ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,

На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Висшия съдебен съвет на 6 октомври 2016 г. от 9.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. Eкзарх Йосиф, № 12, при следния

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

Одитни доклади
1. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” относно извършена проверка в Районен съд гр. Благоевград, на основание решение по т. 16 от протокол № 26 от заседанието на Пленума на ВСС, проведено на 23.06.2016 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
2. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност ОАУ-1602 в Районен съд гр. Бургас.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”

УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

3. Проект на решение относно Решение на Министерски съвет за безвъзмездно предоставяне за управление на част от имот – публична държавна собственост на ВСС, за нуждите на Районна прокуратура гр. Червен бряг.
Внася: Комисия „Управление на собствеността”
4. Проект на решение относно сключване на договор с община Плевен за безвъзмездно управление на имот – частна общинска собственост.
Внася: Комисия „Управление на собствеността”

ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ

5. Проект на решение относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-1 от 16.05.2014 г. за съдебните преводачи.
Внася: Комисия по правни и институционални въпроси
6. Проект на решение за приемане на доклад от проведена международна среща.
Внася: Комисия по правни и институционални въпроси
* * * * *
7. Анализ на констатираните от ИВСС случаи на нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок по чл. 60м от ЗСВ, за периода 01.10.2015 г. – 31.03.2016 г.
* * * * *
8. Правила за използване на средства за видеонаблюдение в сградата на ВСС.
Внасят: Соня Найденова и Калин Калпакчиев – членове на ВСС

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ВСС:
ДИМИТЪР УЗУНОВ

Публикуван на:
30 септември 2016 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд