присъства Димитър Тончев – главен секретар на ВСС
Откриване на заседанието – 09.45 ч.

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА

1. ОТНОСНО: Произнасяне по решение на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 31/2015 г. по описа на ВСС

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРИЕМА, че Олга Велиславова Кадънкова-Тончева – съдия в Софийски градски съд, не е извършила дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 4, т. 1, т. 2, т. 4 и т. 5 от ЗСВ и НЕ НАЛАГА на същата дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 3, т. 4 и т. 6 от ЗСВ.

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

2. ОТНОСНО: Командироване на Стратимир Димитров – съдия в Окръжен съд-гр.Хасково, за участие в регионална среща на немскоговорящите контактни точки на Европейската съдебна мрежа (ЕСМ) за периода 25-29.09.2016 г. в гр.Брегенц, Австрия

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

2.1. КОМАНДИРОВА Стратимир Димитров – съдия в Окръжен съд-гр.Хасково, за участие в регионална среща на немскоговорящите контактни точки на Европейската съдебна мрежа (ЕСМ) за периода 25-29.09.2016 г. в гр.Брегенц, Австрия.
2.2. Пътните разходи, разходите за 4 нощувки, разходите за дневни пари за 5 дни, както и разходите за медицинска застраховка са за сметка на Висшия съдебен съвет.
3. ОТНОСНО: Кандидатури на съдии по заявка за определяне на кандидати за председател и за съдии за включване в Списък на международни съдии за Специализирания съд на Косово, със седалище в гр. Хага, Холандия, обявена от Европейската служба за външна дейност на интернет страницата на МВнР с първоначален срок за кандидатстване пред МВнР 8 септември 2016 г., удължен до 14 септември 2016 г.

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

3.1. ОДОБРЯВА кандидатурите на Радостин Георгиев Петров – съдия в РС Варна, понастоящем наказателен съдия във Върховен/Апелативен съд – Косово, и на Николай Енчев Енчев – съдия от Софийски градски съд, командирован в ГД „Правосъдие и потребители“ на ЕК, за включване в Списъка на международните съдии от специализираните отделения на Косово.
3.2. ПРЕПРАЩА документите на одобрените кандидати до дирекция ”Човешки ресурси” в Министерството на външните работи.
4. ОТНОСНО: Определяне на участници в срещи с представители на Европейската комисия (ЕК) в рамките на Експертна мисия на ЕК в България по Механизма за сътрудничество и оценка (МСО) в периода 26-30 септември 2016 г.

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

4.1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ предоставената информация.
4.2. УЧАСТИЕ в срещите с членовете на Съдийската колегия на ВСС и с членовете на Комисията по професионална етика и на Комисията по атестирането и конкурсите ще вземат всички членове на колегията и на комисиите.
4.3. ИНФОРМАЦИЯТА да се изпрати в Министерството на правосъдието.
*****
5. ОТНОСНО: Доклад за резултатите от извършена проверка в Пловдивския апелативен съд от комисия, назначена със Заповед № 542/27.03.2016 г. на председателя на Върховния касационен съд

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ Доклад за резултатите от извършена проверка в Пловдивския апелативен съд от комисия, назначена със Заповед № 542/27.03.2016 г. на председателя на Върховния касационен съд
*****
6. ОТНОСНО: Анализ-доклад за дейността на военните съдилища в периода 2014-2015 г., извършен на основание на Заповед № 809/13.05.2016 г. на председателя на Върховния касационен съд

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

6.1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ Анализ-доклад за дейността на военните съдилища в периода 2014-2015 г., извършен на основание на Заповед № 809/13.05.2016 г. на председателя на Върховния касационен съд
6.2. ВЪЗЛАГА на Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика” да организира подходящо обсъждане на доклада и да предложи мерки във връзка с направените констатации в анализа.
*****
7. ОТНОСНО: Възлагане на главния секретар на ВСС да изготви проект на Правила за водене на централен публичен регистър на декларациите по чл.195а, ал.1 от ЗСВ

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ВЪЗЛАГА на главния секретар на ВСС да изготви проект на Правила за водене на централен публичен регистър на декларациите на съдиите по чл. 195а, ал. 1 от ЗСВ.
 

Закриване на заседанието – 11.55 ч.

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на:
14.09.2016 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд