КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 37
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
ПРОВЕДЕНО НА 13 ОКТОМВРИ 2016 г
.


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Димитър Узунов – представляващ Висшия съдебен съвет
ОТСЪСТВА: Румен Боев
/На заседанието присъства Теодора Точкова – главен инспектор на Инспектората към ВСС/
/На заседанието присъства Димитър Тончев - главен секретар на ВСС/
/Откриване на заседанието – 09.40 ч./
По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни точки:
14. Предложение от Главния прокурор на Република България за изразяване на становище от пленарния състав на Съвета относно това – следва ли членове на ВСС да се въздържат от изяви в медии, издавани от обвиняеми или подсъдими лица.
Внася: Главният прокурор на РБ
15. Проект на решение относно необходимост от сключване на договори, в изпълнение на решение на ВСС по протокол № 34/29.09.2016 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
16. Проект на решение относно изразяване на подкрепа от ВСС към Министерство на правосъдието по проект „Развиване на потенциала на човешкия ресурс на съдебната власт, чрез изграждане на ефективен модел за придобиване на юридическа правоспособност” във връзка с кандидатстване по Оперативна програма „Добро управление”.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
17. Проект на решение относно решение по т. 1 от протокол № 35/05.10.2016 г. на Пленума на ВСС.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
18. Проект на бюджет на съдебната власт за 2017 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
19. Предложение относно промяна в сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-3.001-0001-C01/26.08.2016 г.
Внася: Димитър Узунов – представляващ ВСС
20. Проект на решение относно предложени варианти за осигуряване на помещения с работни места за новоизбраните членове на КАК, в изпълнение решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по протокол № 34/29.09.2016 г., т. 26.2.
Внася: Комисия „Управление на собствеността”
21. Проект на решение относно проект на Закона за отклоняване от наказателно производство и налагане на възпитателни мерки на непълнолетни лица.
Внася: Комисия по правни и институционални въпроси
22. Проект на решение относно решение на КСА по протокол № 28/05.10.2016 г., т. 22.1 във връзка с извлечение от протокол № 33/21.09.2016 г. на Пленума на ВСС относно предоставяне на информация за поетите ангажименти и набелязаните мерки за защита на проекто-бюджета за 2017 г.
Внася: Комисия „Съдебна администрация”
23. Избор на съпредседател на Гражданския съвет от професионални и неправителствени организации към Висшия съдебен съвет.

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

Корекции на бюджета на органите на съдебната власт
„Дава съгласие”
1. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски окръжен съд за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани съдии

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на командировани съдии и младши съдия,
1. НАМАЛЯВА бюджета на Софийски апелативен съд за 2016 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с 6 237 лв.
2. НАМАЛЯВА бюджета на Районен съд гр. Пирдоп за 2016 г. по § 01 00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с 321 лв.
3. УВЕЛИЧАВА бюджета на Софийски окръжен съд за 2016 г. по § 01 00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с 6 558 лв.
2. ОТНОСНО: Писма от органи на съдебната власт, с искания за корекция на бюджетите за 2016 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджетите на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 15 410 лв. съгласно Приложение № 1, с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.
Средствата са за сметка на преходния остатък по бюджета на съдебната власт за 2016 г.
3. ОТНОСНО: Искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

В изпълнение на изискванията на чл. 44 от ПМС № 380 от 29.12.2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2016 г. и Указанията относно изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2016 г.
1. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 01-00 „Заплати” с 8 000 лв., съгласно Приложение № 1.
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 8 000 лв., съгласно Приложение № 1.
6. ОТНОСНО: Безвъзмездно придобиване на МПС – леки автомобили отнети в полза на държавата за нуждите на Висшия съдебен съвет и упълномощаване на Представляващия ВСС да отправи съответното искане до Министъра на финансите

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

6.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ Министърът на финансите да предостави на Висш съдебен съвет, на основание чл. 28 от Закона за държавната собственост, безвъзмездно отнети в полза на държавата МПС – леки автомобили, както следва:
- лек автомобил „Мерцедес МЛ 320” с рег. № СТ 2644 ВМ, рама № DC1631541А230797, светло сив металик, дата на първа регистрация – 01.01.2001 г.;
- лек автомобил „Мазда 6” с рег. № СА 9342 ХР, рама № JMZGY19Т201149738, тъмно син металик, дата на първа регистрация – 16.01.2004 г.;
- лек автомобил „Мазда Премаци” с рег. № СА 8365 МХ, рама № JMZCP19R201142098, светло сив металик, дата на първа регистрация – 05.07.2000 г.
6.2. УПЪЛНОМОЩАВА представляващия ВСС да отправи съответното искане до Министъра на финансите.
7. ОТНОСНО: Необходимост от сключване на договор за доставка на канцеларски материали и офис консумативи

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ВЪЗЛАГА на представляващия Висшия съдебен съвет да подпише договор с „РОЕЛ - 98” ООД за доставка на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на ВСС за срок от 1 (една) година, на стойност до 30 000 лева без ДДС.
8. ОТНОСНО: Необходимост от сключване на договори за разделно събиране и унищожаване на хартиени отпадъци и конфиденциалното унищожаване на архив с изтекъл срок за съхранение от ВСС

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ВЪЗЛАГА на представляващия Висшия съдебен съвет да подпише с „Унитрейд – БГ” ООД безвъзмезден договор за разделно събиране и унищожаване на отпадъци и договор за унищожаване на конфиденциални документи за срок от 1 (една) година.
УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА
9. ОТНОСНО: Проект на решение относно подписване на анекс/полица/ към съществуващ договор за имуществено застраховане на сградния фонд и оборудване стопанисвани, ползвани и управлявани от ВСС, по приложен списък

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да подпише анекс/полица/ на стойност 10 303 лв. към съществуващ договор за имуществено застраховане на сградния фонд и оборудване стопанисвани, ползвани и управлявани от ВСС, за срок от два месеца, по приложен списък.

ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ

10. ОТНОСНО: Проект на решение относно проект на Медийна стратегия на съдебната власт

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

10.1. ПРИЕМА проекта на Медийна стратегия на съдебната власт с приложения относно нейното прилагане, със забележките, направени по време на зесадението, и ОТМЕНЯ досега действащата Единна медийна стратегия на съдебната власт, приета с решение на ВСС по протокол № 25 от 25.06.2003 г.
10.2. Медийната стратегия на съдебната власт с приложенията относно нейното прилагане ДА БЪДАТ ПУБЛИКУВАНИ на интернет страницата на ВСС в раздел „Нормативни и вътрешни актове“, подраздел „Вътрешни актове“.
10.3. УВЕДОМЯВА административните ръководители на органите на съдебната власт за приемането на Медийна стратегия на съдебната власт и необходимостта от нейното прилагане.

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

11. ОТНОСНО: Проект на решение относно провеждане на експериментално електронно дистанционно гласуване за избор на членове на Висшия съдебен съвет, съгласно § 78 от ПЗР от ЗСВ

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

11.1. Експерименталното електронно дистанционно гласуване, съобразно приетите правила по чл. 29б, ал. 1 от ЗСВ, да се проведе на 16 и 17 ноември 2016 г., по едно и също време в три отделни и независими процедури за избор на съдии, прокурори и следователи.
11.2. Експерименталният избор да се проведе по списък на „кандидати“, съставен от имената на изборните членове на ВСС от 6 – ти и 7 – ми състав, с изключение на тези, които откажат.
11.3. В системата за електронно дистанционно гласуване да се въведат имената и необходимата допълнителна информация на всички магистрати, съгласно заетия към 01.11.2016 г. щат, при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.
11.4. По време на тестовете да се извърши оценка на системата по отношение гарантирането на тайната на гласуването и свободното волеизявление от вътрешни за системата специалисти и от поканени за участие външни експерти, за което да се предвиди възнаграждение.
***
12. ОТНОСНО: Отчет за дейността на Гражданския съвет от професионални и неправителствени организации към Висшия съдебен съвет, за периода м. януари – м. септември 2016 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ПРИЕМА за сведение Отчет за дейността на Гражданския съвет от професионални и неправителствени организации към Висшия съдебен съвет за периода м. януари – м. септември 2016 г.
13. ОТНОСНО: Проект на решение по предложението на главния прокурор на Република България за оптимизиране щатната численост на Районна прокуратура гр. Девин

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

13.1. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, щатната численост на Районна прокуратура гр. Попово с 1 (една) свободна длъжност „прокурор“, считано от датата на вземане на решението.
13.2. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, щатната численост на Районна прокуратура гр. Девин, считано от датата на вземане на решението.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

14. ОТНОСНО: Предложение от Главния прокурор на Република България за изразяване на становище от пленарния състав на Съвета относно това – следва ли членове на ВСС да се въздържат от изяви в медии, издавани от обвиняеми или подсъдими лица
След проведената дискусия главният прокурор оттегли предложението си.
15. ОТНОСНО: Необходимост от сключване на договори, в изпълнение на решение на ВСС по протокол № 34/29.09.2016 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

15.1. УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да подпише анекси за продължаване на изтичащите договори за наем, сключени за задоволяване на жилищните нужди на членовете на ВСС, които не притежават жилища на територията на гр. София, с месечен лимит до 800 лв. за срок до изтичане на мандата на настоящия състав на ВСС с право включително да ги изменя и прекратява, без да се надвишава месечният лимит.
15.2. УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да подписва договори за наем, сключвани за задоволяване на жилищните нужди на новоизбраните членове на постоянната Комисия по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на ВСС, които не притежават жилища на територията на гр. София, с месечен лимит до 800 лв. и за срок до изтичане на мандата им с право включително да ги изменя и прекратява, без да се надвишава месечният лимит.
15.3. УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да подписва договори за наем, сключвани за осигуряване на помещения с работни места за новоизбраните членове на постоянната Комисия по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на ВСС, с месечен лимит до 1 000 лв. за срок до изтичане на мандата им с право включително да ги изменя и прекратява, без да се надвишава месечният лимит.
16. ОТНОСНО: Изразяване на подкрепа от ВСС към Министерство на правосъдието по проект „Развиване на потенциала на човешкия ресурс на съдебната власт, чрез изграждане на ефективен модел за придобиване на юридическа правоспособност” във връзка с кандидатстване по Оперативна програма „Добро управление“

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

16.1. ИЗРАЗЯВА подкрепа за реализиране на проектното предложение с наименование „Развиване на потенциала на човешкия ресурс на съдебната власт, чрез изграждане на ефективен модел за придобиване на юридическа правоспособност”, който да бъде подаден от Министерство на правосъдието по Оперативна програма „Добро управление”.
16.2. УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да подпише писмо за подкрепа от страна на ВСС по проект „Развиване на потенциала на човешкия ресурс на съдебната власт, чрез изграждане на ефективен модел за придобиване на юридическа правоспособност”.
17. ОТНОСНО: Решение по т. 1 от протокол № 35/05.10.2016 г. на Пленума на ВСС

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ОТЛАГА вземането на решение по точката за следващото заседание, за допълване мотивите на позицията на ВСС при защитата на проектобюджета на съдебната власт за 2017 г.
18. ОТНОСНО: Проект на бюджет на съдебната власт за 2017 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ИЗРАЗЯВА своето несъгласие, относно изготвеният от Министерство на финансите проект на бюджет на съдебната власт за 2017 г., в частта на разходите.
МОТИВИ:
Проектът изготвен от Министерството на финансите предвижда разходи в размер на 565 млн.лв., проектът приет от Пленума на Висш съдебен съвет, предвижда разходи в размер на 597, 7 млн.лв. Разликата е в размер на 32, 7 млн.лв. Разработеният от Министерство на финансите проектобюджет на съдебната власт за 2017 г., основно е насочен към увеличение на разходите за персонал, а именно заплати, средства за други възнаграждения и плащания и социални осигуровки. Не са обезпечени средствата за текуща издръжка и капиталови разходи.
Предложените параметри от Министерство на финансите, не са съобразени с необходимостта от финансово осигуряване на основните функции и дейности свързани с промените в Закона за съдебната власт, като организацията и провеждането на събрания да за избор на членове на Висш съдебен съвет, разходите свързани с управлението и стопанисването на недвижимото имущество на съдебната власт, допълнителните правомощия на Инспектората към ВСС произтичащи от ЗИДЗСВ, обезпечаване на дейности по атестиране на магистратите от комисиите по атестирането и конкурсите при съдийската и прокурорската колегия, както и средства за наем на сгради ползвани от органите на съдебната власт, не са осигурени и средства за изплащане на обезщетения по ЗОДОВ, които непрекъснато нарастват.
С така изготвения от Министерство на финансите проектобюджет за 2017 г., съдебната власт не може да изпълнява пълноценно законноустановените си задължения, както и основните политики заложени по Пътна карта за изпълнение на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система.
19. ОТНОСНО: Предложение относно промяна в сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-3.001-0001-C01/26.08.2016 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

19.1. ЗАДЪЛЖАВА Елка Атанасова – член на Висшия съдебен съвет и представител на Прокурорската колегия да предприеме действия за промяна в сключения договор № BG05SFOP001-3.001-0001-C01/26.08.2016 г., като текста в член 3 от него бъде променен както следва: „Ръководителят на проекта носи отговорност за цялостното изпълнение на проекта и е отговорен за потвърждаване (проверка за съответствие и допустимост) на разходите по проекта при спазване на правото на ЕС и националното законодателство и за изготвянето на отчетите и докладите по проекта, съгласно Общите условия.“
19.2. ВЪЗЛАГА на Звено „Европейски проекти и програми“ във ВСС за следващото заседание на Пленума да представи договорите и екипите за управление по двата проекта, по които ВСС е бенефициент, както и друга документация във връзка със сключените договори.
19.3. ВЪЗЛАГА на Съвета за координиране действията на органите на съдебната власт по участие в международни проекти и програми към ВСС да направи анализ на реализираните договори по проекти от м. октомври 2012 г. до момента и да представи информацията на Пленума на ВСС.
20. ОТНОСНО: Проект на решение относно предложени варианти за осигуряване на помещения с работни места за новоизбраните членове на КАК, в изпълнение решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по протокол № 34/29.09.2016 г., т. 26.2.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

20.1. ДАВА съгласие главният секретар да проведе преговори за наемане на работни помещения, в които да бъдат настанени членовете на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия, избрани от общите събрания на ВКС и ВАС, съгласно Вариант ІІ: две помещения в сградата на СЮБ, в които да се настанят всички членове на Комисията по атестиране и конкурси към Съдийската колегия на ВСС – действащи магистрати.
20.2. ВЪЗЛАГА на главния секретар да подготви сметка за необходимите разходи във връзка с т. 20.1., които да предостави на Комисия „Бюджет и финанси“.
21. ОТНОСНО: Проект на решение относно проект на Закона за отклоняване от наказателно производство и налагане на възпитателни мерки на непълнолетни лица

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ИЗРАЗЯВА положително становище по проекта на Закона за отклоняване от наказателно производство и налагане на възпитателни мерки на непълнолетни лица, със следните забележки:
Принципната забележка по отношение на предложения за обсъждане проект на Закон за отклоняване от наказателно производство и налагане на възпитателни мерки на непълнолетни лица е, че следва да се прецизират формулировките на редица негови разпоредби и да се синхронизират терминологично с националното и европейско законодателство, в съответствие с изискването на чл.9 от Закона за нормативните актове и чл.36 - 37 от Указ № 883 за прилагане на ЗНА.
В становището са отразени конкретни забележки във връзка с регламентираната в проектозакона уредба на детското правосъдие, които следва да се имат предвид при приемането му в окончателен вид.
Предлагаме следната редакция на чл.1:
Чл.1. (1) Този закон урежда:
1. условията и реда за отклоняване на непълнолетните лица от наказателно производство, налагането на възпитателни мерки и тяхното изпълнение;
2. устройството и функциите на Националната служба за възпитателна подкрепа, на местните служби за възпитателна подкрепа и компетентността на други органи по прилагане на този закон;
3. взаимодействието и координацията на държавните и общински органи и другите юридически и физически лица при осъществяване на целите на този закон.

Задължението по чл. 1, ал. 4 следва да се скрепи със санкция и да се постави на съответното систематично място, а не в предмета.
В чл. 4, алинеи 6 и 7 следва да се внесе по-голяма яснота за кои деяния, които осъществяват състав на престъпление, непълнолетните лица се отклоняват от наказателно производство.
В основните принципи на чл. 5, т. 8 адвокатската защита да е задължителна от началния контакт на непълнолетния с правоохранителните органи.
Забележки по Глава ІV
С чл. 29, ал. 1 е определена компетентността на районния съд по настоящия адрес на непълнолетното лице в производството по налагане на възпитателни мерки. В случай, че непълнолетният води скитнически начин на живот с родителите си или с други деца, което е често срещано сред най-застрашените групи следва да се даде възможност на съда да преценява местната подсъдност по целесъобразност – по настоящ адрес, а ако няма такъв - по местоизвършване на деянието.
Освен това, когато се касае за престъпления, подсъдни на окръжен съд следва да се предвиди производство не пред районния съд, а пред съответния съд /съобразно материалния закон/. При предложената в проектозакона уредба ще се стигне до парадокса ОС да проверява като въззивна инстанция дела за деяния, подсъдни нему като първа инстанция.
Чл. 35 ал. 2 ОБЖАЛВАНЕ ПО ГЛАВА 21 от НПК, където срока е 30 дни, а в закона срока за мотиви е съкратен на 7 дни. Създава се впечатление, че се цели бързина на това производство, но то е на І инстанция. Пред въззивния съд срокът продължава да е 30 дни. Следва да се предвиди кратък срок и за произнасяне на въззивната инстанция - 7 дни.
Чл. 37 ал.5 - Когато споразумението е постигнато, то се изпълнява от съда в частта му за извинение към пострадалия. Вместо от съда следва да се посочи, че споразумението се изпълнява пред съда и да се регламентира това изпълнение.
Чл. 38 ал.5 - Службата за възпитателна подкрепа изпраща индивидуалния план на съда за одобрение. Следва да се посочи каква е процедурата на това одобрение – дали съдията насрочва съдебно заседание или се произнася в закрито заседание.
Относно прекратяване на образувани производства и изпълнение на възпитателни мерки
Чл.41 предвижда да се прекрати възпитателното дело, когато за същото деяние е образувано наказателно производство. Остава изцяло неизяснен въпросът при кои хипотези е възможно прокурорът едновременно да насочи преписката към съда за образуване на възпитателно дело и заедно с това да се образува наказателно производство за същото деяние. Възможни са хипотези при форми на съучастие с пълнолетни лица и пр., но дори и тогава може да се разделят материалите - в едно производство - срещу пълнолетното лице, а по другото, внесено в съда с решение за отклоняване и налагане на възпитателна мярка.
При това положение, означава ли, че решението на прокурора по чл. 30 за отклоняване на непълнолетния не е стабилен акт и във всеки по следващ момент той може да вземе решение за образуване на наказателно производство. Този въпрос дължи по-детайлна уредба и посочване на хипотезите, при които е възможно да се образува наказателно производство, след решението за отклоняване.
В чл.72 е посочено при какви условия съдът разрешава преместване на непълнолетното лице в друг център, но не е регламентирана процедурата - дали съдията насрочва съдебно заседание или се произнася в закрито заседание.
Чл.68 ал.6. Решението за отлагане се взема в тридневен срок.
По ПЗР
§12 Наказателен кодекс
Чл.65 ал.4/нова/ разрешението за оставане на пълнолетен в поправителен дом до навършване на 21 години следва да става след преценка на съда, а не с разрешение на прокурора, доколкото се касае за контрол, свързан с начина на изпълнение на наказанието. Принципният подход на българския законодател е, че този контрол се осъществява от съда, а не от прокурора.
§12, т.8 от ПЗР
Сериозни възражения предизвиква и редакцията на чл. 61 ал.1 от НК. Предоставена е възможност на прокурора да реши да не се образува досъдебно производство за деяние, извършено поради увлечение или лекомислие и което не представлява голяма обществена опасност. В тези случаи преписката се изпраща на съда за налагане на възпитателна мярка по Закона за отклоняване и налагане на възпитателни мерки.
Доколкото не са предвидени изменения в НПК относно сроковете за водене на досъдебно производство, по отношение на непълнолетни лица, е възможно разследванията да продължат твърде дълго, извън разумните срокове или дори само дотогава, докато лицето навърши пълнолетие. Тогава подобно решение на прокурора за налагане на мярка ще бъде ненавременно и няма да изпълни целите, предвидени в чл. 5 от ЗОНВМ. Същото ще се отнася и за акта на съда, който при проточило се дълго разследване на досъдебна фаза и навършване на пълнолетие на лицето няма да може да наложи мерките по този закон и ще бъде принуден да наруши принципите по чл.5, като приложи някоя от санкциите, предвидени в НК. Това ще постави такова лице в неблагоприятно положение, само поради забавяне или неправилна първоначална преценка за образуване на досъдебно производство.
При това положение следва на първо място да се предвиди възможност за контрол от страна на съда на решението на прокурора да образува досъдебно производство по отношение на непълнолетно лице и преценката за чл. 61 от НК да се прави преди образуване на наказателното производство. На второ място следва да се предвидят в НПК отделни кратки срокове за досъдебната фаза.
§13, чл. 16а - възраст на лицето
Чл. 144, нова ал.3 НПК – Необходима е яснота каква експертиза може да изясни възрастта на детето.
§.13, т.4
В чл.64, ал.2 от НПК е въведено задължение при внасяне на искане за мярка за неотклонение задържане под стража, прокурорът да осигури явяването на непълнолетното обвиняемо лице до 24 часа. В случая следва да се имат предвид международните процедури относно водене на наказателни производства срещу деца, при които е недопустимо непълнолетното лице да се води с белезници, в обозначена полицейска или друга кола и от лице с униформа. В предложеното изменение на чл. 64 ал.2 от НПК следва да се посочи, че редът за довеждане на непълнолетно обвиняемо лице пред съда се урежда по този начин или което е по удачно разрешение - в друг закон - например в ЗИНЗС.
§13, т.2 чл.22 ал.3 от НПК въвежда изискване делата с непълнолетен да се разглеждат с предимство. Поради това е необходимо да се промени и текста от ЗСВ, в който за посочени категориите дела, които следва да се разглеждат и през периода на съдебната ваканция и да се добавят и делата срещу непълнолетни /наказателни производства/ както и възпитателните дела, за които предвидените кратки срокове за разглеждане следва да включват задължение и да се насрочват преимуществено, включително и през периода на съдебната ваканция.
§22 Промени в чл. 95 б от ЗМВР
Следва да се възрази принципно срещу положението, при което малолетни и непълнолетни могат да се настаняват в домове за временно настаняване, повече от 24 часа - с разрешение на прокурора. Това постановление се приема, че е ИАА и подлежи на обжалване от административните съдилища.
Този подход е неправилен. Като преценяват постановлението като ИАА, административните съдилища не извършват преценка, съобразена с интересите на детето, а по целесъобразност и законосъобразност на административен акт.
В тази насока впрочем е и последното решение на Конституционния съд по повод искането за обявяване на противоконституционност на чл. 37 от ЗБППМН /настаняване на деца до 15 дни/.
В случая водещият принцип следва да са интересите на детето. Нещо повече, в случаите когато малолетно лице е извършило обществено опасно деяние, то се насочва към Дирекция „Социално подпомагане“. При това положение, неудачно е разрешението, за далеч по-леки провинения, изрично изброени в чл. 95 Б от ЗМВР да се настаняват малолетни лица, заловени в скитничество, проституция и пр. за период от 15 дни с разрешение на прокурор в дом за временно настаняване и по същество представляващо мярка, изискваща задържане или мярка, близка до задържане под стража.
22. ОТНОСНО: Проект на решение относно решение на КСА по протокол № 28/05.10.2016 г., т. 22.1 във връзка с извлечение от протокол
№ 33/21.09.2016 г. на Пленума на ВСС относно предоставяне на информация за поетите ангажименти и набелязаните мерки за защита на проекто-бюджета за 2017 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ПРИЕМА информацията за дейността на Комисия „Съдебна администрация“ към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет и предоставя на Комисия „Бюджет и финанси“, с оглед съобразяването й, в изпълнение на решение на Пленума на ВСС по протокол № 33/21.09.2016 г., д.т. 19.
23. ОТНОСНО: Избор на съпредседател на Гражданския съвет от професионални и неправителствени организации към Висшия съдебен съвет

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ИЗБИРА Магдалена Лазарова – член на ВСС, за съпредседател на Гражданския съвет от професионални и неправителствени организации към Висшия съдебен съвет.

/Закриване на заседанието – 15.30 ч./

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на:
14.10.2016 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд