ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,

На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на 21 септември 2016 г. от 12.00 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. „Eкзарх Йосиф” № 12, при следния

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

ДИСЦИПЛИНАРНА ДЕЙНОСТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИВСС

1. Произнасяне по решение на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 12/2015 г. по описа на ВСС.
Внася: Дисциплинарен състав
2. Произнасяне по решение на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 8/2016 г. по описа на ВСС.
Внася: Дисциплинарен състав
3. Проект на решение по заповед на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Варна, с която на основание чл. 327 от ЗСВ, е обърнато внимание на Стоян Тодоров Загоров – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Варна.
Внася: Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС”
4. Проект на решение по заповед на административния ръководител на Софийска районна прокуратура, с която на основание чл. 327 от ЗСВ, е обърнато внимание на Антон Димитров Ефтимов – прокурор в Софийска районна прокуратура.
Внася: Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС”
5. Проект на решение по заповед на административния ръководител на Софийска районна прокуратура, с която на основание чл. 327 от ЗСВ, е обърнато внимание на Кирил Александров Въжаров – прокурор в Софийска районна прокуратура.
Внася: Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС”
6. Проект на решение по заповед на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Пловдив, с която на основание чл. 327 от ЗСВ, е обърнато внимание на Александър Цанков Михайлов – прокурор в Районна прокуратура гр. Пловдив, командирован в Районна прокуратура гр. Карлово.
Внася: Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС”

КОНКУРСИ И АТЕСТИРАНЕ

7. Проект на решение по заявлението на Айше Ибрахим Джембазка за освобождаване от заеманата длъжност „прокурор” в Районна прокуратура гр. Разлог.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
8. Проект на решение по молбата на Ромео Парашкевов Яков за освобождаване от заеманата длъжност „прокурор” в Районна прокуратура гр. Плевен.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
9. Проект на решение по заявлението на Васил Иванов Асенов за освобождаване от заеманата длъжност „следовател” в Национална следствена служба, с ранг „следовател в НСлС” на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
10. Проект на решение по молбата на Милена Славова – прокурор в Районна прокуратура гр. Кюстендил, за изменение на решението по т. 21 от протокол № 12/27.07.2016 г., от заседанието на Прокурорската колегия на ВСС поради допусната техническа грешка, относно правното основание на взетото решение.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
11. Проект на решение по предложението на Красимир Иванов Димитров – прокурор в Районна прокуратура гр. Балчик (към момента на предложението административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Балчик), с ранг „прокурор в АП”, за периодично атестиране.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
12. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийска градска прокуратура за периодично атестиране на Кирил Димитров Димитров - прокурор в Софийска градска прокуратура.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
13. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Русе за периодично атестиране на Емилиян Димитров Грънчаров – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Разград (към момента на предложението прокурор в Районна прокуратура гр. Русе).
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
14. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Русе за периодично атестиране на Дилян Данев Михайлов – заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор на Районна прокуратура гр. Русе, (към момента на предложението прокурор в Районна прокуратура гр. Русе).
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
15. Проект на решение по предложение от административния ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Нови Пазар за периодично атестиране на Красимира Жекова Вълчанова - прокурор в Районна прокуратура гр. Нови Пазар, с ранг „прокурор в ОП”.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
16. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Пещера за периодично атестиране на Татяна Костадинова Щерева – прокурор в Районна прокуратура
гр. Пещера.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
17. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Варна за периодично атестиране на Жаклин Таквор Кехецикян – прокурор в Районна прокуратура гр. Варна.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
18. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Луковит за периодично атестиране на Весела Дакова Йорданова - прокурор в Районна прокуратура
гр. Луковит.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
19. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Плевен за повишаване на Николай Валентинов Пачевски – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Плевен, с ранг „прокурор в АП”, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
20. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийска районна прокуратура за повишаване на Красимир Любомиров Кирилов - прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в ОП”, на място в по-горен ранг „прокурор в АП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
21. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийска районна прокуратура за повишаване на Ралица Димитрова Първанова – прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в ОП“, на място в по-горен ранг „прокурор в АП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
22. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Стара Загора за повишаване на Неделчо Спасов Ангелов – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Стара Загора, на място в ранг „следовател в НСлС”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
23. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Видин за повишаване на Илияна Атанасова Целова – заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор на Районна прокуратура гр. Видин, с ранг „прокурор в ОП”, на място в по-горен ранг „прокурор в АП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
24. Проект на решение по предложението на Снежана Николова Христова – прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в ОП“, за повишаване на място в по-горен ранг „прокурор в АП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
25. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийска районна прокуратура за повишаване на Нано Христов Ралчев – прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в АП”, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
26. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Бургас за повишаване на Зоя Милтиядова Милтиядова – Инджова - прокурор в Районна прокуратура
гр. Бургас, с ранг „прокурор в ОП“, на място в по-горен ранг „прокурор в АП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
* * * * *
27. Проект на решение по предложението на главния прокурор на Република България за увеличаване щатната численост на съдебните служители в Районна прокуратура гр. Царево с 1 /една/ щ.бр. за длъжността „съдебен деловодител”.
Внася: Магдалена Лазарова – член на Прокурорската колегия на ВСС
* * * * *
28. Избор на представител от Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет за включване в състава на Управителния съвет на Националния институт на правосъдието.
* * * * *
29. Проект на решение по предложението на главния прокурор на Република България за приемане на Правила за водене на централен публичен регистър на декларациите по чл. 195а, ал. 1 от ЗСВ.
Внася: Главен прокурор на РБ

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ
ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС:

                                                            СОТИР ЦАЦАРОВ

Публикуван на:

16 септември 2016 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд