Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС отложи разглеждането на молбата от Люба Михайлова Петрова за възстановяването й на заеманата длъжност „съдия“ в Районен съд гр. Раднево

04 октомври 2016 г.

Съдийската колегия на ВСС отложи разглеждането на депозираната във ВСС молба от Люба Михайлова Петрова за възстановяването й на заеманата длъжност „съдия“ в Районен съд гр. Раднево. С оглед на преценка на релевантните обстоятелства и факти при произнасяне на Съдийската колегия по молбата на Люба Михайлова, бе решено да се изиска информация както по движението на конкретното производство срещу нея, така и по движението на всички наказателни производства срещу съдии, в досъдебна и съдебна фаза.

Съдийската колегия на ВСС за първи път разгледа искане във връзка с чл. 230, ал. 1 от ЗСВ, според който при прекратяване на наказателното производство, освен в случаите на чл. 24, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 3 от Наказателно-процесуалния кодекс или при постановяване на оправдателна присъда, съдията, прокурорът или следователят, който е временно отстранен от длъжност, се възстановява и му се заплаща разлика между получаваното възнаграждение по чл. 230, ал. 1 и пълния размер на трудовото възнаграждение за периода на отстраняването.

Люба Петрова с решение на ВСС по Протокол № 61/17.12.2014 г. е временно отстранена от длъжността „съдия“ до приключване на наказателното производство по ДП № 93/2014 г. по описа на Специализираното звено за противодействие на престъпления, извършени от магистрати - образувано на 27 март 2014 г. С постановление от 27 ноември 2014 г. Петрова е привлечена като обвиняем по чл. 293, ал.1 от НК, чл. 290, ал. 1 от НК, чл. 252, ал. 2 вр. ал. 1 от НК, чл. 282, ал. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК.

На 16.03.2016 г. е образувано наказателно дело от общ характер по описа на Софийския градски съд, като същото е насрочено за разглеждане в заседание на 13.10.2016 г.

Съгласно разпоредбата на чл. 230, ал. 1 от ЗСВ срокът за временно отстраняване от длъжност в досъдебното производство не може да надвишава срока по чл. 234, ал. 8 от НПК – повече от една година и шест месеца от привиличането в случаите на тежко престъпление и повече от осем месеца в останалите случаи.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд