КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 34
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
ПРОВЕДЕНО НА 29 СЕПТЕМВРИ 2016 г
.


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Димитър Узунов – представляващ Висшия съдебен съвет
ОТСЪСТВАТ: Георги Колев, Михаил Кожарев, Незабравка Стоева,Сотир Цацаров
/На заседанието присъства Теодора Точкова - главен инспектор на Инспектората към ВСС/
/На заседанието присъства Димитър Тончев – главен секретар на ВСС/
/Откриване на заседанието – 9, 40 ч./
По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

I. ОТТЕГЛЯ точки 24 и 25 от дневния ред.
IІ. ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни точки:
10. Избор на съпредседател на Гражданския съвет към Висшия съдебен съвет. /Изключена от дневния ред/
Внася: Светла Петкова – член на Висшия съдебен съвет
* * * * *
11. Избор на представител на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет за член на Управителния съвет на Националния институт на правосъдието.
Корекции на бюджета на органите на съдебната власт.
„Дава съгласие”
12. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за закупуване на мултифункционална машина – копир, принтер и мрежови скенер.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
13. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за изплащане на работно облекло на трима новоназначени съдебни служители.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
14. Проект на решение по искането административния ръководител на Административен съд гр. Шумен за извършване на корекция по бюджета на съда за 2016 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
15. Проект на решение по писма от органи на съдебната власт, с искания за корекция на бюджетите за 2016 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
16. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за закупуване на два климатика.
Внасят: Комисия „Бюджет и финанси” и Комисия „Управление на собствеността”
17. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Котел за осигуряване на средства за ремонт на покрив на основна сграда и ремонт на гараж.
Внасят: Комисия „Бюджет и финанси” и Комисия „Управление на собствеността”
18. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Търговище за осигуряване на средства за текущ ремонт на санитарни помещения в Съдебна палата гр. Търговище.
Внасят: Комисия „Бюджет и финанси” и Комисия „Управление на собствеността”
Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2016 г.
19. Проект на решение за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджета на Висш съдебен съвет, с цел осигуряване на средства за заплащане на данък сгради и такса за битови отпадъци за имоти, управлението на които е възложено на Пленума на ВСС.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
20. Проект на решение по искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Предложения за отпускане на помощи от централизираните средства на фонд СБКО
Одитни доклади
24. /ОТТЕГЛЕНА/
25. /ОТТЕГЛЕНА/
Разни
26. Проект на решение по решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 16/20.09.2016 г. за конституиране на постоянна Комисия по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
27. Проект на решение по предложение от Виваком за предоставяне на услуга достъп до интернет за сградата на ВСС.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
28. Проект на решение по писмо от председателя на Софийски районен съд във връзка с получено уведомление от ТД на НАП София за прекратяването изцяло или частично на 7 987 бр. изпълнителни дела.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
29. Проект на решение относно изменение и актуализиране на размера на основно възнаграждение на изборен член на ВСС, съгласно разпоредбата на чл. 218, ал. 1 от ЗСВ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

1. ОТНОСНО: Проект на решение за възлагане правото на стопанисване на имоти на съдебната власт на председателя на Върховен касационен съд

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

На основание чл. 130а, ал. 2, т. 6 от Конституцията на Република България, чл. 387 и чл. 388, ал. 1 от Закона за съдебната власт, във връзка с § 83, ал. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ и писмо рег.№ 11-01-131/18.07.2016г. на председателя на Върховния касационен съд,
1. ВЪЗЛАГА на председателя на Върховен касационен съд стопанисването на предоставения за управление на Пленума на Висшия съдебен съвет, имот – частна държавна собственост, представляващ почивна база - к. Паничище, състояща се от 5 /пет/ броя курортно-туристически сгради, масивна конструкция с частичен стоманобетон от сглобяеми плоскости, построена 1971г., с идентификатор:
1. Сграда № 65365.210.159.1, застроена площ 27 кв.м. на един етаж;
2. Сграда № 65365.210.159.2, застроена площ 25 кв.м. на един етаж;
3. Сграда № 65365.210.159.3, застроена площ 21 кв.м. на един етаж;
4. Сграда № 65365.210.159.4, застроена площ 22 кв.м. на един етаж;
5. Сграда № 65365.210.159.5, застроена площ 24 кв.м. на един етаж,
находящи се в поземлен имот с ид. № 65365.210.159, трайно предназначение на територията: горска-национален парк "РИЛА", нтп-за почивен лагер, № по предходен план:000728, обл. Кюстендил, община Сапарева баня, землището на гр. Сапарева баня, местност Зелени преслап.
2. ВЪЗЛАГА на председателя на Върховен касационен съд стопанисването на предоставения за управление на Пленума на Висшия съдебен съвет, имот – частна държавна собственост, представляващ почивна и учебна база, състояща се от поземлен имот с идентификатор 44094.501.79 и площ от 2769 кв.м. с трайно предназначение на територията: урбанизирана и нтп-ниско застрояване до 10 м., ведно със сгради както следва: Сграда с идентификатор 44094.501.79.1 със застроена площ 153 кв.м., на два етажа, построена 1971г. с предназначение: курортна, туристическа сграда; Сграда с идентификатор 44094.501.79.2 със застроена площ 579 кв.м. на два етажа, построена 1971г. с предназначение: курортна, туристическа сграда, находящи се в област Бургас, община Царево, с. Лозенец, ул. „Дванадесета“.
3. ИЗПРАЩА решението на председателя на Върховен касационен съд за сведение и изпълнение.
2. ОТНОСНО: Проект на решение относно сключване на договори с доставчиците на услуги на свободни апартаменти в гр. София, по които страна е ВСС

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Упълномощава представляващия Висшия съдебен съвет да сключи договори за свободни апартаменти, предоставени за управление от ВСС, на територията на гр. София за услуги на доставчиците: „Софийска вода” АД, „Топлофикация София” ЕАД, „ЧЕЗ Електро България” АД и „Овергаз Мрежи” АД.
3. ОТНОСНО: Проект на решение относно промяна в нормативната база предвид настъпили промени след приемане на § 83, ал. 1, ПЗР на ЗИДЗСВ

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРЕДЛАГА на министъра на правосъдието да подготви необходимите корекции в Наредба № 4/10.01.2008 г. за правилата и нормите за безопасност и охрана при проектиране, строителство, реконструкция, модернизация и експлоатация на обектите на съдебната власт.

ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ

4. ОТНОСНО: Проект на решение относно проект на Закона за изменение и допълнение на Закона за правната помощ

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ИЗРАЗЯВА положително становище по проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за правната помощ.
5. ОТНОСНО: Обсъждане и приемане решение за прилагането на разпоредбата на чл. 195а, ал. 1 от ЗСВ относно кръга „задължени лица“

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Декларации по чл. 195а от ЗСВ следва да бъдат подавани от лицата, изчерпателно изброени в текста на чл. 195а, ал. 1 от ЗСВ, в случаите на подписване на акт за встъпване в длъжност. Заварените на съответните длъжности лица не са законово задължени да подадат такава декларация, но няма и законова забрана за това.
Начинът за набиране на информация, както и съдържанието на заключенията по чл. 195б от ЗСВ, следва да бъдат уредени във вътрешни правила на комисиите по професионална етика към съответните колегии на Висшия съдебен съвет.
6. ОТНОСНО: Продължаване на Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури” през учебната 2015/2016 година и продължаване на Програмата сред ученици с цел превенция и повишаване на тяхната информираност за структурата, функциите и значението на съдебната власт в Република България, одобряване на проект на Концепция и проект на Споразумение за сътрудничество между ВСС и МОН

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

6.1. ПРОДЪЛЖАВА Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури” сред ученици с цел превенция и повишаване на тяхната информираност за структурата, функциите и значението на съдебната власт в Република България.
6.2. ОДОБРЯВА Концепция на Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури” сред ученици с цел превенция и повишаване на тяхната информираност за структурата, функциите и значението на съдебната власт в България, която да се актуализира при необходимост.
6.3. ОДОБРЯВА Споразумение за сътрудничество между Висшия съдебен съвет и Министерство на образованието и науката относно продължаване на Образователната програма сред ученици с цел превенция и повишаване на тяхната информираност за структурата, функциите и значението на съдебната власт в Република България.
6.4. УПЪЛНОМОЩАВА представляващия ВСС Димитър Узунов да подпише Споразумението за сътрудничество между ВСС и МОН.
6.5. Участието на магистрати и съдебни служители в Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ да бъде отразено при изготвяне на атестационните им оценки.
6.6. Изразява благодарност на всички органи на съдебната власт и всички магистрати и съдебни служители, които са участвали в изпълнението на Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ през учебната 2015-2016 г.
7. ОТНОСНО: Проект на решение относно Комуникационната политика на ВСС и План за действие за изпълнение на Комуникационната политика на ВСС 2014 – 2018 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

7.1. ПРИЕМА актуализираната Комуникационна политика на ВСС.
7.2. ПРИЕМА актуализирания План за действие за изпълнение на Комуникационната политика на ВСС 2014-2018 и произтичащите Правила от Комуникационна политика на ВСС и Планът за действие за изпълнение на Комуникационната политика на ВСС 2014-2018.
7.3. Актуализираните Комуникационна политика на ВСС и План за действие за изпълнение на Комуникационната политика на ВСС 2014-2018 ДА СЕ ПУБЛИКУВАТ на Интернет сайта на ВСС в раздел „Нормативни и вътрешни актове”, подраздел „Вътрешни актове”, като се архивират публикуваните към момента комуникационни документи.
7.4. Приема предложеното наименование на раздел III от Плана за кризисен PR на ВСС „Екип за реакция при възникване на криза”.
7.5. Приема вариант 2 на предложения състав на „Екип за реакция при възникване на криза” .в раздел III, т.2 от Плана за кризисен PR на ВСС.
8. ОТНОСНО: Проект на решение относно Процедура за публична реакция на Висшия съдебен съвет в случаи на засягане на независимостта на съдебната власт

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРИЕМА актуализираната Процедура за публична реакция на Висшия съдебен съвет в случаи на засягане на независимостта на съдебната власт.
9. ОТНОСНО: Проект на решение за командироване на Христина Тодорова – директор на дирекция „Международна дейност“, за участие в срещата на лицата за контакт на националните съдебни системи, за периода 2 – 4 октомври 2016 г., гр. Брюксел, Белгия

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ВЪЗЛАГА на главния секретар на ВСС да командирова Христина Тодорова – директор на дирекция „Международна дейност“ в АВСС, за участие в срещата на лицата за контакт на националните съдебни системи, за периода 2 – 4 октомври 2016 г., гр. Брюксел, Белгия.
Пътните разходи и разходите за две нощувки са за сметка на Европейската комисия. Пътуването ще се извърши със самолет.
Разходите за дневни пари за три дни и за медицинска застраховка са за сметка на Висшия съдебен съвет.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

10. /Изключена от дневния ред/
11. ОТНОСНО: Избор на представител на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет за член на Управителния съвет на Националния институт на правосъдието

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ИЗБИРА г-жа Мария Кузманова за член на Управителния съвет на Националния институт на правосъдието.
Корекции на бюджета на органите на съдебната власт
"Дава съгласие"
12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за закупуване на мултифункционална машина – копир, принтер и мрежови скенер

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2016 г. на Окръжен съд гр. Бургас по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 3 239 лв. за закупуване на мултифункционална копирна машина.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за изплащане на работно облекло на трима новоназначени съдебни служители

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Административен съд гр. Бургас за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 2 772 лв., с цел осигуряване на средства за изплащане на работно облекло на трима новоназначени съдебни служители, считано от м. юли 2016 г.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 10-00 „Издръжка” по бюджета на съдебната власт за 2016 г.
14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Шумен за извършване на корекция по бюджета на съда за 2016 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

14.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Административен съд гр. Шумен за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с 12 000 лв. за обезпечаване на неотложните текущи разходи до края на 2016 г.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 10-00 „Издръжка” по бюджета на съдебната власт за 2016 г.
14.2. Корекция на бюджета на Административен съд гр. Шумен за 2016 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения”, с цел осигуряване на средства за изплащане на трудови възнаграждения до края на годината, ще бъде извършена служебно.
15. ОТНОСНО: Писма от органи на съдебната власт, с искания за корекция на бюджетите за 2016 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджетите на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 489 лв. съгласно Приложение № 1, с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.
Средствата са за сметка на преходния остатък по бюджета на съдебната власт за 2016 г.
16. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за закупуване на два климатика

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2016 г. на Окръжен съд гр. Пазарджик по § 10-00 „Издръжка” с 2 100 лв. за закупуване на 2 броя климатици.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
17. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Котел за осигуряване на средства за ремонт на покрив на основна сграда и ремонт на гараж

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Котел по § 10-00 „Издръжка” с 22 463 лв. с цел осигуряване на средства за ремонт на покрив на основна сграда и ремонт на гараж.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2016 г.
18. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Търговище за осигуряване на средства за текущ ремонт на санитарни помещения в Съдебна палата гр. Търговище

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Търговище по § 10-00 „Издръжка” с 11 067 лв. за извършване на текущ ремонт на санитарни помещения на първи и четвърти етаж на сградата.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” за 2016 г. по бюджета на съдебната власт.
Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2016 г.
19. ОТНОСНО: Извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджета на Висш съдебен съвет, с цел осигуряване на средства за заплащане на данък сгради и такса за битови отпадъци за имоти, управлението на които е възложено на Пленума на ВСС

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно-компенсирана промяна по бюджета за 2016 г. на Висш съдебен съвет, с цел осигуряване на средства за заплащане на данък сгради и такса за битови отпадъци за имоти, управлението на които е възложено на Пленума на ВСС, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” с 20 000 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции” с 20 000 лв.
20. ОТНОСНО: Искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

В изпълнение на изискванията на чл. 44 от ПМС № 380 от 29.12.2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2016 г. и Указанията относно изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2016 г.
1. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 01-00 „Заплати” със 7 068 лв., съгласно Приложение № 1.
2. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с 12 138 лв., съгласно Приложение № 1.
3. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 18 028 лв., съгласно Приложение № 1.
4. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции” със 110 лв., съгласно Приложение № 1.
5. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 42-00 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата” с 1 068 лв., съгласно Приложение № 1.
Предложения за отпускане на помощи от централизираните средства на фонд СБКО
Одитни доклади
24. /ОТТЕГЛЕНА/
25. /ОТТЕГЛЕНА/
Разни
26. ОТНОСНО: Решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 16/20.09.2016 г. относно конституиране на постоянна Комисия по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

26.1. Трудовите възнаграждения на новоизбраните членове на КАК ще се получават от органите на съдебната власт където са назначени по щат.
26.2. Предлага на Комисия „Управление на собствеността” да предложи варианти за осигуряване на помещения с работни места за новоизбраните членове на КАК.
26.3. Предлага на Комисия „Управление на собствеността” да представи разчети за ремонти и обзавеждане на четирите свободни апартамента и сроковете за изпълнение на тези дейности и становище за настаняване на новоизбраните членове на КАК в тях.
26.4. Дава съгласие да се заплаща стойността на месечен наем за квартира по размер, определен с договор за наем сключен от Висш съдебен съвет в полза на новоизбраните членове на КАК, в размер на действителния наем, но не повече от 800 лв.
26.5. За закупуването на компютри, обзавеждане на работни места и заплащане на наеми Комисия „Бюджет и финанси” е предвидила средства.
27. ОТНОСНО: Предложение от Виваком за предоставяне на услуга достъп до интернет за сградата на ВСС

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ВЪЗЛАГА на представляващия на Висшия съдебен съвет да подпише договор с VIVACOM за използване на услугата достъп до интернет за сградата на ВСС, за срок от една година.
28. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Софийски районен съд във връзка с получено уведомление от ТД на НАП София за прекратяването изцяло или частично на 7 987 бр. изпълнителни дела

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

28.1. Да се уведоми Министерски съвет, с копие до Министъра на финансите и до Министъра на правосъдието за проблема, описан в писмо № 9001566/16.09.2016 г. на Председателя на Софийски районен съд, свързан с прекратяването изцяло или частично на 7 987 бр. изпълнителни дела, в резултат на което не са събрани вземания в размер на 5 447 115,57 лв., което е довело до отписване на вземанията по реда на чл. 173, ал. 2, във вр. с чл. 171, ал. 2 от ДОПК.
28.2. Да се уведоми НАП да укаже на органите, изпращащи разпорежданията за прекратяване на производството по принудително изпълнение, да ги адресират и изпращат коректно единствено на посочените в тях съдилища, органи на досъдебното производство или ВСС.
28.3. Да се изпрати копие от писмо № 9001566/16.09.2016 г. на председателя на Софийски районен съд, на Сметната палата и на Прокуратурата на Република България, с оглед бездействието на органите на НАП и данни за престъпление по чл. 219 от НК или друго от общ характер, ведно с доклада, приет от ВСС през 2015 г., за несъбраните вземания по бюджета на съдебната власт.
29. ОТНОСНО: Изменение и актуализиране на размера на основно възнаграждение на изборен член на ВСС съгласно разпоредбата на чл. 218, ал. 1 от ЗСВ

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

В случаите, когато трудовите възнаграждения на членовете на ВСС се намаляват и към същата датата или след нея е ползван платен отпуск, поради което намалението не се е отразило в базата, от която се изчислява възнаграждението за платен отпуск по реда на чл. 177 от КТ, възнаграждението за отпуск се намалява с разликата между новото и предишното трудово възнаграждение.

/Закриване на заседанието – 11.25 ч./

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на:
04.10.2016 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд