ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,

На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Висшия съдебен съвет на 5 октомври 2016 г. от 9.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. Eкзарх Йосиф, № 12, при следния

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

1. Информация от постоянни комисии за поети ангажименти и набелязани мерки  във връзка със защита на проекто-бюджета за 2017 г. пред Министерство на финансите и Народното събрание, в изпълнение на решение на Пленума на ВСС по протокол № 33/21.09.2016 г., д.т. 19 

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ВСС:
ДИМИТЪР УЗУНОВ

Публикуван на:
30 септември 2016 г.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд