КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 35
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
ПРОВЕДЕНО НА 5 ОКТОМВРИ 2016 г
.


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Димитър Узунов – представляващ Висшия съдебен съвет
ОТСЪСТВА Георги Колев
/На заседанието присъства Теодора Точкова – главен инспектор на Инспектората към ВСС/
/На заседанието присъства Димитър Тончев – главен секретар на ВСС/
/Откриване на заседанието – 09.40 ч./
По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ВКЛЮЧВА в дневния ред следната допълнителна точка:
2. Определение за прекратяване дисциплинарното производство по д.д. № 9 по описа на Висшия съдебен съвет за 2014 г.
Внася: Дисциплинарен състав

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

1. ОТНОСНО: Информация от постоянни комисии за поети ангажименти и набелязани мерки във връзка със защита на проектобюджета за 2017 г. пред Министерството на финансите и Народното събрание в изпълнение на решение на Пленума на ВСС по Протокол № 33/21.09.2016 г., д.т. 19

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1.1. ВЪЗЛАГА на комисия „Бюджет и финанси” да представи на Пленума на Висшия съдебен съвет проект на позиция за защита на проектобюджета на съдебната власт за 2017 г. и прогнозите за 2018 и 2019 г.
1.2. Позицията да включва информация за изпълнение на поетите ангажименти при защита бюджета на съдебната власт за 2016 г., както и набелязаните мерки за 2017 – 2019 г., съобразно пътната карта за изпълнение на Актуализираната стратегия за съдебна реформа.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ТОЧКА

2. ОТНОСНО: Прекратяване на дисциплинарното производство по дисциплинарно дело № 9 по описа на Висшия съдебен съвет за 2014 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРЕКРАТЯВА дисциплинарното производство по дисциплинарно дело № 9 по описа на Висшия съдебен съвет за 2014 г.

/Закриване на заседанието – 12.15 ч./

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на:
06.10.2016 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд