Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС прие Правила за водене на Централен публичен регистър на декларациите по чл. 195а, ал. 1 от ЗСВ

 21 септември 2016 г.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие Правила за водене на Централен публичен регистър на декларациите по чл. 195а, ал. 1 от Закона за съдебната власт и утвърди образец на регистъра на декларациите, който да се води от колегията.

Съгласно чл. 195а, ал. 1 от ЗСВ „всеки съдия, прокурор и следовател, членовете на ВСС, главният инспектор и инспекторите от Инспектората към ВСС в едномесечен срок от встъпване в длъжност подават пред съответната колегия на ВСС декларация за всички свои дейности и членства в организации, включително тайни и/или неформални организации и общества, юридически лица с нестопанска цел и в граждански дружества или обединения по образец, утвърден от ВСС. При промяна се подава декларация за коригиране на декларираните обстоятелства в едномесечен срок от настъпване на промяната“.

Според Правилата регистърът се поддържа от Администрацията на ВСС, информацията в него се въвежда и актуализира от служители, определени със заповед на главния секретар на ВСС. Декларациите от прокурори, следователи и членове на Прокурорската колегия се подават до Прокурорската колегия лично в деловодството на ВСС или по пощата.

Електронното копие на регистъра е публично достъпно на интернет страницата на ВСС.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд