Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

ПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 'ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ'

ПРОЕКТИ ИЗПЪЛНЯВАНИ ОТ ВСС

текущи

Проект  "Подобряване на процедурите по атестация и формиране на възнагражденията на съдебните служители в Република България"

Проект  „Осигуряване на реално обществено участие в правораздаването чрез института на съдебните заседатели“

Проект  „Разработка и внедряване в съдебната система на софтуер за ускорено създаване и възпроизвеждане на актове и други документи чрез диктовка и автоматично конвертиране на гласов запис в текст /voice-to-text/ и съпътстващи системи за обработка“

Проект "Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата"

Проект "Въвеждане на програмно бюджетиране в органите на съдебната власт"

 

ПРОЕКТИ ИЗПЪЛНЯВАНИ В ПАРТНЬОРСТВО

ПроектОсигуряване на софтуерна и методическа обезпеченост, и изграждане на административен капацитет на ИВСС за превенция на корупцията в съдебната власт

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд