Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС ще обсъди на 05.10.2016 г. Проект за за планираните през 2016 г. и 2017 г. мерки за промени в съдебната карта, с конкретни срокове и дейности.

21 септември 2016 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет възложи на постоянните комисии към Пленума на ВСС и неговите колегии - „Бюджет и финанси“, „Управление на собствеността“, „Професионална квалификация и информационни технологии“, комисиите по атестирането и конкурсите, „Съдебна администрация“ и „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“да представят на Пленума на ВСС информация за планираните през 2016 г. и 2017 г. мерки, с конкретни срокове и дейности за промени в съдебната карта.

Предложението е направено от членовете на ВСС Димитър Узунов и Михаил Кожарев във връзка с предстоящото обсъждане и защита на проекта на бюджет на съдебната власт за 2017 г. и разчетите за следващите две години пред Министерство на финансите и Народното събрание.

С решение на ВСС по протокол № 54/29.10.2015 г. беше възложен мандат на г-н Л. Панов, г-н Г. Колев, г-жа С. Найденова и на г-н Д. Узунов да представят позицията на ВСС пред министъра на финансите за защита бюджета на съдебната власт за 2016 г., като изложат предприетите действия от страна на ВСС за мерките и сроковете, относно оптимизиране на щатове в органите на съдебната власт, работно натоварване, реформа на съдебната карта и управление на бюджета.

В същата посока ВСС е поел ангажимент пред изпълнителната и законодателната власт за реализиране на тези мерки през 2016 г., а обвръзката с него беше увеличението на заплатите в съдебната власт и исканите необходими средства за следващите години, вкл. и 2017 г.

С решение на Пленума на ВСС по протокол № 30/28.07.2016 г. беше приет проектобюджета на съдебната власт за 2017 г. и актуализираните бюджетни прогнози за 2018 г. и 2019 г., с доклад и приложенията към него. Приетия проект на бюджет на съдебната власт в разходната си част е по-висок спрямо бюджета за 2016 г. със 79.7 млн.лв. и със 64 млн.лв. по-висок спрямо заложения препоръчителен разходен таван съгласно Решение на МС № 289/20.09.2016 г. По-високият ръст на разходите за 2017 г. е в резултат на предвидена актуализация на работната заплата със 7%, считано от 01.01.2017 г., което води до увеличен размер на социалните осигуровки и СБКО и всички разходи произтичащи от помените в ЗСВ.

В приетия проект за бюджет на съдебната власт не са предвидени мерки, нито произтичащите от тях финансови инструменти, свързани с промяната на съдебната карта, респективно и оптимизирането на щатовете, и работното натоварване.

Част от предложеното увеличение произтича от преминаване управлението на недвижимите имоти на съдебната власт от Пленума на ВСС. Друга част от увеличените заплати в системата на съдебната власт и съпътстващите ги разходи. Предвидени са и средства за новите функции на ИВСС, както и за избора на новия състав на колегиите и пленума.

Приемането на позиция, свързана с поетите ангажименти е необходима предвид факта, че при наличие на конкретни параметри относно съдебната карта мога да се предложат съответни корекции, изчисления и мотиви за защита на проекта за бюджет за 2017 г., както и за следващите, вкл. бюджетните разчети, бюджетната прогноза и рамка за следващия период.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд