Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС преназначи на основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ четирима съдии в Софийския районен съд

27 септември 2016 година

Съдийската колегия преназначи четирима съдии в Софийския районен съд, считано от 01.10.2016 г., във връзка с решение на Пленума на ВСС по протокол № 30/28.07.2016 г., с което беше открита процедура за преназначаване на магистрати по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ.

В откритата процедура заявления с изложени професионални и лични мотиви за преместване са подали Стою Христов Згуров, съдия в Районен съд – Смолян; Христо Кръстев Крачунов, съдия в Районен съд – Плевен; Дора Димитрова Михайлова, съдия в Районен съд – Сливница, Павлета Василева Добрева, съдия Районен съд – Разград, и Ваня Георгиева Тотолакова, съдия в Районен съд – Велинград.

Съдийската колегия прие, че са налице предпоставките за преместване на четирима от магистратите, подалите заявления и отложи разглеждането на заявлението на Дора Димитрова Михайлова, съдия в Районен съд – Сливница. Решението е във връзка с писмо от председателя на Районен съд – Сливница, с молба за отлагане изпълнението на решението на ВСС по протокол № 30/28.07.2016 г., с което се съкращава на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ една щатна длъжност „съдия“ в този съд, считано от 01.10.2016 г., до провеждането на конкурс за заемане на свободната щатна длъжност „съдия“ в Районен съд – Сливница. Сред посочените аргументи са високата натовареност на съда (при четирима работещи съдии): за 2015 г. е 48.043 към постъпилите за разглеждане дела и 41.106 към свършените. За първото шестмесечие на 2016 г. действителната натовареност (при трима работили съдии) е 61.111 към постъпилите за разглеждане дела и 43.333 към свършените. Въз основа на посочените данни е направен извод за изоставане в съотношението на свършените дела спрямо постъпилите, което в дългосрочен план ще се отрази в понижаване на показателите „срочност“ и „качество“ на постановените съдебни актове и като цяло понижаване на ефективността от работата на съда.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд