Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС обсъди информация за поетите ангажименти и набелязаните мерки за защита на проекто-бюджета на съдебната власт за 2017 г.

05 октомври 2014 година

Комисия „Бюджет и финанси” да предостави на Пленума на ВСС проект на позиция за защита на проекта на бюджета на съдебната власт за 2017 г. и тригодишна прогноза до 2019 г. Позицията да включва информация за изпълнение на поетите ангажименти при защита бюджета на съдебната власт за 2016 г., както и планираните мерки до 2019 г., като се съобразят мерките по Пътната карта за изпълнение на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система (одобрена от Министерски съвет с Решение №299/22.04.2016 г. ). Около тези решения се обединиха членовете на ВСС след дискусия , на която бяха обсъдени предложения, становища и мнения във връзка с предстоящото обсъждане и защита на проекта на бюджет на съдебната власт за 2017 г. и разчетите за следващите две години пред Министерство на финансите и Народното събрание.

С решение на Пленума на ВСС по протокол №33/21.09.2016 г. бе насрочено днешното заседание на Пленума, на което трябваше да бъдат представени планираните мерки за промени в съдебната карта, с конкретни срокове и дейности за 2016 г. и 2017 г. от Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ към Съдийската колегия, както и информация от постоянните комисии към Пленума и колегиите на ВСС за поетите ангажименти и набелязаните мерки, за защита на проекто-бюджета за 2017 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд