КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 19
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА 
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, 
ПРОВЕДЕНО НА 11 ОКТОМВРИ 2016 г. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд
ОТСЪСТВА: Камен Иванов
На заседанието присъства Теодора Точкова – главен инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет
На заседанието присъства Димитър Тончев - главен секретар на ВСС
Откриване на заседанието – 09: 50 ч.
По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

 

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ВКЛЮЧВА в дневния ред следната допълнителна точка:
18. Становище на Комисия по атестирането и конкурсите относно открита процедура за избор на административен ръководител на Районен съд гр. Девня.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

ДИСЦИПЛИНАРНА ДЕЙНОСТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИВСС

1. ОТНОСНО: Произнасяне по решение на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 37/2015 г. по описа на ВСС /поканен за изслушване, не се явява/

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРИЕМА, че Милена Кирова Костова – Колева – административен ръководител - председател на Районен съд гр. Стара Загора, не е извършила дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 3, т. 4 от ЗСВ и не й налага дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 6 от ЗСВ.
2. ОТНОСНО: Произнасяне по решение на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 51/2015 г. по описа на ВСС /поканен за изслушване, не се явява/

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРИЕМА, че Иво Николаев Петров – съдия в Районен съд гр. Ботевград, не е извършил нарушения по смисъла на чл. 307, ал. 3, т. 1 и 2 от ЗСВ и не му налага дисциплинарно наказание.
3. Заповед № АС-221/21.07.2016 г. на Методи Лалов – административния ръководител-председател на Софийски районен съд, с която е наложено дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 1 от ЗСВ - „забележка”, на Станимир Николов Йорданов-Кюлеров – съдия в Софийски районен съд

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

3.1. ПОТВЪРЖДАВА, наложеното със Заповед № АС-221/21.07.2016 г. на Методи Лалов – административния ръководител-председател на Софийски районен съд, дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 1 от ЗСВ - „забележка”, на Станимир Николов Йорданов-Кюлеров – съдия в Софийски районен съд.
3.2. Заповед № АС-221/21.07.2016 г. на Методи Лалов – административния ръководител-председател на Софийски районен съд, ведно с решението на съдийската колегия на Висшия съдебен съвет да се приложат към кадровото досие на съдията.
4. ОТНОСНО: Справка за наказателните производства срещу съдии към 28.09.2016 г.

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ПРИЕМА за сведение Справка за наказателните производства срещу съдии към 28.09.2016 г.
5. ОТНОСНО: Акт за резултатите от извършена комплексна планова проверка относно образуването, движението и приключването на наказателните дела в Окръжен съд гр. Плевен

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

5.1. Приема за сведение Акт за резултатите от извършена комплексна планова проверка относно образуването, движението и приключването на наказателните дела в Окръжен съд гр. Плевен.
5.2. Административният ръководител на Окръжен съд гр. Плевен да уведоми Съдийската колегия на ВСС за изпълнението на дадените препоръки.
6. ОТНОСНО: Акт за резултатите от извършена комплексна планова проверка относно работата по граждански дела, образувани през 2014 г. и 2015 г. в Районен съд гр. Дулово

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

6.1. Приема за сведение Акт за резултатите от извършена комплексна планова проверка относно работата по граждански дела, образувани през 2014 г. и 2015 г. в Районен съд гр. Дулово.
6.2. Административният ръководител на Районен съд гр. Дулово да уведоми Съдийската колегия на ВСС за изпълнението на дадените препоръки.
7. ОТНОСНО: Акт за резултатите от извършена комплексна планова проверка относно работата по граждански дела в Районен съд гр. Малко Търново

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

7.1. Приема за сведение Акт за резултатите от извършена комплексна планова проверка относно работата по граждански дела в Районен съд гр. Малко Търново.
7.2. Административният ръководител на Районен съд гр. Малко Търново да уведоми Съдийската колегия на ВСС за изпълнението на дадените препоръки.
8. ОТНОСНО: Акт за резултатите от извършена комплексна планова проверка относно работата по граждански дела в Районен съд гр. Сливен

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

8.1. Приема за сведение Акт за резултатите от извършена комплексна планова проверка относно работата по граждански дела в Районен съд гр. Сливен.
8.2. Административният ръководител на Районен съд гр. Сливен да уведоми Съдийската колегия на ВСС за изпълнението на дадените препоръки.

АТЕСТИРАНЕ И КОНКУРСИ

9. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, Емилия Русева Георгиева от заеманата длъжност „съдия” във Върховния административен съд, считано от 19.10.2016 г.
10. ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а” от ЗСВ, Юлиян Русенов Русенов – съдия в Апелативен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения, високи нравствени качества.
11. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Юлиян Русенов Русенов от заеманата длъжност „съдия” в Апелативен съд гр. Пловдив, считано от датата на вземане на решението.
12. ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а” от ЗСВ, Соня Иванова Гешева – съдия в Окръжен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия във ВКС и ВАС” с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения, високи нравствени качества.
13. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Соня Иванова Гешева от заеманата длъжност „съдия” в Окръжен съд гр. Пловдив, считано от датата на вземане на решението.
14. ОТНОСНО: Проект на Правила за избор на административни ръководители на органите на съдебната власт

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

14.1. ПРИЕМА Правила за избор на административни ръководители на органите на съдебната власт с направените допълнения, в заседанието на Съдийската колегия.
14.2. ВЪЗЛАГА на Комисията по атестиране и конкурси към Съдийската колегия да изготви Правила за назначаване на заместници на административните ръководители на органите на съдебната власт.

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

15. ОТНОСНО: Одобряване участието на членове на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България (НСММС-НД) в работен семинар на Националната прокурорска мрежа за международно сътрудничество, който ще се проведе на 26-28 октомври 2016 г. в Учебната база – Цигов чарк, гр. Батак

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

15.1. ОДОБРЯВА участието на членове на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България (НСММС-НД) в работен семинар на Националната прокурорска мрежа за международно сътрудничество, както следва: Румяна Илиева – съдия в АпСНС, Татяна Грозданова – съдия в Окръжен съд София, командирована в Апелативен съд гр. София, Мариета Неделчева – съдия в Специализиран наказателен съд, Татяна Гьонева – съдия в ОС гр. Стара Загора, Светла Даскалова – съдия в ОС гр. Варна и Румяна Райкова – съдия в ОС гр. Шумен, който ще се проведе на 26-28 октомври 2016 г. в Учебната база – Цигов чарк, гр. Батак, като същите бъдат командировани за участие от съответните административни ръководители.
15.2. Решението по т. 15.1 да се изпрати на административните ръководители.

СЪДЕБНА КАРТА, НАТОВАРЕНОСТ И СЪДЕБНА СТАТИСТИКА

16. ОТНОСНО: Обобщени статистически таблици за дейността на апелативните, окръжните, военните, административните, специализираните и районните съдилища за първо полугодие на 2016г.

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

16.1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ Обобщените статистически таблици за дейността на апелативните, окръжните, военните, административните, специализираните и районните съдилища за първо полугодие на 2016 г., изготвени съгласно чл. 30, ал. 5, т. 13 от Закона за съдебната власт.
16.2. Обобщените статистически таблици за дейността на съдилищата за първото полугодие на 2016 г. ДА СЕ ПУБЛИКУВАТ на Интернет-страницата на ВСС, в раздел Съдебна статистика.
17. ОТНОСНО: Обобщена информация за образуването, движението и приключването на делата, образувани и разгледани от Върховния касационен съд през периода 01.01.2016 г. до 30.06.2016 г.

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Приема обобщена информация за образуването, движението и приключването на делата, образувани и разгледани от Върховния касационен съд през периода от 01.01.2016 г. до 30.06.2016 г., представена от председателя на Върховния касационен съд на основание чл. 114, ал. 1, т. 14 от Закона за съдебната власт.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ТОЧКА

18. ОТНОСНО: Становище на Комисия по атестирането и конкурсите относно открита процедура за избор на административен ръководител на Районен съд гр. Девня

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

18.1. ПРИЕМА, че Димо Венков Цолов - и.ф. административен ръководител - председател на Районен съд гр. Девня, не отговаря на изискванията на чл. 129, ал. 6 от Конституцията на Република България и чл. 167, ал. 5 от ЗСВ, и не може да заема длъжността административен ръководител - председател на Районен съд гр. Девня.
18.2. ПРЕКРАТЯВА процедурата за избор на административен ръководител - председател на Районен съд гр. Девня, поради липса на други кандидати.

Закриване на заседанието – 13.45 ч.

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на:
13.10.2016 г.

Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд