КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 18
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА 
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, 
ПРОВЕДЕНО НА 4 ОКТОМВРИ 2016 г. 


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩИ: Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд, Георги Колев – председател на Върховния административен съд, Светла Петкова – член на ВСС
На заседанието присъства Теодора Точкова – главен инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет
На заседанието присъства Димитър Тончев - главен секретар на ВСС
Откриване на заседанието – 09:50 ч.
По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни точки:
29. Изслушване на Гергана Велчова Кирова – съдия в Софийски районен съд, във връзка с постъпило възражение срещу изготвената й комплексна оценка, на основание чл. 205, ал. 2 от ЗСВ.
Внася: Милка Итова – член на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет
30. Предложение за командироване на постоянен преподавател по гражданско право и процес на кандидатите за младши съдии, випуск 2016 – 2017 г.
31. Проект на правила за избор на административни ръководители на органите на съдебната власт .
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
32. Обсъждане провеждането на насрочени процедури за избор на административни ръководители на органи на съдебната власт.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

ДИСЦИПЛИНАРНА ДЕЙНОСТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИВВСС

1. ОТНОСНО: Произнасяне по решение на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 11/2015 г. по описа на Висшия съдебен съвет

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

НАЛАГА на Петя Георгиева Крънчева – Тропчева – съдия в Софийски градски съд, дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 2 от ЗСВ „намаляване на трудовото възнаграждение с 15 на сто за срок от една година“, за допуснато дисциплинарно нарушение по чл. 307, ал. 3, т. 4 от ЗСВ.
2. ОТНОСНО: Произнасяне по решение на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 30/2015 г. по описа на Висшия съдебен съвет

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ПРИЕМА, че Златка Николова Чолева - съдия в Софийски градски съд, не е извършила нарушение по смисъла на чл. 307, ал. 2 и ал. 3 от ЗСВ и НЕ НАЛАГА дисциплинарно наказание на същата.
3. ОТНОСНО: Произнасяне по решение на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 33/2015 г. по описа на Висшия съдебен съвет

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ПРИЕМА, че Виолета Иванова Йовчева – съдия в Софийски градски съд, не е извършила нарушение по смисъла на чл. 307, ал. 2 и ал. 3 от ЗСВ и НЕ НАЛАГА дисциплинарно наказание на същата.
4. ОТНОСНО: Произнасяне по решение на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 49/2015 г. по описа на Висшия съдебен съвет

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

НЕ НАЛАГА дисциплинарно наказание на Върбан Тодоров Върбанов – съдия в Софийски районен съд, за извършено дисциплинарно нарушение по чл. 307, ал. 3, т. 1 и т. 2 от ЗСВ – системно неспазване на процесуалните срокове по чл. 243 – 244 от НПК, чл. 308 и чл. 340 от НПК и неоправдано забавяне на производството по 13 дела чрез бездействие.
5. ОТНОСНО: Заповед № 373/16.05.2016 г. на Боряна Димитрова – административния ръководител-председател на Окръжен съд гр. Бургас, която е наложено дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 1 от ЗСВ - „забележка”, на Галя Василева Белева – съдия в Окръжен съд гр. Бургас

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

5.1. ОТМЕНЯ, наложеното със Заповед № 373/16.05.2016 г. на Боряна Димитрова – административния ръководител-председател на Окръжен съд гр. Бургас, дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 1 от ЗСВ - „забележка”, на Галя Василева Белева – съдия в Окръжен съд гр. Бургас.
5.2. Заповед № 373/16.05.2016 г. на Боряна Димитрова – административния ръководител-председател на Окръжен съд гр. Бургас, ведно с решението на съдийската колегия на Висшия съдебен съвет да се приложат към кадровото досие на съдията.
6. ОТНОСНО: Заповед № РД-13-132/03.08.2016 г. на Иван Манчев Димитров – заместващ административния ръководител-председател на Районен съд гр. Сливен, с която е наложено дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 1 от ЗСВ - „забележка”, на Минчо Стоянов Минев – съдия в Районен съд гр. Сливен

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

6.1. ПОТВЪРЖДАВА, наложеното със Заповед № РД-13-132/03.08.2016 г. на Иван Манчев Димитров – заместващ административния ръководител-председател на Районен съд гр. Сливен, дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 1 от ЗСВ - „забележка”, на Минчо Стоянов Минев – съдия в Районен съд гр. Сливен.
6.2. Заповед № РД-13-132/03.08.2016 г. на Иван Манчев Димитров – заместващ административния ръководител-председател на Районен съд гр. Сливен, ведно с решението на съдийската колегия на Висшия съдебен съвет да се приложат към кадровото досие на съдията.

7. ОТНОСНО: Молба от съдия в Районен съд гр. Раднево – временно отстранен от длъжност

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

7.1. ОТЛАГА разглеждането на точката, като се изиска информация от Софийски градски съд за движението на нохд № 1239/2016 г. по описа на Софийски градски съд.
7.2. Да се изиска информация за движението на всички производства в досъдебна и в съдебна фаза, водени срещу магистрати.
8. ОТНОСНО: Решение № 8749 от 13.07.2016 г. на ВАС-петчленен състав - ІІ колегия, с което оставя в сила Решение № 3912 от 05.04.2016 г. на ВАС, 6-то отделение, с което се отхвърля оспорването по жалбата на Евелин Ангелов Драганов срещу решение на Висшия съдебен съвет по т.10 от Протокол № 47 от заседание на ВСС, проведено на 17.09.2015 г.

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ПРИЕМА за сведение Решение № 8749 от 13.07.2016 г. на ВАС-петчленен състав - ІІ колегия, с което оставя в сила Решение № 3912 от 05.04.2016 г. на ВАС, 6-то отделение, с което се отхвърля оспорването по жалбата на Евелин Ангелов Драганов срещу решение на Висшия съдебен съвет по т.10 от Протокол № 47 от заседание на ВСС, проведено на 17.09.2015 г.
9. ОТНОСНО: Решение № 9448 от 03.08.2016 г., постановено по адм. дело № 5135/2016 г. на ВАС - петчленен състав - ІІ колегия, с което отменя решение № 2117/24.02.2016 г. на ВАС, по адм. дело № 7727/2015 г. и вместо него постановява: Отменя решение по т. 36 от Протокол № 25 от заседание на ВСС, проведено на 14.05.2015 г., с което на Стоян Ангелов Момов – съдия в Районен съд гр. Велики Преслав, е наложено дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 3 от ЗСВ - „намаляване на основното трудово възнаграждение в размер на 20% за срок от една година и шест месеца“

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ПРИЕМА за сведение Решение № 9448 от 03.08.2016 г., постановено по адм. дело № 5135/2016 г. на ВАС - петчленен състав - ІІ колегия, с което отменя решение № 2117/24.02.2016 г. на ВАС, по адм. дело № 7727/2015 г. и вместо него постановява: Отменя решение по т. 36 от Протокол № 25 от заседание на ВСС, проведено на 14.05.2015 г., с което на Стоян Ангелов Момов – съдия в Районен съд гр. Велики Преслав, е наложено дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 3 от ЗСВ - „намаляване на основното трудово възнаграждение в размер на 20% за срок от една година и шест месеца“.
10. ОТНОСНО: Доклад от Незабравка Петкова – главен експерт – юрисконсулт в дирекция „Дисциплинарна дейност“, АВСС, относно извършените проверки от Апелативен съд гр. Пловдив за периода 01.01.2015 г. - 31.12.2015 г. на организацията на дейността на съдиите от окръжните съдилища от съответния апелативен район, съгласно разпоредбата на чл. 106, ал. 1, т. 6 от Закона за съдебната власт

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Приема за сведение Доклад от Незабравка Петкова – главен експерт – юрисконсулт в дирекция „Дисциплинарна дейност“, АВСС, относно извършените проверки от Апелативен съд гр. Пловдив за периода 01.01.2015 г. - 31.12.2015 г. на организацията на дейността на съдиите от окръжните съдилища от съответния апелативен район, съгласно разпоредбата на чл. 106, ал. 1, т. 6 от Закона за съдебната власт, като за изпълнение на препоръките да бъде уведомен Висшият съдебен съвет.
11. ОТНОСНО: Доклад от Незабравка Петкова – главен експерт – юрисконсулт в дирекция „Дисциплинарна дейност“, АВСС, относно извършените проверки от Апелативен съд гр. Бургас за периода 01.01.2015 г. - 31.12.2015 г. на организацията на дейността на съдиите от окръжните съдилища от съответния апелативен район, съгласно разпоредбата на чл. 106, ал. 1, т. 6 от Закона за съдебната власт

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Приема за сведение Доклад от Незабравка Петкова – главен експерт – юрисконсулт в дирекция „Дисциплинарна дейност“, АВСС, относно извършените проверки от Апелативен съд гр. Бургас за периода 01.01.2015 г. - 31.12.2015 г. на организацията на дейността на съдиите от окръжните съдилища от съответния апелативен район, съгласно разпоредбата на чл. 106, ал. 1, т. 6 от Закона за съдебната власт, като за изпълнение на препоръките да бъде уведомен Висшият съдебен съвет.
12. ОТНОСНО: Постъпили становища и решения на общите събрания на военни съдилища, свързани с приетия за сведение от Съдийската колегия на ВСС Анализ – доклад за дейността на военните съдилища в периода 2014-2015 г., извършен на основание на Заповед № 809/13.05.2016 г. на председателя на ВКС, и протокол от проведено на 28.09.2016 г. заседание на Общото събрание на Наказателната колегия на Върховния касационен съд за обсъждане на доклада

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

12.1. ПРИЕМА за сведение становищата и решенията на общите събрания на военните съдилища, препис-извлечение от протокола от проведеното на 28.09.2016 г. заседание на Общото събрание на Наказателната колегия на Върховния касационен съд и отчетите за дейността на Наказателната колегия на ВКС за 2014 г. и 2015 г., като същите се публикуват на Интернет страницата на ВСС.
12.2. Да се поканят за изслушване на заседание на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет председателите на Военно-апелативния съд, Военен съд – София, Военен съд – Пловдив и Военен съд – Сливен.
13. ОТНОСНО: Проект на решение за изменение и допълнение на решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 16/20.09.2016 г., т. 3.2, касаещо конституирането на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Изменя и допълва решение на Съдийската колегия на ВСС по Протокол № 16/20.09.2016 г. в частта по т. 3.2, като същата да се чете:
„3.2. ПРЕПОРЪЧВА на административните ръководители да не разпределят дела на съдиите, избрани за членове на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, като наказателните съдии следва да довършат висящите наказателни дела, на които към момента на конституиране на комисията е даден ход на съдебно следствие.“
14. ОТНОСНО: Проект на Правила за работата на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

14.1. Приема редакция на чл. 4, ал. 2 от Правилата по Вариант І от предложения проект.
14.2. Приема предложението на Юлия Ковачева за допълване на чл. 3 с думите: „правомощията й, възложени с Правилата за работа на Съдийската колегия“.
14.3. Приема решение чл. 5, ал. 1 от Правилата да остане по оригиналния текст.
14.4. Приема редакция на чл. 13, ал. 5 от Правилата по Вариант І от предложения проект.
14.5. Приема редакция на чл. 14, ал. 2 от Правилата по Вариант ІІ от предложения проект.
14.6. „§ 8 Общите правила за работа на Съдийската колегия на ВСС се прилагат по отношение на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия, с изключение на правилата за свикване и кворум за провеждане на заседанията и вземане на решенията.“
14.7. Приема Вътрешни правила за организация на дейността на Комисия по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС с направените при обсъждането и приети допълнения и редакции.

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

15. ОТНОСНО: Искане от председателя на Окръжен съд гр. Бургас за трансформиране на длъжност „съдебен деловодител” в длъжност „завеждащ служба-наказателни дела”

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за трансформиране на 1 /една/ щ.бр. за длъжност „съдебен деловодител” в 1 /една/ щ.бр. за длъжност „завеждащ служба-наказателни дела” в Окръжен съд гр. Бургас.
МОТИВИ: Необходимост, с оглед ръководене, организиране и контролиране работата по наказателни дела, координиране връзките на службата с други служби и административни звена. Налице е финансова обезпеченост.
16. ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд гр. Царево за трансформиране на 1 /една/ щ.бр. за длъжност „съдебен секретар” в 1 /една/ щ.бр. за длъжност „съдебен деловодител” и преназначаване на съдебен служител

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОТХВЪРЛЯ искането за трансформиране на 1 /една/ щ.бр. за длъжност „съдебен секретар” в 1 /една/ щ.бр. за длъжност „съдебен деловодител-регистратура” в Районен съд гр. Царево.
МОТИВИ: Отпуснатите с решение на ВСС по протокол № 11/05.07.2016 г., т. 25.5, нови щатни бройки в администрацията на РС-Царево са с оглед временната ситуация в съдебния район и обоснованата от председателя на съда необходимост от длъжностите „съдебен секретар” и „съдебен деловодител”, като на същите длъжности следва да бъдат назначени служители при условията на срочен трудов договор.
17. ОТНОСНО: Предложение за намаляване на щатната численост на Окръжен съд гр. Велико Търново с 1 /една/ щ.бр. за длъжност „съдебен деловодител”, считано от датата на освобождаване на длъжността

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

НАМАЛЯВА щатната численост на Окръжен съд гр. Велико Търново с 1 /една/ щ.бр. за длъжност „съдебен деловодител”, считано от датата на освобождаване на длъжността.
МОТИВИ: Съобразно официално изпратените статистически справки във ВСС, натовареността на ОС-Велико Търново за 2015 г. е 8,83, което е под средната за окръжните съдилища в страната – 15,2; за 2014 г. е 7,63 при средна – 12,36; за 2013 г. – 8,51 при средна 9,18. Съотношение бр. служители/бр. магистрати – 2,09, при средното за страната за окръжните съдилища – 1,99. Броят на съдебните деловодители надхвърля установеното в практиката – един съдебен деловодител да подпомага двама магистрати, както и с оглед положителното становище на и.ф. председател на ОС-В.Търново
18. ОТНОСНО: Предложение за намаляване щатната численост на Районен съд гр. Ботевград с 1 /една/ щ.бр. за длъжност „съдебен деловодител”, след преназначаване на съдебен служител на свободната длъжност „съдебен деловодител-СИС”

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

НАМАЛЯВА щатната численост на Районен съд гр. Ботевград с 1 /една/ щ.бр. за длъжност „съдебен деловодител”, след преназначаване на съдебен служител на свободната длъжност „съдебен деловодител-СИС”.
МОТИВИ: Оптимизация на щатната численост на съдебните служители в съдилищата. Възможност за съвместяване на функции. Съотношение бр. служители/бр. магистрати е 2,86 при средно за страната за районните съдилища извън областните центрове – 3,84. Броят на съдебните деловодители надхвърля установеното в практиката - един съдебен деловодител да подпомага двама магистрати. Съобразно официално публикуваните обобщени статистически отчети във ВСС, натовареността на РС- Ботевград за 2015 г. е 29,35, при средно за страната – 31,06. За 2014 г. натовареността е 30,86, при средна - 29,08. За 2013 г. – 39,69, при средна – 30,51.
19. ОТНОСНО: Предложение за намаляване щатната численост на Районен съд гр. Генерал Тошево с 1 /една/ свободна щ. бр. за длъжност „съдебен секретар”.

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

НАМАЛЯВА щатната численост на Районен съд гр. Генерал Тошево с 1 /една/ свободна щ.бр. на длъжност „съдебен секретар”.
МОТИВИ: С оглед оптимизацията на щатната численост на съдебните служители в съдилищата, както и даденото положително становище от председателя на РС-Генерал Тошево. Натовареността на съда през последните три години, трайно е под средната за страната за районните съдилища извън областните центрове. За 2015 г. тя е 16,56, при средна за страната – 31,06. За 2014 г. е 18,4, при средна – 29,08.
20. ОТНОСНО: Предложение за намаляване щатната численост на Районен съд гр. Левски с 1 /една/ свободна щ.бр. за длъжност „съдебен секретар”

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

НАМАЛЯВА щатната численост на Районен съд гр. Левски с 1 /една/ свободна щ.бр. за длъжност „съдебен секретар”.
МОТИВИ: Натовареност на РС-Левски за 2015 г. – 26,67, което е под средната за районните съдилища в страната – 31,06. За 2014 г. натовареността е 23,35, при средна – 29,08. За 2013 г. натовареността е 29,00, при средна – 30,51. Съотношение бр. служители/бр. магистрати – над средното за страната, както и с оглед оптимизация на щатната численост на съдебните служители и направеното предложение от председателя на РС-Левски
21. ОТНОСНО: Предложение за намаляване щатната численост на Районен съд гр. Плевен с 1 /една/ свободна щ. бр. за длъжност „съдебен администратор”

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

НАМАЛЯВА щатната численост на Районен съд гр. Плевен с 1 /една/ свободна щ.бр. на длъжност „съдебен администратор”.
МОТИВИ: Длъжността е свободна от 2014 г. и няма обявен конкурс. Наличие по щата на длъжност „административен секретар”. Съотношение бр. служители/бр. магистрати – 2,52 при средно за районните съдилища в страната – 2,85. Съобразно официално публикуваните обобщени статистически отчети във ВСС, натовареността за 2015 г. е 36,95, при средно за страната – 46,89; за 2014 г. - 34,93 при средно – 45,39; за 2013 г. -37,83 при средно – 41,06 бр. дела.
22. ОТНОСНО: Искане от председателя на Административен съд гр. Монтана за увеличаване щатната численост на съда с 1/една/ щ. бр. за длъжност „съдебен секретар” и 1 /една/ щ.бр. за длъжност „управление на съдебното имущество”

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1. УВЕЛИЧАВА щатната численост на Административен съд гр. Монтана с 1/една/ щ. бр. за длъжност „съдебен секретар”, считано от 01.10.2016 г.
МОТИВИ: Необходимост, с оглед нормалното обезпечаване работата на съдебните секретари. Липса на възможност за съвместяване на функции. Съотношение бр. служители/бр. магистрати като цяло в съда е 2,60, при средно за страната – 3,11. Съобразно официално публикуваните обобщени статистически отчети във ВСС, натовареността на Административен съд гр. Монтана за 2015 г. е 13,28 при средно за страната за административните съдилища – 16,16. За 2014 г. натовареността е 12,37 при средна -17,03. За 2013 г. - 13,92, при средна – 15,43. Налице е финансова обезпеченост.
2. УВЕЛИЧАВА щатната численост на Административен съд гр. Монтана с 1 /една/ щ.бр. за длъжност „управление на съдебното имущество”.
МОТИВИ: Необходимост от квалифициран служител, с оглед планиране, организиране, осъществяване на контрол върху стопанисваното имущество и сградата, както и правилното функциониране на инсталацията и газовите уреди, поддържане и профилактика на съществуващата инсталация с цел безопасната й експлоатация. Липса на възможност за съвместяване. Налице е финансова обезпеченост.
23. ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд гр. Варна за увеличаване щатната численост на съда с 2 /две/ щ.бр. за длъжност „съдебен деловодител” и 2 /две/ щ.бр. за длъжност „съдебен секретар”, и прехвърляне на 2 /две/ щ.бр. /1 щ.бр. за длъжност „съдебен секретар” и 1 щ.бр. за длъжност „съдебен деловодител”/ от Районен съд гр. Девня в Районен съд гр. Варна

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1. НАМАЛЯВА щатната численост на Районен съд гр. Девня с 2 /две/ заети щ.бр. за съдебни служители /1 щ.бр. за длъжност „съдебен секретар” и 1 щ.бр. за длъжност „съдебен деловодител”/.
2. УВЕЛИЧАВА щатната численост на Районен съд гр. Варна с 2 /две/ щ.бр. за съдебни служители /1 щ.бр. за длъжност „съдебен секретар” и 1 щ.бр. за длъжност „съдебен деловодител”/ чрез преназначаване на съдебните служители от Районен съд гр. Девня, на основание чл. 343, ал. 2 от ЗСВ.
МОТИВИ: С решение на СК на ВСС щатът на РС-Варна е увеличен с 3 /три/ съдийски щатни бройки, които не са обезпечени със съдебни служители. Съотношение бр. служители/бр. магистрати – под средното за районните съдилища в страната. Необходимост с цел обезпечаване на нормалния работен процес, както и с оглед съвместното становище на и.ф. председателя на РС-Девня и председателя на РС-Варна за прехвърляне на 2 щ.бр. и изразеното съгласие от съответните съдебни служители. Липса на възможност за съвместяване.
24. ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд гр. Велико Търново за увеличаване щатната численост на съда с 1 /една/ щ. бр. за длъжност „съдебен секретар”

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

УВЕЛИЧАВА щатната численост на Районен съд гр. Велико Търново с 1/една/ щ. бр. за длъжност „съдебен секретар”, считано от 01.10.2016 г.
МОТИВИ: Необходимост, с оглед нормалното протичане на работния процес в съда. Липса на възможност за съвместяване на функции. Увеличена щатната численост с 1 /една/ щатна длъжност „съдия” в РС гр. Велико Търново, считано от 01.07.2016 г., съгласно решение на пленума на ВСС. Съотношение бр. служители/бр. магистрати – 2,16, под средно за страната за районните съдилища в областните центрове – 2,85. С оглед увеличаване щата с един магистрат и съобразно официално публикуваните обобщени статистически отчети във ВСС, натовареността на РС-Велико Търново за 2015 г. е 34,06, при средно за страната – 46,89. За 2014 г. натовареността е 37,53, при средна -45,39. За 2013 г. – 34,47, при средна – 41,06. Налице е финансова обезпеченост.

ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ

25. ОТНОСНО: Проект на решение относно определяне на представител от Съдийската колегия на ВСС във връзка с актуализиране състава на Екипа за реакция при възникване на криза на Висшия съдебен съвет

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ОПРЕДЕЛЯ Даниела Костова за представител на Съдийската колегия в състава на Екипа за реакция при възникване на криза.
26. ОТНОСНО: Проект на решение относно определяне на представител от Съдийската колегия на ВСС за участие в срещата на лицата отговарящи за връзките с обществеността в органите на съдебната власт

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ОПРЕДЕЛЯ Димитър Узунов – представляващ ВСС, за представител на Съдийската колегия в срещата на лицата, отговарящи за връзките с обществеността в органите на съдебната власт.

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

27. ОТНОСНО: Писмо от Министерство на външните работи, дирекция „Човешки ресурси“, за обявени вакантни позиции за командировани национални експерти в Генерални дирекции на ЕК, за позиции - JUST.А.2 с краен срок за кандидатстване пред МВнР - 19.10.2016 г. и JUST.А.3 с краен срок за кандидатстване пред МВнР - 21.11.2016 г., и проекти на обяви за подбор на командировани национални експерти.
СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :
27.1. ОДОБРЯВА проектите на обяви за подбор на командировани национални експерти в Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“ (JUST) към Европейската комисия, както следва:
27.1.1. за позиция JUST.А.2 с краен срок за кандидатстване пред ВСС – 14 октомври 2016 г.
27.1.2. за позиция JUST.А.3 с краен срок за кандидатстване пред ВСС – 11 ноември 2016 г.
27.2. Обявите за позиции JUST.А.2 и JUST.А.3 да се публикуват на Интернет страницата на ВСС, раздел „Съобщения“.
28. ОТНОСНО: Покана за участие в Конференция на тема „Превенция и борба с корупцията в съдебната власт и прокуратурата в Югоизточна Европа“, организирана от Националната дирекция за борба с корупцията на Румъния с подкрепата на Фондация „Конрад Аденауер“, Програма „Върховенство на закона за Югоизточна Европа”, която ще се проведе на 1-2 ноември 2016 г., в гр. Букурещ, Румъния

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

28.1. ОПРЕДЕЛЯ и КОМАНДИРОВА Ангелина Йоргакиева Лазарова – съдия в Апелативен съд - гр. Варна и национално лице за контакт на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България за участие в Конференция на тема „Превенция и борба с корупцията в съдебната власт и прокуратурата в Югоизточна Европа“, за периода 31 октомври - 2 ноември 2016 г. в гр. Букурещ, Румъния.
28.2. Разходите за път и настаняване са за сметка на организаторите.
28.3. Разходите за дневни и медицинска застраховка са за сметка на Висшия съдебен съвет.
28.4. Изпраща преписката на Комисия „Бюджет и финанси“ по компетентност.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

29. Изслушване на Гергана Велчова Кирова – съдия в Софийски районен съд, във връзка с постъпило възражение срещу изготвената й комплексна оценка, на основание чл. 205, ал. 2 от ЗСВ /ПОКАНЕНА, НЕ СЕ ЯВЯВА/

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

С оглед получения резултат при гласуването: 5 гласа „за", 5 гласа „против", решение не е взето.
30. Предложение за командироване на постоянен преподавател по гражданско право и процес на кандидатите за младши съдии, випуск 2016 – 2017 г.

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :
:

КОМАНДИРОВА Петя Петкова Стоянова, съдия в Софийски районен съд, като постоянен преподавател по гражданско право и процес на кандидатите за младши съдии, випуск 2016 – 2017 г. в Националния институт на правосъдието за срок от една година.
31. Проект на правила за избор на административни ръководители на органите на съдебната власт

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ПРИЕМА за запознаване Правила за избор на административни ръководители на органите на съдебната власт по чл. 167, ал. 1, т. 2-5 от ЗСВ с направените забележки по чл. 4, ал. 2 и чл. 19 от Правилата, като същите бъдат внесени за разглеждане на следващото заседание на Съдийската колегия на ВСС.
32. Обсъждане провеждането на насрочени процедури за избор на административни ръководители на органи на съдебната власт

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ПРИЕМА за сведение Справка за насрочените процедури за избор на административни ръководители на органите на съдебната власт и ОТЛАГА насрочения за 11.10.2016 г. избор за административен ръководител - председател на Районен съд гр. Гоце Делчев, за 08.11.2016 г., за което кандидатът да бъде уведомен.

Закриване на заседанието – 17.05 ч.

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на:
06.10.2016 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд