ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,

На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Висшия съдебен съвет на 20 октомври 2016 г. от 9.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. Eкзарх Йосиф, № 12, при следния

Д Н Е В Е Н    Р Е Д


БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

Корекции на бюджета на органите на съдебната власт
„Дава съгласие”
1. Проект на решение по искането на административния ръководител на Апелативен съд гр. София за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани съдии.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
2. Проект на решение по искания на органи на съдебна власт за корекция на бюджетите за 2016 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
3. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Монтана за осигуряване на сума, представляваща възстановени щети от застраховател.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
4. Проект на решение по искането на административния ръководител на Софийски градски съд за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани магистрати.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
5. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Търговище за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командировани магистрати за участие в състава на конкурсни комисии по обявените конкурси за „младши съдии” в окръжните съдилища през месеците март, април и май 2016 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
6. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Айтос за осигуряване на средства за закупуване на звукозаписна и озвучителна система за съдебна зала.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
7. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Горна Оряховица за осигуряване на средства за закупуване на мултифункционална копирна машина.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
8. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Дулово за осигуряване на средства за изплащане на облекло на съдебен служител.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
9. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Елин Пелин за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен съдебен служител, плащане по договор на външен изпълнител и възнаграждения на съдебни заседатели.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
10. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Карнобат за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой климатична инсталация.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
11. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Малко Търново за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели във връзка с изменението на чл. 73, ал. 4 от ЗСВ, до края на финансовата 2016 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
12. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Никопол за осигуряване на средства за неотложни текущи разходи до края на годината.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
13. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Нови пазар за осигуряване на сума, представляваща възстановени щети от застраховател.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
14. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Перник за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначени съдебни служители.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
15. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Перник за осигуряване на средства за закупуване на щори за 19 броя помещения.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
16. Проект на решение по искането на административния ръководител на Софийски районен съд за осигуряване на средства за надграждане на съществуващата телефонна централа.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
17. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Стара Загора за осигуряване на сума представляваща възстановени щети от застраховател.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2016 г.
18. Проект на решение по искане за вътрешно компенсирани промени по бюджета на Върховен касационен съд за 2016 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
19. Проект на решения по искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Предложения за отпускане на помощи от централизираните средства на фонд СБКО
20. Проект на решение по предложението на Главния секретар на Прокуратура на Република България за отпускане на парична помощ от централизираните средства на фонд СБКО на Албена Стоянова Тахова - Митова – съдебен деловодител в Окръжна прокуратура гр. София.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
21. Проект на решение по предложението на Главния секретар на Прокуратура на Република България за отпускане на парична помощ от централизираните средства на фонд СБКО на Ивка Димитрова Лекова – съдебен секретар в Специализиран отдел 01 при НСлС.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
22. Проект на решение по предложението на Главния секретар на Прокуратура на Република България за отпускане на парична помощ от централизираните средства на фонд СБКО на Светла Стоянова Иванова – прокурор в Районна прокуратура гр. Бургас.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
23. Проект на решение по предложението на Председателя на Върховен административен съд за отпускане на парична помощ от централизираните средства на фонд СБКО на Росица Асенова Трендафилова – главен специалист - съдебна статистика във Върховен административен съд.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Одитни доклади
24. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” относно извършена проверка в Районен съд гр. Благоевград на основание решение по т. 16 от протокол № 26 от заседанието на Пленума на ВСС, проведено на 23.06.2016 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
25. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност ОАУ-1613 в Районен съд гр. Червен бряг.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Разни
26. Проект на решение по уведомление от Националния институт на правосъдието за изплащане на допълнително възнаграждение на двама служители на НИП с правно основание чл. 358а, ал. 3, т. 1 от ЗСВ, във връзка с чл. 3, т. 2 от Правилата за определяне и изплащане на средствата за допълнителни трудови възнаграждения.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
27. Проект на решение относно необходимост от техническа поддръжка на софтуерен продукт за изпълнение изискванията на Закона за обществените поръчки.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
28. Проект на решение относно допълване на решение на Висшия съдебен съвет по Протокол № 2 от 15.01.2003 г., т. 5.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”

УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

29. Проект на решение относно сключване на нов договор за отдаване под наем на недвижим имот – държавно ведомствено жилище, намиращо се в гр. София, ул. Манастирски ливади.
Внася: Комисия „Управление на собствеността”
30. Проект на решение относно искане от председателя на Административен съд гр. Смолян във връзка с упълномощаване за подписване на актове, изискуеми по силата на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
Внася: Комисия „Управление на собствеността”

ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ

31. Проект на решение относно Становище по тълкувателно дело
№ 7/2015 г. на Общото събрание на Колегиите на Върховния административен съд.
Внася: Комисия по правни и институционални въпроси
32. Проект на решение за дейността на работната група към ВСС за изпълнение на „Междуведомствения план за действие в изпълнение на препоръките за противодействие срещу неоправдано забавяне на наказателния процес”.
Внася: Комисия по правни и институционални въпроси
33. Проект на решение относно доклади от участие в международни срещи на членове на Висшия съдебен съвет, представители на съдебната власт и служители на АВСС.
Внася: Комисия по правни и институционални въпроси

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ВСС:
ДИМИТЪР УЗУНОВ

Публикуван на:
14 октомври 2016 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд