КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 16
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА 
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, 
ПРОВЕДЕНО НА 20 СЕПТЕМВРИ 2016 г. 


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд
ОТСЪСТВАТ: Мария Кузманова, Милка Итова
На заседанието присъства Теодора Точкова – главен инспектор на Инспектората към ВСС
На заседанието присъства Димитър Тончев – главен секретар на ВСС
Откриване на заседанието – 9,40 ч.
По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни точки:
24. Предложение от дисциплинарен състав за обединяване на производствата по по д.д. № 13/2016 г. и д.д. 18/2015 г. по описа на ВСС.
Внася: Дисциплинарен състав
25. Проект на решение относно обява за набиране на кандидатури за попълване на вакантна позиция на Специален докладчик относно независимостта на съдии и адвокати в Службата на Върховния комисар по правата на човека.
Внася: Дирекция „Международна дейност”

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

ДИСЦИПЛИНАРНА ДЕЙНОСТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИВСС

1. ОТНОСНО: Проект на Анализ на констатираните от Инспектората към ВСС случаи на нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок (01.10.2015 г. – 31.03.2016 г.)

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1.1. Приема проекта на Анализ на констатираните от Инспектората към ВСС случаи на нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок (01.10.2015 г. – 31.03.2016 г.) в частта, касаеща съдилищата.
1.2. Приема данните за установени от ИВСС нарушения на правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок по Глава трета „а“ от ЗСВ, за периода 01.10.2015 г. – 31.03.2016 г.
1.3. Приема отчета на министъра на правосъдието относно постъпили заявления и изплатени обезщетения по реда на Глава трета „а“ от ЗСВ, за периода 01.10.2015 г. – 31.03.2016 г.
1.4. Приема направените предложения за мерки в проекта на Анализа, както и предложените мерки в днешното заседание, както следва:
- Препоръчва на административните ръководители на органите на съдебната власт, съобразно правомощията им по чл. 80, 86, 114 и 122 от ЗСВ, да извършат проверка на делата по Глава 25 "Бързи производства" от ГПК, заповедни производства по ГПК, бързи производства по исковете по КТ и при наличие на недовършени такива, да предприемат организационни мерки за тяхното приключване.
- Препоръчва на НИП да включи в обучителните модули, обучение по констатираните в доклада случаи на повторяеми причини, довели до неоснователно забавяне на разглежданите дела.
1.5. Решенията по предложения проект на Анализ да се внесат в заседание на Пленума на ВСС.
1.6. Анализът на констатираните от Инспектората към ВСС случаи на нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок (01.10.2015 г. – 31.03.2016 г.), в частта касаеща съдилищата, да се публикува на интернет страницата на ВСС.
2. ОТНОСНО: Доклад от Незабравка Петкова – главен експерт – юрисконсулт в дирекция „Дисциплинарна дейност“, АВСС, относно извършените проверки от Апелативен съд гр. Велико Търново за периода 01.01.2015 г. - 31.12.2015 г. на организацията на дейността на съдиите от окръжните съдилища от съответния апелативен район, съгласно разпоредбата на чл. 106, ал. 1, т. 6 от Закона за съдебната власт

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

2.1. Приема за сведение Доклад от Незабравка Петкова – главен експерт – юрисконсулт в дирекция „Дисциплинарна дейност“, приет от Дисциплинарната комисия, относно извършените проверки от Апелативен съд гр. Велико Търново за периода 01.01.2015 г. - 31.12.2015 г. на организацията на дейността на съдиите от окръжните съдилища от съответния апелативен район, съгласно разпоредбата на чл. 106, ал. 1, т. 6 от Закона за съдебната власт.
2.2. Указва на административните ръководители на апелативните съдилища, при извършване на проверки по реда на чл. 106, ал. 1, т. 6 от Закона за съдебната власт, да извършват анализ на качеството на дейността на съдилищата, с оглед резултатите от инстанционния контрол.

АТЕСТИРАНЕ И КОНКУРСИ

3. ОТНОСНО: Конституиране на постоянна Комисия по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

3.1. КОНСТИТУИРА постоянна Комисия по атестирането и конкурсите на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, включваща избраните до момента членове от състава й, както следва:
- от членовете на Съдийската колегия:
1. Милка Итова
2.Камен Иванов
3. Галя Георгиева
4. Даниела Костова
5. Каролина Неделчева
6. Юлия Ковачева
- от избраните членове от Пленума на Върховния административен съд:
1. Александър Еленков Еленков – съдия във Върховен административен съд
2. Виолета Траянова Главинова – съдия във Върховен административен съд
- от избраните членове от Пленума на Върховния касационен съд:
1. Ценка Иванова Георгиева – съдия във ВКС
2. Любка Богданова Гелкова – съдия във ВКС
3. Бонка Костадинова Дечева - Бакалова – съдия във ВКС
4. Стела Венциславова Дандарова – съдия в Апелативен съд, гр. Пловдив
5. Деспина Георгиева Георгиева – съдия в Окръжен съд, гр. Варна
6. Весислава Иванова Иванова – съдия в Апелативен съд, гр. София
7. Бонка Василева Янкова – съдия в Окръжен съд, гр. Търговище
3.2. ПРЕПОРЪЧВА на административните ръководители да не разпределят дела на съдиите, избрани за членове на Комисията по атестирането и конкурсите, както и за създаване на организация за довършване на делата с даден ход.
3.3. ВЪЗЛАГА на Комисия „Бюджет и финанси” и на Комисия „Управление на собствеността” на Висшия съдебен съвет изготвянето на предложения относно възможни варианти за осигуряване на битови условия за работа на новоизбраните членове на КАК с оглед решението на СК по пр. № 10/28.06.2016 г., т. 18.1, те да изпълняват задълженията си с откъсване от работата в съдилищата, към които са назначени.
4. ОТНОСНО: Определяне на дати за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати в процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, открити с решение на Съдийската колегия на ВСС по пр. 10/28.06.2016 г., пр. 12/12.07.2016 г. и пр. 14/26.07.2016 г. (обн. в ДВ 52/08.07.2016 г., ДВ 58/26.07.2016 г. и ДВ 63/12.08.2016 г.)

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОПРЕДЕЛЯ дати за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати в процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, както следва:
1.1. Районен съд, гр. Гоце Делчев – 11.10.2016 г.
1.2. Административен съд, гр. Перник – 18.10.2016 г.
1.3. Районен съд, гр. Девня – 18.10.2016 г.
1.4. Районен съд, гр. Благоевград – 25.10.2016 г.
1.5. Районен съд, гр. Свиленград – 25.10.2016 г.
1.6. Окръжен съд гр. Велико Търново – 1.11.2016 г.
5. ОТНОСНО: Откриване на процедура за Избор на административни ръководители в органите на съдебната власт

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

5.1. ОБЯВЯВА на основание чл. 194а, ал. 1 от Закона за съдебната власт свободните длъжности за административни ръководители в органите на съдебната власт, както следва:
5.1.1. Административен ръководител – председател на Районен съд – Луковит – свободна длъжност.
5.2. ОТКРИВА на основание чл. 167, ал. 2 от Закона за съдебната власт процедура за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, както следва:
5.2.1. Административен ръководител – председател на Окръжен съд – Шумен – изтичащ мандат на 20.10.2016 г.
5.2.2. Административен ръководител – председател на Специализиран наказателен съд – изтичащ мандат на 24.10.2016 г.
5.3. Решението да се обнародва в “Държавен вестник” и да се публикува на Интернет страницата на Висшия съдебен съвет.
6. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, Виолета Иванова Гъдева - Димовска от заеманата длъжност „съдия” в Окръжен съд гр. Пловдив, считано от 03.10.2016 г.
7. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, Станислава Пенкова Казакова от заеманата длъжност „съдия” в Софийски градски съд, считано от 03.10.2016 г.
8. ПРИЕМА, на основание чл. 209, ал. 4 във връзка с §206, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.), комплексна оценка “МНОГО ДОБРА” на Гюрай Алиев Мурадов - съдия в Районен съд гр. Карлово, с ранг „съдия в АС”.
8.1. Гюрай Алиев Мурадов - съдия в Районен съд гр. Карлово, с ранг „съдия в АС”, ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.
9. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ (в сила до 09.08.2016 г.), във връзка с §206, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.), на Рени Христова Коджабашева - съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия в АС”.
9.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА” на Рени Христова Коджабашева - съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия в АС”.
10. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ (в сила до 09.08.2016 г.), във връзка с §206, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.), на Камен Георгиев Гатев – административен ръководител – председател на Районен съд гр. Пещера, с ранг „съдия в АС”.
10.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА” на Камен Георгиев Гатев – административен ръководител – председател на Районен съд гр. Пещера, с ранг „съдия в АС”.
11. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ (в сила до 09.08.2016 г.), във връзка с §206, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.), на Николай Костадинов Кънчев - административен ръководител - председател на Районен съд гр. Дулово, с ранг „съдия в АС“.
11.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА” на Николай Костадинов Кънчев - административен ръководител - председател на Районен съд гр. Дулово, с ранг „съдия в АС“.

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

12. ОТНОСНО: Искане от председателя на Върховен административен съд за увеличаване щатната численост на съда с 1 /една/ щ.бр. за длъжност „главен експерт-правно и информационно обслужване”

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОТТЕГЛЯ точката от дневния ред по искане на председателя на Върховния административен съд.

13. ОТНОСНО: Искане от председателя на Апелативен съд гр. Пловдив за трансформиране на 1 /една/ щ.бр. за съдебен служител

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за трансформиране на 1 /една/ щ.бр. за длъжност „пазач, невъоръжена охрана” в 1 /една/ щ.бр. за длъжност „съдебен секретар” в Апелативен съд гр. Пловдив.
МОТИВИ: Необходимост, с оглед увеличението на постъпленията на дела, с цел осигуряване на нормални условия за работа на съдиите и предстоящо разкриване на нов – четвърти наказателен състав, за чиято дейност е необходим съдебен секретар. Съотношение бр. служители/бр. магистрати – под средното за страната. Налице е финансова обезпеченост.
14. ОТНОСНО: Предложение за намаляване щатната численост на Административен съд гр. Плевен с 1 /една/ свободна щ.бр. за длъжност „касиер”

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

НАМАЛЯВА щатната численост на Административен съд гр. Плевен с 1 /една/ свободна щ.бр. за длъжност „касиер”.
МОТИВИ: Съотношение бр. служители/бр. магистрати – над средното за страната – 4,17, при средно съотношение за административните съдилища в страната - 3,11 По щат в съда има 6 съдии и 25 служители, от които 16 служители – специализирана администрация , както и с оглед положителното становище на председателя на Адм.съд–Плевен.
15. ОТНОСНО: Предложение за намаляване щатната численост на Окръжен съд гр. Добрич с 2 /две/ свободни щ.бр. за съдебни служители: 1 /една/ щ.бр. за длъжност „съдебен деловодител” и 1 /една/ щ.бр. за длъжност „съдебен секретар”

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

НАМАЛЯВА щатната численост на Окръжен съд гр. Добрич с 2 /две/ свободни щ.бр. за съдебни служители: 1 /една/ щ.бр. за длъжност „съдебен деловодител” и 1 /една/ щ.бр. за длъжност „съдебен секретар”.
МОТИВИ: Длъжността „съдебен деловодител” е свободна от 2014 г. и няма обявен конкурс, длъжността „съдебен секретар” е свободна от 01.01.2016 г. Съотношение бр. служители/бр. магистрати – 1,80.Съобразно официално публикуваните обобщени статистически отчети във ВСС, натовареността за 2015 г. е 7,17, при средна за окръжните съдилища в страната – 12,22; за 2014 г. - 7,23 при средна – 12,36; за 2013 г. - 8,62 при средна – 9,18 бр. дела., както и с оглед положителното становище от председателя на ОС-Добрич.
16. ОТНОСНО: Предложение за намаляване щатната численост на Окръжен съд гр. Хасково с 1 /една/ свободна щ.бр. за длъжност „чистач”

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

НАМАЛЯВА щатната численост на Окръжен съд гр. Хасково с 1 /една/ свободна щ.бр. за длъжност „чистач”.
МОТИВИ: Длъжността е свободна от 2014 г. и няма обявен конкурс. Съотношение бр. служители/бр. магистрати – 2,00, около средното за окръжните съдилища в страната - 1,99. Съобразно официално публикуваните обобщени статистически отчети във ВСС, натовареността за 2015 г. е 9,5, при средна за страната – 12,22; за 2014 г. – 9,59 при средна – 12,36; за 2013 г. – 9,96 при средна – 9,18 бр. дела, както и с оглед положителното становище от председателя на ОС-Хасково.
17. ОТНОСНО: Предложение за намаляване щатната численост на Окръжен съд гр. Ямбол с 1 /една/ свободна щ.бр. за длъжност „съдебен деловодител”

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

НАМАЛЯВА щатната численост на Окръжен съд гр. Ямбол с 1 /една/ свободна щ.бр. за длъжност „съдебен деловодител”.
МОТИВИ: Длъжността е свободна от една година и няма обявен конкурс. Съотношение бр. служители/бр. магистрати – 1,81. Съобразно официално публикуваните обобщени статистически отчети във ВСС, натовареността за 2015 г. е 6,02 при средна за окръжните съдилища в страната – 12,22; за 2014 г. - 6,00 при средна – 12,36; за 2013 г. - 9,54 при средна - 6,16 бр. дела, както и с оглед положителното становище от председателя на ОС-Ямбол.
18. ОТНОСНО: Предложение за намаляване щатната численост на Районен съд гр. Хасково с 1 /една/ свободна щ.бр. за длъжност „съдебен администратор” и трансформиране на 1 /една/ щ.бр. за съдебен служител

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

18.1 НАМАЛЯВА щатната численост на Районен съд гр. Хасково с 1 /една/ свободна щ.бр. за длъжност „съдебен администратор”.
МОТИВИ: Длъжността „съдебен администратор” е свободна от 2012 г. и няма обявен конкурс. Съдът разполага с 1 щ.бр. „административен секретар”. Съотношение бр. служители/бр. магистрати – 3,40, което е над средното за районните съдилища в областните центрове – 2,85.
18.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за трансформиране на 1 /една/ щ.бр. за длъжност „куриер” в 1 /една/ щ.бр. за длъжност „съдебен секретар в Районен съд гр. Хасково.
МОТИВИ: Необходимост, с оглед обезпечаване нормалната работа на съда. Липса на възможност за съвместяване. Съотношение бр. служители/бр. магистрати – 3,40, което е над средното за районните съдилища в областните центрове – 2,85. Съобразно официално публикуваните обобщени статистически отчети във ВСС, натовареността за 2015 г. е 38,95, при средна за страната – 46,89; за 2014 г. - 37,58 при средна – 45,39; за 2013 г. - 43,79 при средна – 41,06 бр. дела. Налице е финансова обезпеченост.
19. ОТНОСНО: Предложение за намаляване щатната численост на Районен съд гр. Асеновград с 1 /една/ свободна щ.бр. за длъжност „главен специалист-счетоводител”

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

НАМАЛЯВА щатната численост на Районен съд гр. Асеновград с 1 /една/ свободна щ.бр. за длъжност „главен специалист-счетоводител”.
МОТИВИ: Длъжността е свободна от м.05. 2015 г. и няма обявен конкурс, което показва липса на необходимост от длъжността. Съотношение бр. служители/бр. магистрати – 3,63, около средното за страната за районните съдилища извън областните центрове – 3,84. Съобразно официално публикуваните обобщени статистически отчети във ВСС, натовареността за 2015 г. е 36,17, при средна за страната – 31,06; за 2014 г. – 30,54 при средна – 29,08; за 2013 г. – 29,54 при средна – 30,51 бр. дела, както и с оглед положителното становище от председателя на РС-Асеновград.
20. ОТНОСНО: Предложение за намаляване щатната численост на Районен съд гр. Шумен с 1 /една/ свободна щ.бр. за длъжност „старши специалист -счетоводител”

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

НАМАЛЯВА щатната численост на Районен съд гр. Шумен с 1 /една/ свободна щ.бр. за длъжност „старши специалист -счетоводител”.
МОТИВИ: Длъжността е свободна от м. май 2015 г. и няма обявен конкурс, което показва липса на необходимост от длъжността. По щата има „главен счетоводител” и „старши специалист – касиер”. Съотношение бр. служители/бр. магистрати – 2,71 при средно за районните съдилища в областните центрове – 2,85. Съобразно официално публикуваните обобщени статистически отчети във ВСС, натовареността за 2015 г. е - 33,23, при средна за районните съдилища в областните центрове в страната – 46,89; за 2014 г. - 33,66 при средна – 45,39; за 2013 г. - 34,08 при средна – 41,06 бр. дела, както и с оглед положителното становище от председателя на РС-Шумен.

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

21. ОТНОСНО: Доклад от Георги Видев, съдия в Административен съд – гр. Пазарджик, за участие в дългосрочен стаж в Европейския съд по правата на човека в гр. Страсбург, Франция, по Програмата за обмен 2015 на Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО), в периода 01.09.2015 г. – 31.08.2016 г.

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

21.1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ доклада от Георги Видев Видев, съдия в Административен съд – гр. Пазарджик, за участие в дългосрочен стаж в Европейския съд по правата на човека в гр. Страсбург, Франция, по Програмата за обмен 2015 на Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО), в периода 01.09.2015 г. – 31.08.2016 г.
21.2. ВЪЗЛАГА на дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика“ на АВСС да публикува доклада по т.1. на Интернет страницата на ВСС в следния раздел: Международна дейност /Доклади, анализи и решения /Доклади от международни срещи/
* * * * *
22. ОТНОСНО: Правила за водене на централен публичен регистър на декларациите на съдиите по чл. 195а, ал. 1 от ЗСВ

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

22.1. Прекратява разискванията по точката.
22.2.Предлага на Комисията по правни и институционални въпроси към Пленума на ВСС да внесе становище по предложения за тълкуване нормата на чл. 195а и допълване на законовите разпоредби с легална дефиниция на понятията, съдържащи се в разпоредбата на чл. 195а от ЗСВ.
* * * * *
23. ОТНОСНО: Избор на представител от Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет за включване в състава на Управителния съвет на Националния институт на правосъдието

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОТЛАГА разглеждането на точката за следващо заседание на Съдийската колегия на ВСС.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ
24. ОТНОСНО: Предложение от дисциплинарен състав за обединяване на производствата по д.д. № 13/2016 г. и д.д. 18/2015 г. по описа на ВСС

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОБЕДИНЯВА материалите по д.д. № 13/2016 г. по описа на ВСС с тези по д.д. № 18/2015 по описа на ВСС.
Разглеждането на делото продължава под № 18/2015 г.
25. ОТНОСНО: Обява за набиране на кандидатури за попълване на вакантна позиция на Специален докладчик относно независимостта на съдии и адвокати в Службата на Върховния комисар по правата на човека

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

25.1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ представената информация.
25.2. ОДОБРЯВА проекта на обява за попълване на вакантна позиция на Специален докладчик относно независимостта на съдии и адвокати в Службата на Върховния комисар по правата на човека.
25.3. ОБЯВАТА да се публикува на Интернет страницата на ВСС/раздел Съобщения.

Закриване на заседанието – 14.40 ч.

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на:
21.09.2016 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд