ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,

На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на 12 октомври 2016 г. от 14.00 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. „Eкзарх Йосиф” № 12, при следния

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:


ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

1. Административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Шумен
Кандидат:
- Димитър Йорданов Димов - и. ф. административен ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Шумен.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
2. Административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Трявна
Кандидат:
- Борислав Трифонов Борисов - прокурор в Районна прокуратура гр. Трявна.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси

ДИСЦИПЛИНАРНА ДЕЙНОСТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИВСС

3. Произнасяне по решение на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 15/2014 г. по описа на ВСС.
Внася: Дисциплинарен състав
4. Произнасяне по решение на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 35/2015 г. по описа на ВСС.
Внася: Дисциплинарен състав
5. Проект на решение по заповед на административния ръководител на Специализираната прокуратура, с която е наложено дисциплинарно наказание „забележка” на Людмила Григорова Гюрова – следовател в Следствения отдел на Специализираната прокуратура.
Внася: Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС”
6. Проект на решение по заповед на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Ихтиман, с която е наложено дисциплинарно наказание „порицание” на Аделина Любомирова Банкова – прокурор в Районна прокуратура гр. Ихтиман.
Внася: Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС”

АТЕСТИРАНЕ И КОНКУРСИ

7. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийска районна прокуратура за придобиване статут на несменяемост на Евгения Тодорова Манева - прокурор в Софийска районна прокуратура.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
8. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Ботевград за придобиване статут на несменяемост на Лилия Владимирова Димитрова - прокурор в Софийска районна прокуратура (към момента на предложението прокурор в Районна прокуратура гр. Ботевград).
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
9. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Благоевград за придобиване статут на несменяемост на Катя Валериева Иванова – прокурор в Районна прокуратура гр. Благоевград.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
10. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Пазарджик за периодично атестиране на Недялка Георгиева Попова – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Пазарджик.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
11. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Бургас за периодично атестиране на Димитринка Георгиева Црънкова - прокурор в Районна прокуратура гр. Бургас.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
12. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Бургас за периодично атестиране на Силвия Стойнова Рандева - прокурор в Районна прокуратура гр. Бургас.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
13. Проект на решение по предложението на и.д. административен ръководител на Районна прокуратура гр. Горна Оряховица за периодично атестиране на Галя Стефанова Николова - Димитрова - прокурор в Районна прокуратура гр. Горна Оряховица.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ
ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС:

                                                            СОТИР ЦАЦАРОВ

Публикуван на:
6 октомври 2016 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд