Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС реши да бъде уведомен Министерския съвет, министърът на финансите и министърът на правосъдието за прекратяване изцяло или частично на 7987 изпълнителни дела на СРС

29 септември 2016 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет реши да бъде уведомен Министерския съвет, министърът на финансите и министърът на правосъдието за възникнал проблем в резултат на прекратяването изцяло или частично на 7987 броя изпълнителни дела на Софийски районен съд.

Поради бездействието на ТД на НАП - София не са събрани вземания в общ размер на 5 447 115, 57лв., което е довело до отписване на вземанията по реда на чл. 173, ал.2 във връзка с чл. 171 ал.2 от ДОПК, посочва в писмо до ВСС административният ръководител на Софийски районен съд.

В писмото си председателят Методи Лалов сочи, че в значителен брой от разпорежданията за прекратяване на производството по принудително изпълнение, макар изпратени до СРС, са посочени и други съдилища, органи на досъдебното производство, ВСС или просто „съдилища” и други, което създава неяснота относно вземанията.

Пленумът на ВСС предлага на НАП да прецизира субектите на своите адресати, в разпорежданията за прекратяване на производството по чл. 225 от ДОПК, адресирани до СРС.

Пленумът на ВСС реши да бъдат изпратени до Сметната палата и Прокуратурата на Република България за проверка, с оглед бездействие и данни за престъпление по чл. 219 от НК или друго от общ характер копия от писмото на председателя на СРС, както и на Писмото-справка, изготвено от изпълнителния директор на НАП относно непогасените вземания, несъбрани от НАП, предявени от органите на съдебната власт, прието с решение на ВСС по протокол №22/30.04.2015 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд