КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 17
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА 
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, 
ПРОВЕДЕНО НА 27 СЕПТЕМВРИ 2016 г. 


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд
ОТСЪСТВАТ: Калин Калпакчиев, Милка Итова, Юлия Ковачева
На заседанието присъства Димитър Тончев – главен секретар на ВСС
Откриване на заседанието – 09.50 ч.
По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ВКЛЮЧВА в дневния ред следната допълнителна точка:
5. Запитване от Бонка Костадинова Дечева – Бакалова – съдия във Върховен касационен съд, относно възможността за продължаване на участието й в конкурсна комисия.
Внася:Камен Иванов – член на Комисията по атестиране и конкурси

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

1. ОТНОСНО: Определение за прекратяване на производството по д.д. № 26/2014 г. по описа на ВСС

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
РЕШИ:

ПРЕКРАТЯВА производството по д.д. № 26/2014 г. по описа на ВСС, поради освобождаването на Евелин Ангелов Драганов от длъжността „съдия”.

АТЕСТИРАНЕ И КОНКУРСИ

2. ОТНОСНО: Открита процедура за преназначаване на магистрати по реда на чл. 194, ал. 1 от Закона за съдебната власт от районни съдилища в Софийски районен съд

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
РЕШИ:

2.1. ПРЕНАЗНАЧАВА на основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, Стою Христов Згуров, съдия в Районен съд гр. Смолян, с ранг „съдия в ОС“ на длъжност „съдия“ в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС“ , считано от 01.10.2016г., при довършване на започнатите с негово участие наказателни дела.
2.2. ПРЕНАЗНАЧАВА на основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, Христо Кръстев Крачунов, съдия в Районен съд гр.Плевен, с ранг „съдия в ОС“ на длъжност „съдия“ в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС“ , считано от 01.10.2016г., при довършване на започнатите с негово участие наказателни дела.
2.3. ОТЛАГА разглеждането на точката за преназначаване на Дора Димитрова Михайлова, съдия в Районен съд гр. Сливница, с ранг „съдия в АС“ на длъжност „съдия“ в Софийски районен съд, с ранг „съдия в АС“.
2.4. ПРЕНАЗНАЧАВА на основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, Павлета Василева Добрева, съдия в Районен съд гр.Разград, с ранг „съдия в АС“ на длъжност „съдия“ в Софийски районен съд, с ранг „съдия в АС“ , считано от 01.10.2016г., при довършване на започнатите с нейно участие наказателни дела.
2.5. ПРЕНАЗНАЧАВА на основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, Ваня Георгиева Тотолакова, съдия в Районен съд гр. Велинград, на длъжност „съдия“ в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС“ , считано от 01.10.2016г., при довършване на започнатите с нейно участие наказателни дела.

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

3. ОТНОСНО: Командироване на членове на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела за участие в 61-вата среща на националните контактни точки, която ще се проведе в периода 5-6 октомври 2016 г. в гр. Брюксел, Белгия

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

3.1. КОМАНДИРОВА за участие в 61-вата среща на националните лица за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, за периода 4-6 октомври 2016 г. в гр. Брюксел, Белгия:
- Богдана Желявска - съдия в Софийски градски съд и национално лице за контакт на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България - граждански дела;
- Галя Маринова - съдия в Апелативен съд - гр. Велико Търново и член на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България.
3.2. Пътните разходи, както и разходите за една нощувка са за сметка на организаторите на срещата.
3.3. Разходите за 1 нощувка по фактически размер, дневни пари за 3 дни, както и разходите за медицински застраховки са за сметка на Висшия съдебен съвет.
* * * * *
4. ОТНОСНО: Избор на представител от Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет за включване в състава на Управителния съвет на Националния институт на правосъдието

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

4.1. ПРЕДЛАГА на Пленума на ВСС да избере Мария Кузманова за представител на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет в състава на Управителния съвет на Националния институт на правосъдието.
4.2. Точката да бъде внесена за разглеждане на заседанието на Пленума на ВСС на 29.09.2016 г.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ТОЧКА

5. ОТНОСНО: Запитване от Бонка Костадинова Дечева – Бакалова – съдия във Върховен касационен съд, относно възможността за продължаване на участието й в конкурсна комисия

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРИЕМА, че не съществува забрана съдия Бонка Костадинова Дечева-Бакалова – съдия във Върховен касационен съд, Гражданска колегия, да участва като редовен член на конкурсна комисия за провеждане на събеседвания, насрочени за 28 и 29 септември 2016 г., по конкурс за повишаване в длъжност и преместване за заемане на четири свободни длъжности „съдия” във Върховния касационен съд, Гражданска колегия, обявен с решение на ВСС по протокол № 8/11.02.2016 г..

Закриване на заседанието – 10.40 ч.

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на:
28.09.2016 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд