ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,

На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на 5 октомври 2016 г. от 13.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. „Eкзарх Йосиф” № 12, при следния

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

1. Административен ръководител – апелативен прокурор на Апелативна прокуратура гр. Пловдив
Кандидат:
- Иван Георгиев Даскалов – административен ръководител – апелативен прокурор на Апелативна прокуратура гр. Пловдив.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси

ДИСЦИПЛИНАРНА ДЕЙНОСТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИВСС

2. Произнасяне по решение на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 17/2015 г. по описа на ВСС.
Внася: Дисциплинарен състав
3. Произнасяне по решение на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 28/2015 г. по описа на ВСС.
Внася: Дисциплинарен състав

АТЕСТИРАНЕ И КОНКУРСИ

4. Проект на решение по заявление на Валери Николов Попов за освобождаване от заеманата длъжност „следовател” в Национална следствена служба.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
5. Проект на решение за определяне на дата за провеждане на събеседване в процедура за избор на административeн ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Никопол, открита с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол
№ 2/11.05.2016 г.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
6. Проект на решение по заявлението на Вичо Колев Вичев – прокурор в Апелативна прокуратура гр. София, за възстановяване на длъжност „прокурор” във Върховна касационна прокуратура.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
7. Проект на решение по заявлението на Димитър Николов Захариев за възстановяване на длъжност „прокурор” в Окръжна прокуратура гр. Плевен.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
8. Проект на решение по предложението на Дарин Георгиев Лаков - административен ръководител на Районна прокуратура
гр. Ботевград, за периодично атестиране.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
9. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Ловеч за периодично атестиране на Павлинка Кръстинова Маринова - заместник на административния ръководител - заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура
гр. Ловеч.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
10. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Русе за периодично атестиране на Пламен Йорданов Петков – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Русе.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
11. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Бургас за периодично атестиране на Деян Генчев Петров – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Бургас.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
12. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Благоевград за периодично атестиране на Борислав Иванов Недев - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Благоевград.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
13. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Стара Загора за периодично атестиране на Мария Енева Йорданова – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Стара Загора.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
14. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийска градска прокуратура за периодично атестиране на Сийка Георгиева Милева – следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
15. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Бургас за периодично атестиране на Венета Димитрова Стефанова - Иванова – прокурор в Районна прокуратура гр. Бургас.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
16. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. София за повишаване на Таня Димитрова Коцева – прокурор в Окръжна прокуратура гр. София, с ранг “прокурор в ОП”, на място в по-горен ранг „прокурор в АП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
17. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Благоевград за повишаване на Весела Стефанова Стоилова – Сагрева – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Благоевград, с ранг “прокурор в АП”, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
18. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Велико Търново за повишаване на Теменужка Димитрова Атанасова - Хаджитанева – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Велико Търново, на място в по-горен ранг „следовател в НСлС”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
19. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Плевен за повишаване на Виктор Илиев Доцев – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Плевен, с ранг „прокурор в АП”, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
20. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Ловеч за повишаване на Румен Иванов Петров – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Ловеч, с ранг „прокурор в АП”, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
21. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Момчилград за повишаване на Васви Халилов Юсеинов - прокурор в Районна прокуратура гр. Момчилград, с ранг „прокурор в ОП”, на място в по-горен ранг „прокурор в АП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
22. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Бургас за повишаване на Таня Петрова Шулева - прокурор в Районна прокуратура гр. Бургас, с ранг „прокурор в ОП”, на място в по-горен ранг „прокурор в АП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
23. Проект на решение по предложението на Благовест Димитров Вангелов - административен ръководител на Районна прокуратура
гр. Поморие, за повишаване на място в по-горен ранг „прокурор в ОП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
24. Проект на решение по предложението на Владимир Валентинов Николов - административен ръководител на Районна прокуратура гр. Плевен, с ранг „прокурор в ОП”, за повишаване на място в по-горен ранг „прокурор в АП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
25. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Елхово за повишаване на Ана Георгиева Саракостова - прокурор в Районна прокуратура гр. Елхово, с ранг „прокурор в ОП”, на място в по-горен ранг „прокурор в АП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси

ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ

26. Проект на решение за определяне на представител от Прокурорската колегия на ВСС въз връзка с актуализиране състава на Антикризисния щаб на ВСС.
Внася: Комисия по правни и институционални въпроси

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ
ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС:

                                                            СОТИР ЦАЦАРОВ

Публикуван на:
27 септември 2016 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд