ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,

На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Висшия съдебен съвет на 29 септември 2016 г. от 9.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. Eкзарх Йосиф, № 12, при следния

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

1. Проект на решение за възлагане правото на стопанисване на имоти на съдебната власт на председателя на Върховен касационен съд.
Внася: Комисия „Управление на собствеността”
2. Проект на решение относно сключване на договори с доставчиците на услуги на свободни апартаменти в гр. София, по които страна е ВСС.
Внася: Комисия „Управление на собствеността”
3. Проект на решение относно промяна в нормативната база, предвид настъпили промени след приемане на § 83, ал. 1 ПЗР на ЗИДЗСВ.
Внася: Комисия „Управление на собствеността”

ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ

4. Проект на решение относно проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за правната помощ.
Внася: Комисия по правни и институционални въпроси
5. Становище от Комисията по правни институционални въпроси по приложението на разпоредбите на чл. 195а и чл. 195б от ЗСВ.
Внася: Комисия по правни и институционални въпроси
6. Продължаване на Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури” през учебната 2015/2016 година и продължаване на Програмата сред ученици с цел превенция и повишаване на тяхната информираност за структурата, функциите и значението на съдебната власт в Република България, одобряване на проект на Концепция и проект на Споразумение за сътрудничество между ВСС и МОН.
Внася: Комисия по правни и институционални въпроси
7. Проект на решение относно Комуникационната политика на ВСС и План за действие за изпълнение на Комуникационната политика на ВСС 2014 – 2018 г.
Внася: Комисия по правни и институционални въпроси
8. Проект на решение относно Процедура за публична реакция на Висшия съдебен съвет в случаи на засягане на независимостта на съдебната власт.
Внася: Комисия по правни и институционални въпроси
9. Проект на решение за командироване на Христина Тодорова – директор на дирекция „Международна дейност”, за участие в срещата на лицата за контакт на националните съдебни системи, за периода 2 – 4 октомври 2016 г., гр. Брюксел, Белгия.
Внася: Комисия по правни и институционални въпроси

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ВСС:
ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА

Публикуван на:
26 септември 2016 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд