Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет прие данните от Инспектората на ВСС по Глава трета „а“ от ЗСВ за установените нарушения на правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок за периода 01.10.2015 г. – 31.03.2016 г.

06 октомври 2016 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие данните от Инспектората към ВСС по Глава трета „а“ от ЗСВ за установените нарушения на правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок за периода 01.10.2015 г. – 31.03.2016 г.; отчета на министъра на правосъдието, относно постъпилите заявления и изплатените обезщетения по Глава трета „а“ от ЗСВ за същия период, както и Анализа на констатираните от ИВСС случаи на нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок за посочения период, в изпълнение на чл. 60м от ЗСВ.

 Пленумът на ВСС препоръчва на админстративните ръководители на органите на съдебната власт, съобразно правомощията им по чл. 80, чл. 86, чл. 114 и чл. 122 от ЗСВ, да извършват проверка на делата, образувани преди 2014 г. и при наличие на недовършени такива да предприемат организационни мерки за тяхното приключване.

С решението на Пленума се напомня на административните ръководители да изпълняват стриктно решенията на ВСС по отношение регулиране и контролиране дейността на службите „Съдебно деловодство“ и „Връчване на призовки и съдебни книжа“ по срочното и стриктно изпълнение на определените им в ПАРОАВАС задължения; провеждане на обучения и предприемане на мерки по дисциплиниране на връчителите с цел неотлагане на дела, поради нередовно призоваване; контрол за приключване на делата и преписките в разумни срокове и срочно постановяване на решенията, като при необходимост се упражняват правомощията си по ЗСВ за налагане на  дисциплинарни мерки; прилагане на дисциплиниращи средства за страните, вещите лица и свидетелите, предоставени от ЗСВ, ГПК, НПК и АПК; извършване на всеки шест месеца от горестоящите административни ръководители на проверки на делата и преписките за тяхното приключване на съответните инстанции в разумни срокове.

Пленумът на ВСС напомня на административните ръководители, съобразно правомощията им по чл. 80, 86, 114 и 122 от ЗСВ, да извършат проверка на делата по Глава 25 „Бързи производства“ от ГПК, заповедни производства по ГПК, бързи производства по исковете по КТ и при наличие на недовършени такива, да предприемат организационни мерки за тяхното приключване.

Напомня се и задължението на административните ръководители на Апелативна прокуратура – София, СГП и СРП да проследяват изпълнението на препоръките, дадени от ИВСС за стриктното спазване на чл. 234 от НПК за изготвяне на мотивирани искания, както и за периодичното проследяване и докладване на делата, образувани преди 01.01.2010 г. и неприключени към настоящия момент, на ресорните заместник-градски и съответно заместник-районни прокурори по предварително изготвен график – съвместен доклад от разследващия орган и наблюдаващия прокурор.

Пленумът отправи и препоръка към Националния институт на правосъдието да включи в обучителните модули обучение по констатираните в доклада случаи на повторяеми причини, довели до неоснователно забавяне на разглежданите дела.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд