Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прие за сведение становища и решения на общите събрания на военните съдилища, както и препис-извлечение от протокола от проведеното на 28.09.2016 г. заседание на Общото събрание на Наказателната колегия на Върховния касационен съ

04 октомври 2016 г.

Съдийската колегия на ВСС прие за сведение становища и решения на общите събрания на военните съдилища, както и препис-извлечение от протокола от проведеното на 28.09.2016 г. заседание на Общото събрание на Наказателната колегия на Върховния касационен съд за обсъждане на Анализ – доклад за дейността на военните съдилища в периода 2014-2015 г., извършен на основание на заповед на председателя на ВКС.

Колегията реши посочените документи, докладите от плановите и комплексни проверки на военните съдилища, извършени от ИВСС, както и отчетните доклади за дейността на Наказателната колегия на ВКС за 2014 г. и 2015 г. да бъдат публикувани на интернет сайта на ВСС.

Съдийската колегия на ВСС по предложение на председателя на ВКС Лозан Панов прие за сведение постъпили писма от:

  • председателя на Военно-апелативния съд с приложени копие от становище на Общото събрание на съдиите от Военно-апелативния съд и копия от решения на общите събрания на съдиите от Пловдивския военен съд и Сливенския военен съд, на които са били разгледани констатациите в доклада;
  •  председателя на Софийския военен съд с приложено становище на съдиите от този съд по доклада;
  • препис-извлечение от протокола от проведеното на 28.09.2016 г. заседание на Общото събрание на Наказателната колегия на Върховния касационен съд.

Посочените становища и решения на общите събрания на военните съдилища, както и препис-извлечение от протокола от проведеното на 28.09.2016 г. заседание на Общото събрание на Наказателната колегия на Върховния касационен съд са внесени за разглеждане на заседанието на Съдийската колегия от председателстващия колегията. Представените становища са изразени по повод на решение на Съдийската колегия на ВСС по т. 6.1 и т. 6.2 от Протокол № 15/13.09.2016 г., с които колегията приема за сведение Анализ – доклад за дейността на военните съдилища в периода 2014-2015 г., извършен на основание на заповед на председателя на ВКС, и възлага на Комисията „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ да организира подходящо обсъждане на доклада и да предложи мерки във връзка с направените констатации в анализа.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд