ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,

На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Висшия съдебен съвет на 13 октомври 2016 г. от 9.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. Eкзарх Йосиф, № 12, при следния

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

Корекции на бюджета на органите на съдебната власт
„Дава съгласие”
1. Проект на решение по искането на административния ръководител на Софийски окръжен съд за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани съдии.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
2. Проект на решение по писма от органи на съдебната власт, с искания за корекция на бюджетите за 2016 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2016 г.
3. Проект на решение по искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Предложения за отпускане на помощи от централизираните средства на фонд СБКО
4. Проект на решение по предложението на Главния секретар на Прокуратурата на Република България за отпускане на парична помощ от централизираните средства на фонд СБКО на Катерина Николаева Динева – съдебен деловодител в Окръжна прокуратура гр. Силистра.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
5. Проект на решение по предложението на председателя на Административен съд гр. Плевен за отпускане на парична помощ от централизираните средства на фонд СБКО на Маргаритка Василева Нешкова – съдебен деловодител в Административен съд гр. Плевен.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Разни
6. Проект на решение относно безвъзмездно придобиване на МПС – леки автомобили, отнети в полза на държавата, за нуждите на Висшия съдебен съвет и упълномощаване на Представляващия ВСС да отправи съответното искане до Министъра на финансите.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
7. Проект на решение относно необходимост от сключване на договор за доставка на канцеларски материали и офис консумативи.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
8. Проект на решение относно необходимост от сключване на договори за разделно събиране и унищожаване на хартиени отпадъци и конфиденциалното унищожаване на архив с изтекъл срок за съхранение от ВСС.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”

УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

9. Проект на решение относно подписване на анекс към съществуващ договор за имуществено застраховане на сградния фонд и оборудване, стопанисвани, ползвани и управлявани от ВСС, по приложен списък.
Внася: Комисия „Управление на собствеността”

ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ

10. Проект на решение относно проект на Медийна стратегия на съдебната власт.
Внася: Комисия по правни и институционални въпроси

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

11. Проект на решение относно провеждане на експериментално електронно дистанционно гласуване за избор на членове на Висшия съдебен съвет, съгласно § 78 от ПЗР на ЗСВ.
Внася: Комисия „Професионална квалификация и информационни технологии”
* * * * *
12. Отчет за дейността на Гражданския съвет от професионални и неправителствени организации към Висшия съдебен съвет, за периода
м. януари – м. септември 2016 г.
Внася: Светла Петкова – член на Висшия съдебен съвет и съпредседател на Гражданския съвет към ВСС
* * * * *
13. Проект на решение по предложението на главния прокурор на Република България за оптимизиране щатната численост на Районна прокуратура гр. Девин.
Внася: Прокурорската колегия на ВСС

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ВСС:
ДИМИТЪР УЗУНОВ

Публикуван на:
6 октомври 2016 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд