КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 20
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА 
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, 
ПРОВЕДЕНО НА 18 ОКТОМВРИ 2016 г. 


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд
На заседанието присъства Саша Харитонова – директор на дирекция „Правна” във Висшия съдебен съвет
Откриване на заседанието – 09.45 ч.
По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ВКЛЮЧВА в дневния ред следната допълнителна точка:
28. Проект на решение по т. 20 от заседанието на Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 13.10.2016 г., относно осигуряване на помещения с работни места на новоизбраните членове на Комисията по атестирането и конкурсите.
Внася: Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

1. ОТНОСНО: ИЗБОР на административен ръководител – председател на Административен съд-гр. Перник
Кандидати:
- Десислава Христова Ахладова-Атанасова – административен ръководител – председател на Районен съд-гр. Перник, с ранг „съдия в АС” (Атестирана с решение на ВСС по протокол № 50/12.12.2013 г., комплексна оценка „много добра”);
- Роман Тодоров Николов – съдия в Районен съд-гр. Брезник, с ранг „съдия в АС” (Атестиран с решение на ВСС по протокол № 57/19.11.2015 г., комплексна оценка „много добра”);
- Ивайло Емилов Иванов – и.ф. административен ръководител – председател на Административен съд-гр. Перник, с ранг „съдия в АС” (Атестиран с решение на ВСС по протокол № 41/24.10.2013 г., комплексна оценка „много добра”)

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

След проведеното явно гласуване при резултат:
за Десислава Христова Ахладова-Атанасова – 8 гласа;
за Роман Тодоров Николов – 0 гласа;
за Ивайло Емилов Иванов – 6 гласа
На основание чл. 194б, ал. 4 от ЗСВ, НАЗНАЧАВА Десислава Христова Ахладова-Атанасова – административен ръководител – председател на Районен съд-гр. Перник, с ранг „съдия в АС, на длъжността „административен ръководител – председател” на Административен съд-гр.Перник, с ранг „съдия в АС”, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
/Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали/

ДИСЦИПЛИНАРНА ДЕЙНОСТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИВСС

2. ОТНОСНО: Молба от съдия в Софийския апелативен съд – временно отстранен от длъжност

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОТЛАГА разглеждането на точката и изисква информация от Софийски градски съд за хода на досъдебното производство и неговия предмет.
3. ОТНОСНО: Акт за резултатите от извършена комплексна планова проверка относно образуването, движението и приключването на административни и касационни дела в Административен съд гр. Пазарджик и информация от административния ръководител на Административен съд гр. Пазарджик относно изпълнени препоръки от Акта на ИВСС.

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Приема за сведение Акт за резултатите от извършена комплексна планова проверка относно образуването, движението и приключването на административни и касационни дела в Административен съд гр. Пазарджик и информацията от административния ръководител на Административен съд гр. Пазарджик относно изпълнени препоръки от Акта на ИВСС.
4. ОТНОСНО: Акт за резултатите от извършена комплексна планова проверка относно образуването, движението и приключването на наказателните дела в Районен съд гр. Бяла Слатина

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Приема за сведение Акт за резултатите от извършена комплексна планова проверка относно образуването, движението и приключването на наказателните дела в Районен съд гр. Бяла Слатина.
5. ОТНОСНО: Акт за резултатите от извършена комплексна планова проверка по образуването, движението и приключването на наказателните дела в Районен съд гр. Пловдив

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Приема за сведение Акт за резултатите от извършена комплексна планова проверка по образуването, движението и приключването на наказателните дела в Районен съд гр. Пловдив.
6. ОТНОСНО: Доклад от главен експерт-юрисконсулт в дирекция „Дисциплинарна дейност“, АВСС, относно извършената проверка от Софийски апелативен съд за периода 01.01.2015 г. - 30.10.2015 г. на организацията на дейността на съдиите от Окръжен съд гр. Благоевград, Наказателно отделение, съгласно разпоредбата на чл. 106, ал. 1, т. 7 от Закона за съдебната власт

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Приема за сведение Доклад от главен експерт-юрисконсулт в дирекция „Дисциплинарна дейност“, АВСС, относно извършената проверка от Софийски апелативен съд за периода 01.01.2015 г. - 30.10.2015 г. на организацията на дейността на съдиите от Окръжен съд гр. Благоевград, Наказателно отделение, съгласно разпоредбата на чл. 106, ал. 1, т. 7 от Закона за съдебната власт.
7. ОТНОСНО: Доклад от главен експерт-юрисконсулт в дирекция „Дисциплинарна дейност“, АВСС, относно извършената проверка от Софийски апелативен съд за периода 01.01.2011 г. - 31.12.2012 г. на организацията на дейността на съдиите от Окръжен съд гр. София, съгласно разпоредбата на чл. 106, ал. 1, т. 7 от Закона за съдебната власт

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

7.1. Приема за сведение Доклад от главен експерт-юрисконсулт в дирекция „Дисциплинарна дейност“, АВСС, относно извършената проверка от Софийски апелативен съд за периода 01.01.2011 г. - 31.12.2012 г. на организацията на дейността на съдиите от Окръжен съд гр. София, съгласно разпоредбата на чл. 106, ал. 1, т. 7 от Закона за съдебната власт.
7.2. Препоръчва на административния ръководител на Софийски апелативен съд, съгласно правомощията му по чл. 106, ал. 1, т. 7 от Закона за съдебната власт, да извърши проверка за периода 01.01.2013 г. – 31.12.2015 г. на организацията на дейността на съдиите от Окръжен съд гр. София.
8. ОТНОСНО: Проект на решение за изменение и допълнение на решение на Съдийската колегия на ВСС по пр. 16/20.09.2016 г., т. 5, за откриване на процедура за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, в частта по т.5.3

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Изменя и допълва, на основание чл. 34, ал. 4 от Правилника за организация на дейността на Висшия съдебен съвет и неговата администрация, решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 16/20.09.2016 г., т. 5, като т. 5.3. става т. 5.4. и приема нова т. 5.3. със следното съдържание:
„5.3. В 30-дневен срок от датата на обнародване на свободните длъжности в Държавен вестник могат да се подават в администрацията на Висшия съдебен съвет предложения за назначаване на административен ръководител на съответния орган на съдебната власт. Към предложението се прилагат: подробна автобиография, подписана от кандидата; копие от диплома за завършено висше образование по специалността „Право”; копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност; свидетелство за съдимост, издадено за участие в конкурс по Закона за съдебната власт; медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване; концепция за работата като административен ръководител, която трябва да съдържа: лична мотивация за заемане на длъжността, анализ и оценка на състоянието на органа на съдебната власт, очертаване на достиженията и проблемите в досегашната му дейност, набелязване на цели за развитието и мерки за тяхното достигане; удостоверение от Националната следствена служба, Столичната следствена служба или от окръжните следствени отдели към окръжните прокуратури за образувани досъдебни производства; декларация за имотно състояние и произход на средствата за придобиване на имуществото по образец, утвърден от Висшия съдебен съвет; документи, удостоверяващи наличието на стажа по чл. 170 от ЗСВ и други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества.”
9. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, Нели Георгиева Батанова – административен ръководител – председател на Окръжен съд, гр. Шумен, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател” на Окръжен съд, гр. Шумен, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица №1 на ВСС, считано от 21.10.2016 г. до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.
10. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, Георги Василев Ушев – административен ръководител – председател на Специализирания наказателен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател” на Специализирания наказателен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица №1 на ВСС, считано от 25.10.2016 г. до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.
11. ОСТАВЯ без уважение искането на Христо Георчев Георчев – и.ф. административен ръководител – председател на Районен съд, гр. Свиленград, за извънредно атестиране.
12. ПРИЕМА, на основание чл. 209, ал. 4 във връзка с §206, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.), комплексна оценка “МНОГО ДОБРА” на Ивелина Христова Христова - Желева – съдия в Районен съд гр. Варна.
12.1. Ивелина Христова Христова - Желева – съдия в Районен съд гр. Варна, ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.
13. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ (в сила до 09.08.2016 г.), във връзка с §206, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.), на Атанас Василев Славов - съдия в Окръжен съд гр. Варна, с ранг „съдия в АС”.
13.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА” на Атанас Василев Славов - съдия в Окръжен съд гр. Варна, с ранг „съдия в АС”.
14. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ (в сила до 09.08.2016 г.), във връзка с §206, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.), на Мариета Благоева Бедросян – съдия в Окръжен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
14.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА” на Мариета Благоева Бедросян – съдия в Окръжен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
15. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ (в сила до 09.08.2016 г.), във връзка с §206, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.), на Павлина Георгиева Димитрова – съдия в Апелативен съд гр. Варна, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
15.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА” на Павлина Георгиева Димитрова – съдия в Апелативен съд гр. Варна, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
16. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ (в сила до 09.08.2016 г.), във връзка с §206, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.), на Петя Иванова Стоянова - Николова – съдия в Апелативен съд гр. Велико Търново, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
16.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА” на Петя Иванова Стоянова - Николова – съдия в Апелативен съд гр. Велико Търново, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
17. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ (в сила до 09.08.2016 г.), във връзка с §206, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.), на Калина Тодорова Димитрова – съдия в Окръжен съд гр. Добрич с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
17.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА” на Калина Тодорова Димитрова – съдия в Окръжен съд гр. Добрич с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
18. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ (в сила до 09.08.2016 г.), във връзка с §206, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.), на Жечка Николова Маргенова -Томова – съдия в Окръжен съд гр. Добрич с ранг „съдия в АС”.
18.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА” на Жечка Николова Маргенова -Томова – съдия в Окръжен съд гр. Добрич с ранг „съдия в АС”.
19. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ (в сила до 09.08.2016 г.), във връзка с §206, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.), на Галина Христова Нейчева – съдия в Окръжен съд гр. Сливен, с ранг „съдия в АС”.
19.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА” на Галина Христова Нейчева – съдия в Окръжен съд гр. Сливен, с ранг „съдия в АС”.
20. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ (в сила до 09.08.2016 г.), във връзка с §206, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.), на Иван Найденов Радковски – съдия в Окръжен съд гр. Плевен, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
20.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА” на Иван Найденов Радковски – съдия в Окръжен съд гр. Плевен, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
21. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ (в сила до 09.08.2016 г.), във връзка с §206, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.), на Николай Минчев Николов – съдия в на Районен съд Добрич, с ранг „съдия в ОС”.
21.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА” на Николай Минчев Николов – съдия в на Районен съд Добрич, с ранг „съдия в ОС”.
22. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ (в сила до 09.08.2016 г.), във връзка с §206, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.), на Силвия Владимирова Петрова – съдия в Районен съд гр. Бургас.
22.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА” на Силвия Владимирова Петрова – съдия в Районен съд гр. Бургас.
23. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ (в сила до 09.08.2016 г.), във връзка с §206, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.), на Калин Георгиев Колешански - съдия в Районен съд гр. Шумен, с ранг „съдия в ОС”.
23.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА” на Калин Георгиев Колешански - съдия в Районен съд гр. Шумен, с ранг „съдия в ОС”.
24. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ (в сила до 09.08.2016 г.), във връзка с §206, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.), на Светла Рускова Димитрова – съдия в Районен съд гр. Ямбол, с ранг „съдия в АС”.
24.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА” на Светла Рускова Димитрова – съдия в Районен съд гр. Ямбол, с ранг „съдия в АС”.
СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ
25. ОТНОСНО: Искане от главния секретар на Върховен административен съд за увеличаване щатната численост на съда с 1 /една/ щ.бр. за длъжност „призовкар”

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

УВЕЛИЧАВА щатната численост на Върховен административен съд с 1 /една/ щ.бр. за длъжност „призовкар”.
МОТИВИ: Необходимост, с оглед увеличаване на обема на книжата, разнасяни от призовкарите в службата и новото разпределение на обслужваните райони. Налице е финансова обезпеченост.
26. ОТНОСНО: Искане от председателя на Софийски градски съд за трансформиране на щатни бройки за съдебни служители и увеличаване щатната численост на съда с 2 /две/ щ.бр. за длъжности: „съдебен архивар” и „шофьор”

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

26.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за трансформиране на длъжности за съдебни служители в Софийски градски съд, както следва:
- 1 /една/ щ.бр. „главен специалист” в 1 /една/ щ.бр. „ръководител сектор”;
- 1 /една/ щ.бр. „главен специалист” в 1 /една/ щ.бр. „началник служба”;
- 1 /една/ щ.бр. „призовкар” в 1 /една/ щ.бр. „домакин”;
- 1 /една/ щ.бр. „куриер” в 1 /една/ щ.бр. „съдебен архивар”
МОТИВИ: Необходимост, с оглед преодоляване на констатираните слаби страни, свързани с длъжностите, функциите и организационното структуриране. С изготвяне на нова структура на администрацията на СГС ще се намали брой на йерархичните нива в общата администрация, като се намали и броя на административните звена. Налице е финансова обезпеченост.
26.2. УВЕЛИЧАВА щатната численост на Софийски градски съд с 2 /две/ щ.бр. за длъжности: „съдебен архивар” и „шофьор”.
МОТИВИ: Необходимост с оглед изключително високата натовареност на СГС – 34,45 за първото полугодие на 2016 г., при средна за страната – 15,65. За 2015 г. натовареността е 24,65, при средна – 12,22; За 2014 г. е 26,89, при средна – 12,36. Налице е финансова обезпеченост.
27. ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд гр. Сливница за увеличаване щатната численост на съда с 1 /една/ щ.бр. за длъжност „системен администратор”

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

УВЕЛИЧАВА щатната численост на Районен съд гр. Сливница с 0,5 /половин/ щ.бр. за длъжност „системен администратор”.
МОТИВИ: Необходимост от квалифициран специалист, с оглед ежедневно възникващите в процеса на работа въпроси и проблеми, свързани с програмното и технологическото поддържане на компютърната техника. Липса на възможност за съвместяване, предвид спецификата на работа на системния администратор. Налице е финансова обезпеченост.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ТОЧКА

28. ОТНОСНО: Решение по т. 20 от заседанието на Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 13.10.2016 г., относно осигуряване на помещения с работни места на новоизбраните членове на Комисията по атестирането и конкурсите

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ВНАСЯ за преразглеждане в Пленума на Висшия съдебен съвет решение по т. 20 по протокол № 37/13.10.2016 г. на Пленума на ВСС относно осигуряване на помещения с работни места на новоизбраните членове на Комисията по атестирането и конкурсите.

Закриване на заседанието – 15.45 ч.

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на:
20.10.2016 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд