Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие че не съществува забрана Бонка Костадинова Дечева – Бакалова – съдия във Върховния касационен съд, да участва като редовен член на конкурсната комисия

На заседанието си, проведено на 27.09.2016 г., Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие че не съществува забрана Бонка Костадинова Дечева – Бакалова – съдия във Върховния касационен съд, избрана за член на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС, да участва като редовен член на конкурсната комисия за провеждане на насроченото за 28 и 29 септември 2016 г. събеседване по обявения с решение на ВСС по пр. № 8/11.02.2016 г. конкурс за повишаване в длъжност „съдия” във Върховния касационен съд – гражданска колегия.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд