ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,

На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на 19 октомври 2016 г. от 13.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. „Eкзарх Йосиф” № 12, при следния

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:


ДИСЦИПЛИНАРНА ДЕЙНОСТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИВСС

1. Произнасяне по решение на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 15/2014 г. по описа на ВСС.
Внася: Дисциплинарен състав
2. Произнасяне по решение на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 4/2016 г. по описа на ВСС.
Внася: Дисциплинарен състав

АТЕСТИРАНЕ И КОНКУРСИ

3. Проект на решение по заявлението на Андрей Спасов Цветанов за освобождаване от заеманата длъжност „следовател” в Национална следствена служба.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
4. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Габрово за придобиване статут на несменяемост на Жени Христова Шикова – заместник на административния ръководител - заместник-окръжен прокурор Окръжна прокуратура
гр. Габрово.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
5. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Враца за придобиване статут на несменяемост на Ивайло Ангелов Хайтов– прокурор в Окръжна прокуратура гр. Враца.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
6. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Плевен за придобиване статут на несменяемост на Милена Венелинова Трифонова - прокурор в Районна прокуратура гр. Плевен.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
7. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Горна Оряховица за периодично атестиране на Ивайло Алексиев Гайдаров - прокурор в Районна прокуратура гр. Горна Оряховица.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
8. Проект на решение по предложението на и.д. административен ръководител на Районна прокуратура гр. Горна Оряховица за периодично атестиране на Николай Стоянов Илиев - прокурор в Районна прокуратура гр. Горна Оряховица.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
9. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Пазарджик за периодично атестиране на Петя Сергеева Ташкова - Халачева - прокурор в Районна прокуратура гр. Пазарджик.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
10. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Пловдив за повишаване на Елка Василева Каранинова - прокурор в Районна прокуратура гр. Пловдив, с ранг „прокурор в АП”, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
11. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Пловдив за повишаване на Анелия Лилкова Трифонова - прокурор в Районна прокуратура гр. Пловдив,с ранг „прокурор в АП”, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
12. Проект на решение по предложението на Гергана Найденова Мутафова - административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Пловдив, с ранг „прокурор в АП”, за повишаване на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
13. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Пловдив за повишаване на Чавдар Петров Грошев – заместник на административния ръководител - заместник-районен прокурор на Районна прокуратура гр. Пловдив, с ранг „прокурор в АП”, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
14. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Пловдив за повишаване на Йорданка Рангелова Тилова - Вълчева - прокурор в Районна прокуратура
гр. Пловдив, с ранг „прокурор в АП”, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
15. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Пловдив за повишаване на Кичка Василева Пеева –Казакова - прокурор в Районна прокуратура гр. Пловдив, с ранг „прокурор в АП”, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
16. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Пловдив за повишаване на Мария Стоянова Лулкина - прокурор в Районна прокуратура гр. Пловдив, с ранг „прокурор в АП”, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
17. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Пловдив за повишаване на Николай Стефанов Николов - прокурор в Районна прокуратура
гр. Пловдив, с ранг „прокурор в АП”, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
18. Проект на решение по предложението административния ръководител на Районна прокуратура гр. Пловдив за повишаване на Ваня Тонева Христева - прокурор в Районна прокуратура гр. Пловдив, с ранг „прокурор в АП”, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
19. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Пловдив за повишаване на Иляна Делчева Джубелиева - прокурор в Районна прокуратура гр. Пловдив, с ранг „прокурор в АП”, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
20. Проект на решение по предложението на Живка Павлова Мангърова – прокурор в Районна прокуратура гр. Бургас, за извънредно периодично атестиране.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
21. Проект на решение по предложението на Александър Руменов Лозанов – прокурор в Районна прокуратура гр. Бяла Слатина, за периодично атестиране.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
22. Проект на решение по предложението на Румен Георгиев Иванов – прокурор в Районна прокуратура гр. Раднево, за периодично атестиране.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
23. Проект на решение по предложението на Михаела Николаева Георгиева – прокурор в Районна прокуратура гр. Козлодуй, за периодично атестиране.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
24. Проект на решение по предложението на Мирослав Стоев Кръстев – прокурор в Районна прокуратура гр. Кърджали, за извънредно периодично атестиране.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
25. Проект на решение по предложението на Мая Кирилова Христева – прокурор в Районна прокуратура гр. Свиленград, за периодично атестиране.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
26. Проект на решение по предложението на Мирослава Бойкова Чифчиева – прокурор в Районна прокуратура гр. Перник, за извънредно атестиране.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
27. Проект на решение по предложението на Вената Руменова Кабурова – Атанасова – прокурор в Районна прокуратура гр. Левски, за периодично атестиране.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
28. Проект на решение по предложението на Христина Петрова Лулчева – Гугуманова – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Видин, за периодично атестиране.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
29. Проект на решение по предложението на Виолета Георгиева Вълчева – следовател в Следствен отдел в Специализираната прокуратура, за периодично атестиране.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
30. Проект на решение по предложението на Велислава Владимирова Патаринска - прокурор в Районна прокуратура гр. Видин, за извънредно атестиране.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
31. Проект на решение по предложението на Тодор Руменов Куюмджиев - прокурор в Районна прокуратура гр. Елхово, за атестиране.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
32. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Пловдив за извънредно атестиране на Александър Цанков Михайлов - прокурор в Районна прокуратура гр. Пловдив.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
33. Проект на решение по предложението на Стоян Димитров Павлов - прокурор в Районна прокуратура гр. Казанлък, за периодично атестиране.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
34. Проект на решение по предложението на Николинка Георгиева Обретенова - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Смолян, с ранг „прокурор в ОП”, за атестиране.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
35. Проект на решение по предложението на Мая Христова Големанова - прокурор в Районна прокуратура гр. Велики Преслав, за извънредно периодично атестиране.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
36. Проект на решение по предложението на Елза Миткова Митева - Варадинова - прокурор в Районна прокуратура гр. Ботевград, за извънредно периодично атестиране.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
37. Проект на решение по предложението на Кристина Йорданова Боева - прокурор в Районна прокуратура гр. Варна, за периодично атестиране.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
38. Проект на решение по предложението на Ренгинар Хасанова Мусова - прокурор в Районна прокуратура гр. Варна, за периодично атестиране.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
39. Проект на решение по предложението на Диана Георгиева Динкова - прокурор в Районна прокуратура гр. Варна, за извънредно периодично атестиране.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
40. Проект на решение по предложението на Пламен Илиев Хараламбиев - прокурор в Районна прокуратура гр. Варна, за извънредно периодично атестиране.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
41. Проект на решение по предложението на Николай Стоянов Николов - прокурор в Районна прокуратура гр. Варна, за извънредно периодично атестиране.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
* * * * *
42. Проект на решение по предложението на главния прокурор на Република България относно решения на ВСС, създаващи задължения за административните ръководители на прокуратурите.
Внася: Главен прокурор на РБ

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ
ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС:

                                                            СОТИР ЦАЦАРОВ

Публикуван на:
14 октомври 2016 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд