Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прекрати производството по дисциплинарно дело № 26/2014 г. по описа на ВСС, поради освобождаване на Евелин Ангелов Драганов от длъжността „съдия”

27 септември 2016 година

Съдийската колегия на ВСС прекрати производството по дисциплинарно дело № 26/2014 г. по описа на ВСС, поради освобождаване на Евелин Ангелов Драганов от длъжността „съдия”.

Производството е образувано по предложение на осмина членове на ВСС за налагане на дисциплинарно наказание на Евелин Ангелов Драганов (към момента на внасяне на предложението заемащ длъжността „съдия” в Районен съд гр. Раднево), за допуснато дисциплинарно нарушение по чл. 307, ал. 4, т. 3 и т. 5 от ЗСВ.

С решение на ВСС по протокол № 1/08.01.2015 г. производството е спряно до приключване на наказателното производство срещу Евелин Драганов в Софийската градска прокуратура.

С решение на ВСС по протокол № 7/02.04.2015 г. по предложение на петима членове на ВСС е образувано дисциплинарно производство – д. д. № 10/2015 г., за налагане на дисциплинарно наказание на Евелин Драганов за извършено дисциплинарно нарушение по чл. 307, ал. 4, т. 4 от ЗСВ. Дисциплинарното производство е приключило с решение на ВСС по протокол № 47/17.09.2015 г., с което на Евелин Драганов е наложено дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 6 ЗСВ – „дисциплинарно освобождаване от длъжност” за извършено от него дисциплинарно нарушение по чл. 307, ал. 4, т. 4 ЗСВ.

Решението на ВСС е оспорено пред Върховния административен съд, който с окончателно решение № 8749/13.07.2016 г. по адм. дело № 6227/2016 г. по описа на ВАС, петчленен състав, е оставил в сила първоначалното решение № 3212/05.04.2016 г. на ВАС, VI отделение.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд