КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 33
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
ПРОВЕДЕНО НА 21 СЕПТЕМВРИ 2016 г
.


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Димитър Узунов – представляващ Висшия съдебен съвет
ОТСЪСТВАТ: Георги Колев, Каролина Неделчева, Лозан Панов, Мария Кузманова, Милка Итова, Румен Георгиев
/На заседанието присъства Теодора Точкова - главен инспектор на Инспектората към ВСС/
/На заседанието присъства Димитър Тончев – главен секретар на ВСС/
/Откриване на заседанието – 9,45 ч./
По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни точки:
2. Предложение от Магдалена Лазарова и Соня Найденова – членове на ВСС, за запознаване с програма и план-сметка за събитията и дейностите по отбелязване на 25-годишнината от създаването на ВСС.
* * * *
3. Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.08.2016 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Корекции на бюджета на органите на съдебната власт.
„Дава съгласие”
4. Проект на решение по писма от органи на съдебната власт, с искания за корекция на бюджетите за 2016 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
5. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Ямбол за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован съдия.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
6. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Добрич за осигуряване на средства за неотложните текущи разходи до края на 2016 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
7. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за спешен ремонт на „Чилър – системата за отопление и охлаждане”, за доставка и зареждане на хладилен агрегат, датчик за дебит и настройка и профилактика на системата.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
8. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Елхово за осигуряване на средства за закупуване, доставка и монтаж на климатици.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
9. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Тетевен за осигуряване на средства за закупуване на климатик за сървърно помещение.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
10. Проект на решение по писмо от Прокуратурата на Република България, с вх. № 11-03-592/15.08.2016 г., с искане за осигуряване на средства за участие в заплащането на ремонт на покрива на съдебна палата Средец, със сума, съобразена с ползваните части от сградата.
Внасят: Комисия „Бюджет и финанси” и Комисия „Управление на собствеността”
11. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Видин за осигуряване на средства за изработка, доставка и монтаж на обзавеждане на сграда.
Внасят: Комисия „Бюджет и финанси” и Комисия „Управление на собствеността”
Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2016 г.
12. Проект на решение по искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Предложения за отпускане на помощи от централизираните средства на фонд СБКО
Одитни доклади
17. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност в Районен съд гр. Варна.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Разни
18. Доклад № ДП2СЗ-5/28.06.20156 г. за извършена финансова инспекция на Окръжен съд гр. Стара Загора.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
* * * * *
19. Проект на решение относно предстоящото обсъждане и защита на проекта на бюджет на съдебната власт за 2017 г. и разчети за следващите две години пред МФ и НС.
Внасят:Димитър Узунов и Михаил Кожарев – членове на ВСС
20. Списък на ведомствените жилища, предоставени на ВСС след измененията на ЗСВ – за сведение.
Внася: Михаил Кожарев – председател на комисия „Управление на собствеността”
* * * * *
21. Проект на решение относно предложение за допълнение на Законопроект за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти.
Внася: Комисия по правни и институционални въпроси
22. Проект на решение по писмо от директора на Националния институт на правосъдието във връзка с подготовката за провеждането на задължителния курс на първоначално обучение по смисъла на чл. 249, ал. 1, т. 1 от ЗСВ на кандидатите за младши съдии и младши прокурори.
Внася: Комисия по правни и институционални въпроси

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

1. ОТНОСНО: Избор на членове на Управителния съвет на Националния институт на правосъдието

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ИЗБИРА за член на Управителния съвет на НИП от Прокурорската колегия г-жа Незабравка Стоева.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

2. ОТНОСНО: Предложение от Магдалена Лазарова и Соня Найденова – членове на ВСС, за запознаване с програма и план-сметка за събитията и дейностите по отбелязване на 25-годишнината от създаването на ВСС

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ информацията за отбелязване на 25-годишнината от създаването на Висшия съдебен съвет.
3. ОТНОСНО: Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.08.2016 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. ПРИЕМА информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.08.2016 г.
2. Информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.08.2016 г. да се публикува на Интернет страницата на ВСС.
Корекции на бюджета на органите на съдебната власт
„Дава съгласие”
4. ОТНОСНО: Писма от органи на съдебната власт, с искания за корекция на бюджетите за 2016 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджетите на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 1 476 лв. съгласно Приложение № 1, с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.
Средствата са за сметка на преходния остатък по бюджета на съдебната власт за 2016 г.
5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Ямбол за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован съдия

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на командирован съдия,
1. НАМАЛЯВА бюджета на Апелативен съд гр. Бургас за 2016 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с 4 073 лв.
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Окръжен съд гр. Ямбол за 2016 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с 4 073 лв.
6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Добрич за осигуряване на средства за неотложните текущи разходи до края на 2016 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Административен съд гр. Добрич за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с 14 000 лв. за обезпечаване на неотложните текущи разходи до края на 2016 г.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 10-00 „Издръжка” по бюджета на съдебната власт за 2016 г.
7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за спешен ремонт на „Чилър – системата за отопление и охлаждане”, за доставка и зареждане на хладилен агрегат, датчик за дебит и настройка и профилактика на системата

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2016 г. на Административен съд гр. Хасково по § 10-00 „Издръжка” с 1 320 лв. за извършване на ремонт на „Чилър – система за отопление и охлаждане”, за доставка и зареждане на хладилен агрегат, датчик за дебит и настройка и профилактика на системата.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка”.
8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Елхово за осигуряване на средства за закупуване, доставка и монтаж на климатици

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. Елхово за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 4 650 лв. за закупуване на 2 броя климатици, единия от които за нуждите на съдебна зала, а другия за регистратура „Класифицирана информация” и сървърно помещение.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Тетевен за осигуряване на средства за закупуване на климатик за сървърно помещение

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Тетевен по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 1 979 лв. за закупуване на един брой инвенторен климатик „Mitsubishi” модел MSZ-SF50VE/MUZ-SF50VE.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” за 2016 г. по бюджета на съдебната власт.
10. ОТНОСНО: Писмо от Прокуратура на Република България с вх. № 11-03-592/15.08.2016 г., с искане за осигуряване на средства за участие в заплащането на ремонт на покрива на съдебна палата Средец, със сума, съобразена с ползваните части от сградата

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите за 2016 г. на Висш съдебен съвет и Прокуратура на Република България с цел осигуряване на средства за финансиране на частта на РП Средец, от ремонта на покрив на сградата, в която се помещава, както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” на ВСС с 14 676 лв.
1.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Прокуратура на Република България с 14 676 лв.

11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Видин за осигуряване на средства за изработка, доставка и монтаж на обзавеждане на сграда

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2016 г. на Административен съд гр. Видин по § 10-00 „Издръжка” с 50 000 лв. с цел осигуряване на средства за изработка, доставка и монтаж на обзавеждане на сграда.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
2. Административният ръководител на Административен съд гр. Видин следва да извърши разходите за изработка, доставка и монтаж на необходимото обзавеждане в рамките на утвърдените с решения на ВСС лимити.
В седемдневен срок от усвояване на целево отпуснатите средства за обзавеждане, административният ръководител следва да предприеме действия за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджета на съда между § 10-00 „Издръжка” и § 52-00 „Придобиване на ДМА”, с размера на цената на активите, чиято стойност надхвърля определения праг на същественост, с цел коректното им счетоводно отчитане.
Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2016 г.
12. ОТНОСНО: Искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

В изпълнение на изискванията на чл. 44 от ПМС № 380 от 29.12.2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2016 г. и Указанията относно изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2016 г.
1. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 01-00 „Заплати” с 4 557 лв., съгласно Приложение № 1.
2. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с 20 452 лв., съгласно Приложение № 1.
3. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 24 949 лв., съгласно Приложение № 1.
4. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции” с 60 лв., съгласно Приложение № 1.
5. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 1 474 лв., съгласно Приложение № 1.
6. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с 1 474 лв., съгласно Приложение № 1.
Предложения за отпускане на помощи от централизираните средства на фонд СБКО
Одитни доклади
17. ОТНОСНО: Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност в Районен съд гр. Варна

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Приема резултатите – констатации, изводи и одобрява изпълнението на препоръките по време на извършване на одитния ангажимент за даване на увереност в Районен съд гр. Варна.
Разни
18. ОТНОСНО: Доклад № ДП2СЗ-5/28.06.2016 г. за извършена финансова инспекция на Окръжен съд гр. Стара Загора

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Приема за сведение доклад № ДП2СЗ-5/28.06.2016 г. за извършена финансова инспекция на Окръжен съд гр. Стара Загора.
* * * *
19. ОТНОСНО: Предстоящото обсъждане и защита на проекта на бюджет на съдебната власт за 2017 г. и разчети за следващите две години пред Министерство на финансите и Народното събрание

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

19.1.ВЪЗЛАГА на комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика” към Съдийската колегия да представи на Пленума на ВСС проект за планираните през 2016 г. и 2017 г. мерки за промени в съдебната карта, с конкретни срокове и дейности.
19.2. ВЪЗЛАГА на КАК към Съдийска колегия и Прокурорска колегия, комисия „Съдебна администрация”, комисия „Бюджет и финанси”, комисия „Управление на собствеността”, комисия „Професионална квалификация и информационни технологии”, да представят информация за поетите ангажименти и набелязаните мерки, за защита на проекто-бюджета за 2017 г.
19.3. Обобщената информация по т. 19.1. и т. 19.2. да бъде предоставена на вниманието на членовете на ВСС, не по-късно от три дни преди датата на следващото заседание на Пленума.
Насрочва заседание на Пленума по този въпрос на 5 октомври 2016 г. от 9, 30 ч.
.
20. ОТНОСНО: Списък на ведомствените жилища, предоставени на ВСС след измененията на ЗСВ

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ списък на ведомствените жилища, предоставени на ВСС след измененията на ЗСВ.
* * * *
21. ОТНОСНО: Предложение за допълнение на Законопроект за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ИЗРАЗЯВА положително становище по предложението за допълнение на Законопроекта за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти.
22. ОТНОСНО: Писмо от директора на Националния институт на правосъдието във връзка с подготовката за провеждането на задължителния курс на първоначално обучение по смисъла на чл. 249, ал. 1, т. 1 от ЗСВ на кандидатите за младши съдии и младши прокурори

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да подпише договорите за задължително първоначално обучение на кандидатите за младши съдии и младши прокурори в Националния институт на правосъдието.
/Решението е взето без участието на Ясен Тодоров/

/Закриване на заседанието – 17.45 ч./

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на:
26.09.2016 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд