Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Комисията по правни и институционални въпроси към Пленума на ВСС проведе годишната среща на лицата, отговарящи за връзките с обществеността в органите на съдебната власт

07 октомври 2016 година

Комисията по правни и институционални въпроси към Пленума на ВСС проведе годишната среща на лицата, отговарящи за връзките с обществеността в органите на съдебната власт, в изпълнение на Плана за действие за изпълнение на Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014-2020.

В срещата участваха Димитър Узунов - представляващ ВСС, Юлиана Колева - председател на Комисията по правни и институционални въпроси, Каролина Неделчева - член на КПИВ и председател на Комисия „Съдебна администрация” към Съдийската колегия и Румен Георгиев, представител и говорител на Прокурорската колегия на ВСС, председател на Комисия „Професионална квалификация и информационни технологии”, административни ръководители, експерти „Връзки с обществеността” и съдебни служители, изпълняващи тези функции.

В началото на срещата представляващият ВСС Димитър Узунов поздрави участниците и им пожела ползотворна работа. Председателят на КПИВ Юлиана Колева представи предприетите от Комисията действия във връзка с изпълнение на Комуникационната стратегия на съдебната власт, като бяха посочени конкретни примери, свързани с актуализиране комуникационните документи на ВСС и провеждането на Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури” през учебната 2016/2017 г.

Каролина Неделчева - представител на Съдийската колегия, отчете извършеното от Работната група, сформирана на миналогодишната среща на експертите, за унифициране на оформлението на официалната кореспонденция на органите на съдебната власт и използваните графични символи.

Представителят на Прокурорската колегия към ВСС Румен Георгиев отчете ролята на специалистите по връзки с обществеността за информиране на обществото.

На срещата бяха обсъдени прилагането и отчитането на изпълнението на Комуникационната стратегия на съдебната власт през 2016 година и бе решено в срок до 31 януари 2017 г. да бъдат представени съответни Планове за действие за изпълнението й през 2017 г.

Създадени бяха четири работни групи с участие на магистрати и на експерти „Връзки с обществеността” от съдилищата и прокуратурата за:

1.Създаване на Правила за прилагане на Медийната стратегия на съдебната власт от органите на съдебната власт и изработване на единни стандарти и формати за предоставяне на информация;

2.Създаване на Единни правила за присъствие в социалните мрежи;

3. Подготовка, координиране и провеждане на информационна кампания за популяризиране на Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури” в срок до 30.10.2016 г.;

4. Определяне на предложения за провеждане на обучения от НИП по прилагане на Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014-2020 със срок 21 октомври 2016 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд