КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 36
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
ПРОВЕДЕНО НА 6 ОКТОМВРИ 2016 г
.


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩИ: Димитър Узунов – представляващ Висшия съдебен съвет, и Галина Карагьозова – член на Висшия съдебен съвет
ОТСЪСТВАТ: Васил Петров, Даниела Костова, Каролина Неделчева, Мария Кузманова, Милка Итова, Сотир Цацаров
/На заседанието присъства Теодора Точкова – главен инспектор на Инспектората към ВСС/
/На заседанието присъства Димитър Тончев – главен секретар на ВСС/
/Откриване на заседанието – 09.40 ч./
По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни точки:
9. Предложение за определяне на представители за участие в междуведомствена работна група към Министерството на правосъдието за изготвяне на проект на Наредба по чл. 297а от ЗСВ.
10. Проект на решение относно покана за участие в Конференция на тема „Превенция и борба с корупцията в съдебната власт и прокуратурата в Югоизточна Европа”, организирана от Националната дирекция за борба с корупцията на Румъния с подкрепата на Фондация „Конрад Аденауер”, програма Върховенство на закона на Югоизточна Европа, която ще се проведе на 1-2 ноември 206 г.,в гр. Букурещ, Румъния.
Внася: Комисия по правни и институционални въпроси
11. Проект на решение относно извършване на задължителни периодични медицински прегледи на членовете на Висшия съдебен съвет и на съдебните служители от администрацията на ВСС
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
12. Проект на решение за изменение и допълнение на решение на Пленума на ВСС по протокол № 34/29.09.2016 г., т. 28.3.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

Одитни доклади
1. ОТНОСНО: Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” относно извършена проверка в Районен съд гр. Благоевград на основание решение по т. 16 от протокол № 26 от заседанието на Пленума на ВСС, проведено на 23.06.2016 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ОТЛАГА разглеждането на доклада-становище от извършената проверка в Районен съд гр. Благоевград, възложена с решение по протокол № 26 от заседанието на Пленума на ВСС, проведено на 23.06.2016 г., до окомплектоване на всички материали.
2. ОТНОСНО: Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност ОАУ-1602 в Районен съд гр. Бургас

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

2.1. Приема резултатите – констатации, изводи и препоръки от изпълнението на одитния ангажимент за даване на увереност в Районен съд гр. Бургас.
2.2. Одобрява изпълнението на препоръките, съгласно предоставената писмена информация.
УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА
3. ОТНОСНО: Проект на решение на Министерския съвет за безвъзмездно предоставяне за управление на част от имот – публична държавна собственост на ВСС, за нуждите на Районна прокуратура-гр.Червен бряг

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

3.1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ доклада на Анжела Цветанова – младши експерт в Дирекция „Управление на собствеността”, във връзка с проект на решение на Министерския съвет за безвъзмездно предоставяне на управление на част от имот – публична държавна собственост на ВСС, за нуждите на Районна прокуратура-Червен бряг.
3.2. ИЗРАЗЯВА положително становище относно проекта на решение на Министерския съвет за безвъзмездно предоставяне на управление на част от имот – публична държавна собственост на ВСС, за нуждите на Районна прокуратура-Червен бряг, със следните забележки:
- в писмо изх.№ 03-04-399/24.06.2016 г. от главния секретар на МРРБ, приложения проект на доклад от г-жа Лиляна Павлова – министър на регионалното развитие и благоустройство, проект на решение на Министерския съвет и проект на съобщение за средствата за масово осведомяване в текстовете „за безвъзмездно предоставяне на Министерство на правосъдието”, думите „Министерство на правосъдието” да се заменят с „Висшия съдебен съвет”;
- в т. 3 от проекта на решение на Министерския съвет думите „министърът на правосъдието” да се заменят с „Пленумът на Висшия съдебен съвет”;
- предвид, че в представените по преписката документи номера на административния адрес на имота е изписан като № 1, № 4 и № 6, да се уточни кой е правилният номер.
4. ОТНОСНО: Проект на решение относно сключване на договор с община Плевен за безвъзмездно управление на имот – частна общинска собственост

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

4.1. УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да подпише нов договор с община Плевен за предоставяне безвъзмездно за управление на недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ част от самостоятелен обект с идентификатор 56722.660.765.4.3 – помещение № 1 с площ 40 кв.м., находящо се на втори етаж от сградата на ул.”Димитър Константинов” № 23б, гр.Плевен, актуван с АОС № 37300/15.12.2011 г., при същите условия, считано от 01.01.2017 г.

ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ

5. ОТНОСНО: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-1 от 16.05.2014 г. за съдебните преводачи

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

5.1. СЪГЛАСУВА проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-1 от 16.05.2014 г. за съдебните преводачи.
6. ОТНОСНО: Проект на решение за приемане на доклад от проведена международна среща

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

6.1. ПРИЕМА за сведение доклада на Елка Атанасова – член на Висшия съдебен съвет относно участие в конференция на тема „Електронно правосъдие и e-CODEX“ в периода 18 – 21 май 2016 г. в гр. Амстердам, Кралство Нидерландия.
6.2. ВЪЗЛАГА публикуването на Доклада на интернет страницата на Висшия съдебен съвет в раздел – Международна дейност/ Доклади от международни срещи и протоколни посещения в други държави, съдържащи информация за съдебните им системи.
* * * * *
7. ОТНОСНО: Анализ на констатираните от ИВСС случаи на нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок по чл. 60м от ЗСВ за периода 01.10.2015 г. – 31.03.2016 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

7.1. ПРИЕМА данните от ИВСС по Глава трета „а” от ЗСВ за установените нарушения на правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок за периода 01.10.2015 г. – 31.03.2016 г.
7.2. ПРИЕМА отчета на министъра на правосъдието, относно постъпилите заявления и изплатените обезщетения по реда на Глава трета ”а” от ЗСВ за периода 01.10.2015 г. – 31.03.2016 г.
7.3. ПРИЕМА Анализа на констатираните от ИВСС случаи на нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок (01.10.2015 г. – 31.03.2016 г.) в изпълнение на чл. 60м от ЗСВ.
7.4. ПРЕПОРЪЧВА на административните ръководители на органите на съдебна власт, съобразно правомощията им по чл. 80, чл. 86, чл. 114 и чл. 122 от ЗСВ, да извършат проверка на делата, образувани преди 2014 г. и при наличие на недовършени такива да предприемат организационни мерки за тяхното приключване.
7.5. НАПОМНЯ на административните ръководители да изпълняват стриктно решенията на ВСС по:
- Протокол № 20/23.05.2013г., т. 46.3.1. – препоръчва на административните ръководители на органите на съдебната власт, съобразно правомощията им по чл.80, чл. 86, чл.114 и чл.122 от ЗСВ, да регулират и контролират дейността на службите „Съдебно деловодство” и „ Връчване на призовки и съдебни книжа” по срочното и стриктно изпълнение на определените им в ПАРОАВАС задължения. При необходимост да организират обучения или да предприемат мерки по дисциплиниране на връчителите с цел неотлагане на дела поради нередовно призоваване;
- Протокол № 20/23.05.2013г., т. 46.3.2. – препоръчва на административните ръководители на органите на съдебната власт, съобразно правомощията им по чл.80, чл. 86, чл.114 и чл.122 от ЗСВ, да следят за приключването на делата и преписките в разумни срокове както и за срочното постановяване на решенията и при необходимост да упражняват правомощията си по ЗСВ за налагане на дисциплинарни мерки;
- Протокол № 20/23.05.2013г., т. 46.3.3. – препоръчва на магистратите от органите на съдебната власт да използват дисциплиниращите средства за страните, вещите лица и свидетелите, предоставени от ЗСВ, ГПК, НПК и АПК;
- Протокол № 20/23.05.2013г., т. 46.3.5. - задължава горестоящите административни ръководители на органите на съдебната власт на всеки шест месеца да извършват проверки на делата и преписките за тяхното приключване на съответните инстанции в разумни срокове;
- Протокол № 61/10.12.2015 г., т. 63.8 - административните ръководители на Апелативна прокуратура - София, Софийска градска прокуратура и Софийска районна прокуратура да проследят изпълнението на препоръките дадени от ИВСС за стриктното спазване на чл. 234 от НПК за изготвяне на мотивирани искания, както и за периодичното проследяване и докладване на делата, образувани преди 01.01.2010 г. и неприключени към настоящия момент, на ресорните заместник-градски и съответно заместник-районни прокурори по предварително изготвен график – съвместен доклад от разследващия орган и наблюдаващия прокурор.
7.6. ПРЕПОРЪЧВА на административните ръководители на органите на съдебната власт, съобразно правомощията им по чл. 80, 86, 114 и 122 от ЗСВ, да извършат проверка на делата по Глава 25 „Бързи производства“ от ГПК, заповедни производства по ГПК, бързи производства по исковете по КТ и при наличие на недовършени такива, да предприемат организационни мерки за тяхното приключване.
7.7. ПРЕПОРЪЧВА на НИП да включи в обучителните модули обучение по констатираните в доклада случаи на повторяеми причини, довели до неоснователно забавяне на разглежданите дела.
7.8. Материалите по т. 1, т. 2 и т. 3 да се публикуват на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.
* * * * *
8. ОТНОСНО: Правила за използване на средства за видеонаблюдение в сградата на ВСС

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Средствата за видеонаблюдение, монтирани в сградата на ВСС, да бъдат демонтирани.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

9. ОТНОСНО: Определяне на представители за участие в междуведомствена работна група към Министерството на правосъдието за изготвяне на проект на Наредба по чл. 297а от ЗСВ

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ОПРЕДЕЛЯ Магдалена Лазарова и Калин Калпакчиев за представители за участие в междуведомствена работна група към Министерството на правосъдието за изготвяне на проект на Наредба по чл. 297а от ЗСВ.
10. ОТНОСНО: Покана за участие в Конференция на тема „Превенция и борба с корупцията в съдебната власт и прокуратурата в Югоизточна Европа”, организирана от Националната дирекция за борба с корупцията на Румъния с подкрепата на Фондация „Конрад Аденауер”, програма Върховенство на закона на Югоизточна Европа, която ще се проведе на 1-2 ноември 2016 г.,в гр. Букурещ, Румъния

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

10.1. ОПРЕДЕЛЯ Калин Калпакчиев – член на Висшия съдебен съвет, за участие в Конференция на тема „Превенция и борба с корупцията в съдебната власт и прокуратурата в Югоизточна Европа”, която ще се проведе на 1 и 2 ноември 2016 г.
10.2. КОМАНДИРОВА за участие в Конференция на тема „Превенция и борба с корупцията в съдебната власт и прокуратурата в Югоизточна Европа” за периода 31 октомври 2016 г. – 2 ноември 2016 г. в Букурещ, Румъния, определеното по т.10.1 лице.
Разходите за път и настаняване са за сметка на организаторите.
Разходите за дневни и медицинска застраховка са за сметка на Висшия съдебен съвет.
11. ОТНОСНО: Извършване на задължителни периодични медицински прегледи на членовете на Висшия съдебен съвет и на съдебните служители от администрацията на ВСС

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

11.1. ВЪЗЛАГА на представляващия Висшия съдебен съвет да подпише договор с „Дженерали Закрила Медико-дентален Център” ООД за извършване на годишни профилактични прегледи на членовете на ВСС и служителите от администрацията на ВСС, в размер до 10 000 лева.
11.2. ВЪЗЛАГА на представляващия ВСС и главния секретар на ВСС да изготвят поименни графици за извършване на прегледите, сведени до знанието на членовете на ВСС и неговата администрация.
12. ОТНОСНО: Проект на решение за изменение и допълнение на решение на Пленума на ВСС по протокол № 34/29.09.2016 г., т. 28.3

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ИЗМЕНЯ И ДОПЪЛВА решение на Пленума на ВСС по Протокол № 34/29.09.2016 г., т. 28.3., като същото се чете, както следва:
Да се изпрати копие от писмо № 9001566/16.09.2016 г. на председателя на Софийски районен съд, на Сметната палата и на Прокуратурата на Република България, с оглед бездействието на органите на НАП и данни за престъпление по чл. 219 от НК или друго от общ характер, ведно с доклада, приет от ВСС през 2016 г., за несъбраните вземания по бюджета на съдебната власт към 31.12.2015 г.

/Закриване на заседанието – 11.40 ч./

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на:
07.10.2016 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд