Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Представители на Комисиите по професионална етика и Комисиите по атестирането и конкурсите към колегиите на ВСС се срещнаха с екипа на Европейската комисия по Механизма за сътрудничество и оценка

30 септември 2016 г.

Представители на комисиите по професионална етика и комисиите по атестирането и конкурсите към Прокурорската и Съдийската колегии на ВСС се срещнаха с екипа от експерти на Европейската комисия по Механизма за сътрудничество и оценка. Експертната мисия се провежда в периода 26-30 септември 2016 г.

На работната среща от страна на комисиите по професионална етика към двете колегии на ВСС участие взеха Галя Георгиева, Даниела Костова, Димитър Узунов, Румен Боев, Юлиана Колева, Ясен Тодоров. Посочено бе, че след промените в Закона за съдебната власт и разделянето на ВСС на две колегии и съответно създаването на комисии по професионална етика към всяка от тях, са създадени вътрешни правила за работата им. Подчертано бе, че макар всяка от комисиите да заседява ежеседмично, правилата предвиждат и провеждането на съвместни заседания на комисиите към двете колегии, когато се засягат проблемни казуси, засягащи едновременно и съдии, и прокурори.

Обсъдено бе и противоречивото тълкуване на текста на чл. 195а от ЗСВ, отнасящ се до декларациите за членства в организации. Посочено беше, че на предходното заседание на Пленума на ВСС е одобрено становище на Комисията по правни и институционални въпроси, според което декларациите по чл. 195а от ЗСВ следва да бъдат подавани от лицата, изчерпателно изброени в текста на чл. 195а, ал.1 от ЗСВ, в случаите на подписване на акт за встъпване в длъжност, а заварените на съответните длъжности лица не са законово задължени да подадат такава декларация, но няма и законова забрана за това.

Коментирана беше противоречивата практика на Върховния административен съд при някои дисциплинарни дела, както и „орязването“ на възможността по инициатива на членове на ВСС да се образуват дисциплинарни дела.

В срещата с европейските експерти от страна на ВСС участваха Милка Итова, Румен Боев, Галя Георгиева, Магдалена Лазарова, Мария Кузманова, Ясен Тодоров, Юлия Ковачева и съдии, членове на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия избрани от Пленума на ВКС и Пленума на ВАС.

Представителите на двете комисии отчетоха удовлетворение от включването в ЗСВ на направените от ВСС предложения във връзка с конкурсното начало и атестационните процеси. Посочено бе, че докато прокурорите членове на КАК ще продължат да изпълняват служебните си ангажименти, то съдиите - членове на КАК, ще работят само към Комисията, с откъсване от работното си място. Разликата в числения състав на действащите прокурори и съдии - членове на КАК бе обяснена с кръга на правомощията и задълженията на комисиите, съгласно ЗСВ и ангажиментите по атестирането на Комисията към Съдийската колегия.

Председателят на КАК към Прокурорската колегия – Румен Боев, посочи че на 11 октомври 2016 г. ще се проведе заседание на Работната група в състав: прокурори от всички апелативни съдилища, членове на ВСС, представители на АВСС и председателят на Комисията по Правни и институционални въпроси ангажирани с изработването на проект на Наредба по чл. 209б от ЗСВ в частта относно дейността на прокурорите и следователите и проект на Наредба по чл. 194а от ЗСВ, във връзка с процедурата по избор на административни ръководители и на показателите и методиката за атестиране и критериите за отчитане на степента на натовареност на съдии, прокурори и следователи и на административните ръководители и техните заместници, както и за реда за провеждане на атестирането. Обяснено бе, че наредбите трябва да бъдат приети в 6-месечен срок от Пленума на ВСС, като всяка от колегиите ще изготви проект в частта, касаеща дейността й.

Пред екипа на експертната мисия Милка Итова, председател на КПА до конституирането на комисиите към двете колегии на ВСС, посочи, че съставът на Комисията е попълнен и предстои утвърждаването на Правилата за дейността й. Уточнено бе, че участието на действащи магистрати в Комисията ще гарантира по-висока обективност при атестирането на магистратите, като за целта новата методика детайлно ще регламентира процедурите и критериите за атестиране.

Съобщено бе, че Пленумът на ВСС е одобрил проектно предложение до Оперативна програма „Добро управление” за подобряване на процедурите по атестация и дисциплинарна практика в съдебната система, осигурена обратна връзка с атестиращия и разработване на софтуер, чрез който съдиите да заявяват необходимостта от обучения за повишаване на квалификацията им. Посочено бе, че с промените в ЗСВ е възприет нов подход, като атестирането започва с т. нар. самооценка от съдията, включваща личната му преценка и необходимостта от обучения. Пояснено бе, че новият ЗСВ дава по-голяма тежест на процедурата по атестиране, като и отдава водеща роля при кариерното израстване на съдиите. Отчетено бе, че настоящият състав на ВСС е провеждал атестиране по модела от 2005 г., въпреки че през 2012 г. са предприети действия по усъвършенстване на процедурата, приета е нова Методика и нов атестационен формуляр. Посочено бе, са били възприети добри европейски практики, като натрупаните и отчетените през периода проблеми са били обективирани в предложението на ВСС до Министерство на правосъдието за промени в ЗСВ. Основната идея е постигане на обективно атестиране въз основа качествата на съдиите. Посочено бе, че и досега съдията можеше да оспорва атестацията си пред административния ръководител, пред местната атестационна комисия или пред ВСС, а крайният акт, приет от Съвета - пред Върховния административен съд.

Представителите на Прокурорската колегия обясниха, че към Комисията по атестирането и конкурсите са създадени помощни атестационни комисии в петте апелативни райони, за да се постигне конкретика и обективност в атестирането, предвид преките впечатления на действащите прокурори, участващи в процедурата. Посочено, бе въз основа на ежегодните ревизии от висшестоящите органи на прокуратурата и годишните отчети се констатират и анализират наличните проблеми, и при необходимост се залагат като теми в годишния план за обучение на Прокуратурата на Република България.

По отношение на предстоящата Методика за атестиране бе посочено, че са възприети препоръките на Консултативния съвет на европейските съдии от 2014 г.  да не се атестират твърде често съдиите с оглед да не се наруши тяхната независимост, увеличаване срока за атестиране и преустановяването им след определен период от време. Отчетено бе, че до момента настоящият състав на ВСС е приел над 3000 атестации на магистрати.

Във връзка с новите моменти в конкурсните процедури за повишаване и преместване в длъжност бе пояснено, че се очаква по-добър кадрови подбор в резултат на увеличения обхват на писмените документи – доклади и проверки на ИВСС, качеството на съдебните актове на кандидата, резултатите от инстанционния контрол, броя на разгледаните дела, срочността, наличието на дисциплинарни наказания, които ще се вземат предвид за сметка на премахнатото събеседване.

По отношение на кандидатите за младши прокурори като положително бе отчетено новото изискване в ЗСВ, което дава възможност за преценка на повече обстоятелства - за най-малко две препоръки от магистрати, при които кандидатите са провеждали задължителния юридически стаж; попълнен въпросник, подготвен от Прокурорската колегия за нравствените качества на кандидат; мотивационно писмо, както и участие на двама прокурори от Комисията по атестирането и конкурсите в конкурсните комисии.

По отношение на незаетите свободни щатове за съдии бе отчетено, че основният проблем е тромавата конкурсна процедура, но се очаква до края на едногодишния мандат на комисиите и колегиите да бъде постигнат положителен резултат в тази насока чрез подобрена регламентация на конкурсните процедури. Уточнено бе, че несвоевременното заемане на свободните щатове в съдебната система е в основата на проблема с незаетите щатове, натовареността, дисциплинарната практика и т.н.

Работната среща приключи с представяне на процедурата за номиниране и избор на съдиите - членове на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд