Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

ПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 'ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ'

ПРОЕКТИ ИЗПЪЛНЯВАНИ ОТ ВСС

текущи

Проект "Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата"

Проект "Въвеждане на програмно бюджетиране в органите на съдебната власт"

 

ПРОЕКТИ ИЗПЪЛНЯВАНИ В ПАРТНЬОРСТВО

ПроектОсигуряване на софтуерна и методическа обезпеченост, и изграждане на административен капацитет на ИВСС за превенция на корупцията в съдебната власт

ПроектНасърчаване използването на медиацията като алтернативен способ за решаване на спорове

Проект Изграждане на средства за видеоконферентни връзки и тяхното използване във фазите на досъдебно и съдебно производство, включително и при трансгранично сътрудничество в правораздаването

ПроектУсъвършенстване модела на съдебните експертизи"

ПроектЕфективен достъп до правосъдие"

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд