КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 32
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
ПРОВЕДЕНО НА 15 СЕПТЕМВРИ 2016 г
.


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Димитър Узунов – представляващ ВСС
ОТСЪСТВАТ: Галина Карагьозова, Георги Колев, Калин Калпакчиев, Каролина Неделчева, Мария Кузманова, Милка Итова, Сотир Цацаров,
/На заседанието присъства Теодора Точкова - главен инспектор на Инспектората към ВСС/
/На заседанието присъства Димитър Тончев – главен секретар на ВСС/
/Откриване на заседанието – 9,45 ч./
По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни точки:
5. Проект на решение относно измененията на чл. 277, ал. 2 и чл. 292, ал. 2 от Закона за съдебната власт, в сила от 09.08.2016 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
6. Проект на решение относно измененията на чл. 361, ал. 3 от Закона за съдебната власт – ДВ бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
7. Проект на решение относно измененията на чл. 277, ал. 2 и чл. 292, ал. 2 от Закона за съдебната власт, в сила от 09.08.2016 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
8. Проект на решение по проект на споразумителен протокол за извършване компенсирани промени между бюджета на съдебната власт и Министерство на правосъдието.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
9. Проект на решение по Проект на писмо до министъра на финансите за извършване компенсирани промени между бюджета на съдебната власт и Министерство на правосъдието.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Корекции на бюджета на органите на съдебната власт.
„Дава съгласие”
10. Проект на решение по писма с искания за корекция на бюджетите на органи на съдебната власт за 2016 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
11. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован съдия.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
12. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Нови Пазар за осигуряване на средства за изплащане на суми за облекло, след промяна на числеността на съда с един новоназначен служител.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
13. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Поморие за корекция на бюджета за 2016 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица по граждански договори и на преводачи по наказателни дела, както и възнаграждения на съдебни заседатели.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
14. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Чирпан за корекция на бюджета за 2016 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован съдия в Районен съд гр. Раднево.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
15. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Царево за корекция на бюджета за 2016 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на облекло на двама новоназначени съдебни служители и за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели и вещи лица.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2016 г.
16. Проект на решение за Вътрешно компенсирани промени по бюджета на Върховен касационен съд за 2016 г., в т.ч. за учебни и почивни бази.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
17. Проект на решение по искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2016 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Предложения за отпускане на помощи от централизираните средства на фонд СБКО
18. Проект на решение по предложението на главния секретар на Прокуратурата на Република България за отпускане на парична помощ от централизираните средства на фонд СБКО на наследниците на Пламен Асенов Арсов – призовкар, той и пазач „НВО” в Окръжна прокуратура
гр. Перник.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
19. Проект на решение по предложението на главния секретар на Прокуратурата на Република България за отпускане на парична помощ от централизираните средства на фонд СБКО на Елена Горанова Ципарова – съдебен секретар в Районна прокуратура гр. Гоце Делчев.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
20. Проект на решение по предложението на председателя на Районен съд гр. Трън за отпускане на парична помощ от централизираните средства на фонд СБКО на Магделена Петрова Марянова – куриер в Районен съд гр. Трън.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Одитни доклади
21. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” относно проследяване изпълнението на препоръките в Окръжен съд гр. Ловеч, по одобрения план за действие с решение на Пленума на ВСС по т. 33 от протокол № 19/27.04.2016 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Разни
22. Проект на решение относно задължения за местни данъци и такси към общински приходи „Средец и Триадица“.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
23. Проект на решение за промяна на поименния състав на Съвета за координиране действията на органите на съдебната власт по участие в международни проекти и програми към ВСС, създаден съгласно решение на ВСС по т. 69 от протокол № 38/02.07.2015 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
24. Проект на решение относно становище на ИВСС по повод на писмо с изх. № БНБ-77392/19.08.2016 г. на подуправителя, ръководещ управление „Банково“ на БНБ, относно „Регистър на банковите сметки и сейфове и централен кредитен регистър при БНБ“.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
25. Проект на решение относно преустройство на трети и четвърти етаж от сграда за нуждите на Окръжна и Районна прокуратура гр. Кюстендил.
Внася: Комисия „Управление на собствеността”
26. Проект на решение относно писмо от главния прокурор на Република България за предприемане на действия за сключване на договор за учредяване на безвъзмездно право на управление върху част от имот – частна общинска собственост, за нуждите на Районна прокуратура
гр. Каварна.
Внася: Комисия „Управление на собствеността”
27. Проект на решение относно писмо от Министерство на отбраната на Република България за безвъзмездно предоставяне правото управление върху втори етаж от сграда – военен клуб, включващ стълбищна клетка и 14 бр. помещения, за нуждите на Районна прокуратура гр. Чирпан.
Внася: Комисия „Управление на собствеността”
28. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Правна”, с информация за висящите съдебни и административни производства относно стопанисването и управлението на недвижимите имоти на съдебната власт, в изпълнение на § 82, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСВ.
Внася: Комисия „Управление на собствеността”
29. Проект на решение относно проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража.
Внася: Комисия по правни и институционални въпроси
30. Проект на решение за одобряване на информация, от компетентността на ВСС, за напредъка на България по Механизма за сътрудничество и оценка, за периода 1 юли – 10 септември 2016 г.
Внася: Комисия по правни и институционални въпроси
31. Обсъждане и приемане решение за прилагането на разпоредбата на чл. 195а, ал. 1 от ЗСВ относно кръга „задължени лица”.
Внася: Прокурорската колегия на ВСС

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

1. ОТНОСНО: Организиране и провеждане на неотложни обществени поръчки, в изпълнение на Инвестиционната програма на ВСС за 2016 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1.2. ОДОБРЯВА възлагането на услуга на външен изпълнител с предмет: „Анализ на планираните за възлагане през настоящата година потребности, свързани с Инвестиционната програма на ВСС, с оглед определяне предметите на обществените поръчки, вкл. обособените им позиции, ако има такива, определяне на реда за възлагането на поръчките и подготовка и изготвяне на пълен набор документи за обществени поръчки, както и оказване на съдействие при провеждане на процедурите”.
1.2. ВЪЗЛАГА на Комисия „Управление на собствеността” да предприеме действия по събиране на оферти и предложи на Пленума на ВСС възлагането на услугата, съобразно предвидения в закона ред.

ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ

2. ОТНОСНО: Проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

2.1. СЪГЛАСУВА проекта на Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс със забележките, отразени в становището, приложено към настоящото решение.
2.2. ДА СЕ ИЗПРАТИ на Министерството на правосъдието „Сравнителен анализ на причините за забавяне на наказателното производство в съдебната фаза”, приет с решение на Пленума на Висшия съдебен съвет от 16 юни 2016 година.
3. ОТНОСНО: Приемане на доклади от проведени международни срещи

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

3.1. ПРИЕМA за сведение докладите от проведените международни срещи с участието на представители на съдебната власт.
3.2. ВЪЗЛАГА на Дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика“ да публикува докладите на Интернет страницата на ВСС в следните раздели:
- Доклад от работно посещение на членове на Висшия съдебен съвет и представители на съдебната власт в САЩ, в периода 12-24 април 2015 г. в раздел - „Международна дейност/ Доклади от международни срещи и протоколни посещения в други държави, съдържащи информация за съдебните им системи“.
- Доклад от среща на Изпълнителния борд на Европейската мрежа на съдебните съвети (ЕМСС), проведена на 4-ти юли 2016 г. в гр. Мадрид, Испания в раздел - Международна дейност/ Международно сътрудничество/ Международни организации/ Европейска мрежа на съдебните съвети/ Доклади от участие в заседание на Изпълнителния борд на Европейската мрежа на съдебните съвети.
- Доклад от членове на Висшия съдебен съвет относно участие в среща по проект „Стандарт VI“ на Европейската мрежа на съдебните съвети в раздел - Международна дейност/ Доклади от международни срещи и протоколни посещения в други държави, съдържащи информация за съдебните им системи.
4. ОТНОСНО: Информация от 11-та Международна конференция на Балканската и Евро-средиземноморската мрежа на съдебните съвети, проведена в периода 13-14 юни 2016 г. в гр. Рим, Италия

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

4.1. ПРИЕМА за сведение документите от 11-та Международна конференция на Балканската и Евро-средиземноморска мрежа на съдебните съвети, проведена в периода 13-14 юни 2016 г. в гр. Рим, Италия., както следва:
- Декларация от Рим
- Решения от 11-та Международна конференция на Балканската и Евро-средиземноморска мрежа на съдебните съвети
4.2. ОДОБРЯВА домакинството на Висшия съдебен съвет за провеждането на 12-та Международна конференция на Балканската и Евро-средиземноморска мрежа на съдебните съвети през 2017 г.
4.3. ПРИЕМА за сведение доклада от Димитър Узунов – представляващ ВСС и Михаил Кожарев – член на ВСС, относно участие в 11-та Международна конференция на Балканската и Евро-средиземноморска мрежа на съдебните съвети, проведена в периода 13-14 юни 2016 г. в гр. Рим, Италия.
4.4. ВЪЗЛАГА на дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика“ да публикува доклада на Интернет страницата на ВСС в раздел Международна дейност/ Доклади, анализи и решения/ Доклади от международни срещи.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

5. ОТНОСНО: Измененията на чл. 277, ал. 2 и чл. 292, ал. 2 от Закона за съдебната власт, в сила от 09.08.2016 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УКАЗВА на административните ръководители на районните съдилища трудовите възнаграждения и задължителното обществено и здравно осигуряване на съдиите по вписванията и на държавните съдебни изпълнители за месец септември 2016 г. да бъдат изплатени от бюджета на съответния съд.
Разходите за изплатените възнаграждения и осигурителни вноски ще бъдат възстановени след одобряване от Министерство на финансите на промяна между бюджета на съдебната власт и бюджета на Министерство на правосъдието през м. септември 2016 г.
6. ОТНОСНО: Измененията на чл. 361, ал. 3 от Закона за съдебната власт – ДВ бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УКАЗВА на административните ръководители на органите на съдебната власт, в чиито сгради са настанени съдия изпълнители и съдии по вписванията да предприемат незабавни действия за изготвянето и подписването на разделителни протоколи за разплащане на разходите, свързани със стопанисването и издръжката на сградите, като спазят принципа по решение на Висш съдебен съвет по т. 2 от протокол № 38/14.12.2005 г.
Решението да се изпрати на Министъра на правосъдието, за предприемане на действия по компетентност.
За предприетите действия административните ръководители на органите на съдебната власт да уведомят Висш съдебен съвет в срок до 26.09.2016 г.
7. ОТНОСНО: Измененията на чл. 277, ал. 2 и чл. 292, ал. 2 от Закона за съдебната власт, в сила от 09.08.2016 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ 422 бр. /в т.ч. 222 съдия изпълнители и 200 съдии по вписванията/ от щатната численост на съдилищата, утвърдена с решение на Висш съдебен съвет по протокол № 14/17.03.2016 г., да преминат към щатната численост на Министерство на правосъдието.
8. ОТНОСНО: Проект на споразумителен протокол за извършване компенсирани промени между бюджетите на съдебната власт и Министерство на правосъдието

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

8.1. ОДОБРЯВА Проект на споразумителен протокол за извършване компенсирани промени между бюджетите на съдебната власт и Министерство на правосъдието.
8.1. УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да подпише Споразумителния протокол за извършване компенсирани промени между бюджетите на съдебната власт и Министерство на правосъдието
9. ОТНОСНО: Проект на писмо до министъра на финансите за извършване компенсирани промени между бюджетите на съдебната власт и Министерство на правосъдието

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Да се изпрати писмо до Министъра на финансите, който на основание чл. 110, ал. 4 от Закона за публичните финанси да извърши компенсирани промени между бюджетите на съдебната власт и Министерство на правосъдието.
Корекции на бюджета на органите на съдебната власт
„Дава съгласие”
10. ОТНОСНО: Писма с искания за корекция на бюджетите на органи на съдебната власт за 2016 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджетите на органите на съдебната власт за 2016 г. по §02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ с 109 429 лв., съгласно Приложение № 1, с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.
Средствата са за сметка на предходния остатък по бюджета на съдебната система за 2016 г.
11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован съдия

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г., и с цел осигуряване на средства за изплащане на разликата в работната заплата на командирован съдия.
1. НАМАЛЯВА бюджета на Върховен административен съд за 2016 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с 8 400 лв.
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Административен съд гр. Пазарджик за 2016 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с 8 400 лв.
12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Нови Пазар за осигуряване на средства за изплащане на суми за облекло, след промяна на числеността на съда с един новоназначен служител

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Нови Пазар за 2016 г. по §02-00 „Други възнаграждения на персонала“ с 1 481 лв., с цел осигуряване на средства за изплащане на суми за облекло, след промяна на числеността на съда с един новоназначен служител.
Средствата за са сметка на неразпределения резерв по §10-00 „Издръжка“ по бюджета на съдебната власт за 2016 г.
13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на районен съд гр. Поморие за корекция на бюджета за 2016 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица по граждански договори и на преводачи по наказателни дела, както и възнаграждения на съдебни заседатели

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. гр. Поморие по §02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ в размер на 1 000 лв., за изплащане на възнаграждения по граждански договори с преводачи по наказателни дела, както и възнаграждения на вещи лица и съдебни заседатели.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“.
При необходимост от допълнителни средства да бъде извършена вътрешно компенсирана промяна по бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Поморие между §10-00 „Издръжка“ и 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“.
Мотиви:
При разработването на бюджета на съдебната власт за 2016 г. са заложени средства за покриване на извънредни разходи.
14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на районен съд гр. Чирпан за корекция на бюджета за 2016 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован съдия в Районен съд гр. Раднево

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г., и с цел осигуряване на средства за изплащане на разликата в работната заплата на командирован съдия, на който са възложени да изпълнява функциите на административен ръководител.
1. НАМАЛЯВА бюджета на Районен съд гр. Раднево за 2016 г. по §01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с 240 лв.
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Районен съд гр. Чирпан за 2016 г. по §01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ с 240 лв.
15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Царево за корекция на бюджета за 2016 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на облекло на двама новоназначени съдебни служители и за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели и вещи лица

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Царево по §02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ в размер на 1 710 лв. с цел осигуряване на средства за изплащане на облекло на двама новоназначени съдебни служители.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по §10-00 „Издръжка“.
При необходимост от допълнителни средства да бъде извършена вътрешно компенсирана промяна по бюджета за 2016 г. на РС гр. Царево между §10-00 „Издръжка“ и §02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“.
Мотиви:
При разработването на бюджета на съдебната власт за 2016 г. са заложени средства за покриване на извънредни разходи.
Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2016 г.
16. ОТНОСНО: Вътрешно компенсирани промени по бюджета на Върховен касационен съд за 2016 г., в т.ч. за учебни и почивни бази

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:
16.1.УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджета на Върховен касационен съд за 2016 т., както следва:
НАМАЛЯВА § 10-91 „Други разходи за СБКО“ с 60 000 лв.
УВЕЛИЧАВА §02-05 „Изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение“ с 60 000 лв.
16.2.УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджета за дейността на почивните и учебни бази на Върховен касационен съд, в рамките на утвърдения бюджет за 2016 г., съгласно приложението.
17. ОТНОСНО: Искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

В изпълнение на изискванията на чл. 44 от ПМС № 380 от 29.12.2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2016 г. и Указанията относно изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2016 г.
1. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по §01-00 „Заплати“ с 5 283 лв., съгласно Приложение № 1.
2. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по §10-00 „Издръжка“ с 63 420 лв., съгласно Приложение № 1.
3. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по §02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ с 63 103 лв., съгласно Приложение № 1.
4. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по §42-00 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата“ с 1 932 лв., съгласно Приложение № 1.
5. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по §19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции“ с 68 лв., съгласно Приложение № 1.
6. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с 2 120 лв., съгласно Приложение № 1.
7. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка“ с 1 480 лв., съгласно Приложение № 1.
Предложения за отпускане на помощи от централизираните средства на фонд СБКО
Одитни доклади
21. ОТНОСНО: Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” относно проследяване изпълнението на препоръките в Окръжен съд гр. Ловеч по одобрения план за действие с решение на Пленума на ВСС по т. 33 от протокол № 19/27.04.2016 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Одобрява изпълнението на препоръките по т. 1 и т. 4 от одобрения с решение на Пленума на ВСС по т. 33 от протокол № 19/27.04.2016г., план за действие, съгласно представената информация от административния ръководител – председател на Окръжен съд гр. Ловеч.
Разни
22. ОТНОСНО: Задължения за местни данъци и такси към общински приходи „Средец и Триадица“

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да се платят поетите задължения за местни данъци и такси, както и натрупаните към тях лихви по партидата на Министерство на правосъдието.
23. ОТНОСНО: Промяна на поименния състав на Съвет за координиране действията на органите на съдебната власт по участие в международни проекти и програми към ВСС, създаден съгласно решение на ВСС по т. 69 от Протокол № 38/02.07.2015 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА актуализирания поименен състав на Съвет за координиране действията на органите на съдебната власт по участие в международни проекти и програми към ВСС, създаден съгласно решение на ВСС по т. 69 от Протокол № 38/02.07.2015 г., в който участват следните лица:
1. От Висшия съдебен съвет:
- Милка Итова – член на Висш съдебен съвет и представител на Съдийската колегия;
- Елка Атанасова - член на Висш съдебен съвет и представител на Прокурорската колегия;
- Галя Георгиева - член на Висш съдебен съвет и представител на
Съдийската колегия;
2. От Администрацията на Висш съдебен съвет:
- Маргарита Радкова – директор дирекция „Бюджет и финанси“;
- Мария Зафирова – началник отдел „Европейски и международни програми и проекти“;
- Божидар Илиев – старши експерт отдел „Европейски и международни програми и проекти“;
3. От Върховен административен съд:
- Александър Николов – главен секретар на ВАС;
4. От Върховен касационен съд:
- Маргарита Пазвантова – главен секретар на ВКС;
5. От Прокуратурата на Република България:
- Даниела Машева – прокурор в отдел „Аналитичен“ във ВКП;
- Малина Александрова – директор дирекция „Публична комуникация“ към АГП;
6. От Националния институт на правосъдието:
- Калина Цакова - директор дирекция „Институционални и международни отношения“;
- Станимир Керемидчиев – програмен координатор, дирекция „Институционални и международни отношения“.
7. От Инспектората на Висшия съдебен съвет:
- Игнат Георгиев – инспектор в ИВСС;
- Петя Велчева – главен секретар на ИВСС;
- Кирил Арнаудов – експерт в звено „Аналитично“ на ИВСС.
24. ОТНОСНО: Становище от ИВСС по повод на писмо с изх. № БНБ-77392/19.08.2016 г. на подуправителя, ръководещ управление „Банково“ на БНБ относно „Регистър на банковите сметки и сейфове и централен кредитен регистър при БНБ“

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

24.1. Достъпът на Инспектората към Висшия съдебен съвет до информационните масиви и регистри на държавните и местните органи за проверка на достоверността на декларираните от съдии, прокурори и следователи факти, е пряк и безплатен и такси за достъп не следва да се дължат.
Мотиви: Съгласно чл.175д, ал.3 от Закона за съдебната власт достъпът на ИВСС до информационните масиви и регистри на държавните и местни органи, с изключение на службите за сигурност, се извършва пряко по електронен път и е безплатен. Ал.6 от същата норма регламентира, че ИВСС може да получава информация от Информационната система за паричните задължения на клиентите по чл.56 от Закона за кредитните институции, както и да иска разкриване на банкова тайна.
Закона за БНБ, спрямо който ЗСВ се явява специален закон, не регламентира процедура по заплащане на посочените такси. Наредбата за регистъра на банковите сметки и сейфовете и Наредбата за изменение и допълнение на Наредба №22 за Централния кредитен регистър са подзаконови нормативни актове и като такива не могат да дерогират действието на ЗСВ.
24.2. Решението по т.1 да се изпрати на ИВСС.
25. ОТНОСНО: Проект на решение относно писмо главния прокурор на Република България за преустройство на трети и четвърти етаж от сграда за нуждите на Окръжна и Районна прокуратура гр. Кюстендил

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да сключи необходимите договори за присъединяване на обект „Преустройство на трети и четвърти етаж от сграда за нуждите на Окръжна и Районна прокуратура гр. Кюстендил”, находяща се в гр. Кюстендил, ул. „Гороцветна” № 14, договор рег. № 93-00-491/12.10.2015 г. към мрежите на техническата инфраструктура в гр. Кюстендил.
26. ОТНОСНО: Проект на решение относно писмо от главния прокурор на Република България за предприемане на действия за сключване на договор за учредяване на безвъзмездно право на управление върху част от имот – частна общинска собственост, за нуждите на Районна прокуратура гр. Каварна

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да подпише договор с община гр. Каварна за учредяване на безвъзмездно право на управление върху част от имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Каварна, ул. „Дончо Стойков” № 10, за нуждите на Районна прокуратура гр. Каварна, за срок от 10/десет/ години, подробно описан в Решение № 98 на Общински съвет гр. Каварна по протокол № 8/26.04.2016 г.
27. ОТНОСНО: Проект на решение относно писмо от Министерство на отбраната на Република България за безвъзмездно предоставяне правото на управление върху втори етаж от сграда – военен клуб, включващ стълбищна клетка и 14 бр. помещения за нуждите на Районна прокуратура гр. Чирпан

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

27.1. ПРИЕМА изготвената финансова обосновка за безвъзмездно предоставяне правото на управление върху втори етаж от сграда – военен клуб, находяща се в гр. Чирпан, бул. Георги Димитров № 59, кв. 101а, УПИ XІІ 1283, съгласно АДПС № 2223/15.10.2002 г., включващ стълбищна клетка и 14 бр. помещения на ВСС, за нуждите на Районна прокуратура гр. Чирпан.
27.2. УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да подпише финансовата обосновка.
28. ОТНОСНО: Доклад от Саша Харитонова – директор на дирекция „Правна” с информация за висящите съдебни и административни производства относно стопанисването и управлението на недвижимите имоти на съдебната власт в изпълнение на § 82, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСВ, обн. ДВ бр. 28 от 08.04.2016 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Приема за сведение доклад от Саша Харитонова – директор на дирекция „Правна” с информация за висящите съдебни и административни производства относно стопанисването и управлението на недвижимите имоти на съдебната власт в изпълнение на § 82, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСВ, обн. ДВ бр. 28 от 08.04.2016 г.
29. ОТНОСНО: Проект на решение относно проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

СЪГЛАСУВА проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража.
30. ОТНОСНО: Одобряване на информация, от компетентността на ВСС, за напредъка на България по Механизма за сътрудничество и оценка, за периода 1 юли – 10 септември 2016 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

30.1. ОДОБРЯВА обобщената информация от компетентност на ВСС за напредъка на България по Механизма за сътрудничество и оценка (МСО), за периода 1 юли – 10 септември 2016 г., както и обобщение по напредъка на България по МСО за периода януари – септември 2016 г.
30.2. Информацията да се изпрати до Министерство на правосъдието.
31. ОТНОСНО: Обсъждане и приемане решение за прилагането на разпоредбата на чл. 195а, ал. 1 от ЗСВ относно кръга „задължени лица”

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ВЪЗЛАГА на Комисията по правни и институционални въпроси на ВСС да изготви становище по приложението на разпоредбите на чл. 195а и чл. 195б от ЗСВ.

/Закриване на заседанието – 11.25 ч./

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на:
15.09.2016 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд