ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,

На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на 26 октомври 2016 г. от 13.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. „Eкзарх Йосиф” № 12, при следния

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:


ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

1. Административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Никопол
Кандидат:
- Мария Цветанова Георгиева – прокурор в Районна прокуратура гр. Никопол и и.д. административен ръководител на Районна прокуратура гр. Никопол.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси

ДИСЦИПЛИНАРНА ДЕЙНОСТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИВСС

2. Произнасяне по решение на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 15/2014 г. по описа на ВСС.
Внася: Дисциплинарен състав
3. Предложение от административния ръководител на Военно-окръжна прокуратура гр. София за налагане на дисциплинарно наказание на Едуард Ермечов Владимиров – прокурор във Военно-окръжна прокуратура гр. София
Внася: Комисия “Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС”
4. Проект на решение относно решение № 65/2016 г. по адм.дело
№ 78/2016 г. на Административен съд гр. Търговище, с което е отменена заповед на районния прокурор на Районна прокуратура гр. Разград.
Внася: Комисия “Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС”

АТЕСТИРАНЕ И КОНКУРСИ

5. Проект на решение за одобряване на поименните списъци на магистрати за избор на членове на конкурсна комисия по обявен, с протокол № 12/27.07.2016 г. на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване във Военно-окръжна прокуратура гр. София.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
6. Проект на решение за определяне чрез жребий на поименния състав на конкурсна комисия по обявен, с протокол № 12/27.07.2016 г. на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване във Военно-окръжна прокуратура гр. София.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
7. Проект на решение за одобряване на поименен списък на магистрати от апелативните прокуратури за избор на членове на конкурсна комисия по обявен, с пр. 05/08.06.2016 г. на Прокурорската колегия на Висшия съдебен, съвет конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване в окръжните прокуратури.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
8. Проект на решение за определяне чрез жребий на поименния състав на конкурсна комисия по обявен, с протокол № 05/08.06.2016 г. на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване в окръжните прокуратури.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
9. Проект на решение за одобряване на поименен списък на магистрати от апелативните прокуратури за избор на членове на конкурсна комисия по обявен, с протокол № 05/08.06.2016 г. на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, конкурс за преместване чрез събеседване в районните прокуратури.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
10. Проект на решение за определяне чрез жребий на поименния състав на конкурсна комисия по обявения, с протокол № 05/08.06.2016 г. на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, конкурс за преместване чрез събеседване в районните прокуратури.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
11. Проект на решение по молбата на Кънчо Киров Крумов за освобождаване от заеманата длъжност „административен ръководител – районен прокурор” на Районна прокуратура гр. Царево, както и от длъжност „прокурор” на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
12. Проект на решение за приемане на избирателни списъци на действащите прокурори по реда на чл. 29д, ал.1 от ЗСВ във връзка с провеждане на общо събрание на прокурорите за избор на член на Висшия съдебен съвет.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
13. Проект на решение по предложението на административния ръководител - апелативен прокурор на Апелативна прокуратура гр. Пловдив за периодично атестиране на Виктор Асенов Янков – прокурор в Апелативна прокуратура гр. Пловдив, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
14. Проект на решение по предложението на административния ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Варна за периодично атестиране на Здравка Рафаилова Задгорска – прокурор в Районна прокуратура гр. Варна, с ранг „прокурор в АП”.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
15. Проект на решение по предложението на административния ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Пазарджик за периодично атестиране на Елена Спасова Попова - прокурор в Районна прокуратура гр. Пазарджик.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
16. Проект на решение по предложението на административния ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. София за периодично атестиране на Мария Василева Павликянова – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. София.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
17. Проект на решение по предложението на административния ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. София за периодично атестиране на Иван Трифонов Кирчев – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. София, с ранг „следовател в НСлС”.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
18. Проект на решение по предложението на административния ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Пловдив за периодично атестиране на Даниела Минкова Стоянова – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Пловдив, с ранг „прокурор в ОП”.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
19. Проект на решение по предложението на административния ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Добрич за периодично атестиране на Румяна Димитрова Желева - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Добрич, с ранг „прокурор в ОП.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
20. Проект на решение по предложението на Тодор Иванов Баланов - прокурор в Районна прокуратура гр. Горна Оряховица, (към момента на предложението и.д. административен ръководител – районен прокурор), с ранг „прокурор в АП” за периодично атестиране.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
21. Проект на решение по предложението на административния ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Пловдив за повишаване на Светлана Петрова Ангелчовска - прокурор в Районна прокуратура гр. Пловдив, с ранг „прокурор в АП”, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
22. Проект на решение по предложението на административния ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Пловдив за повишаване на Миглена Стефанова Кирова - прокурор в Районна прокуратура гр. Пловдив, с ранг „прокурор в АП”, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
23. Проект на решение по предложението на административния ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Пловдив за повишаване на Румяна Димитрова Зайкова - Калеева – заместник на административния ръководител - заместник-районен прокурор на Районна прокуратура гр. Пловдив, с ранг „прокурор в АП”, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
24. Проект на решение по предложението на административния ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Бургас за повишаване на Галина Ненкова Георгиева – прокурор в Районна прокуратура гр. Бургас, на място в по-горен ранг „прокурор в ОП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
25. Проект на решение по предложението на Марин Атанасов Николов - административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Козлодуй, с ранг „прокурор в АП”, за повишаване на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
26. Проект на решение по предложението на административния ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Разлог за повишаване на Мирослав Валериев Каназирев – заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор на Районна прокуратура гр. Разлог, с ранг „прокурор в ОП”, на място в по-горен ранг „прокурор в АП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
27. Проект на решение по предложението на административния ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Бургас за повишаване на Деян Генчев Петров - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Бургас, с ранг „прокурор в АП”, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
28. Проект на решение по предложението на административния ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Пловдив за повишаване на Магда Иванова Симеонова - прокурор в Районна прокуратура гр. Пловдив, с ранг „прокурор в ОП”, на място в по-горен ранг „прокурор в АП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
29. Проект на решение по предложението на Мирослав Илиев Илиев - административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Карнобат, с ранг „прокурор в ОП”, за повишаване на място в по-горен ранг „прокурор в АП”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
30. Проект на решение по предложението на административния ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Варна за повишаване на Красимира Жекова Дренчева - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Варна, с ранг „прокурор в АП”, на място в по-горен ранг „следовател в НСлС”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
31. Проект на решение по предложението на Маринела Иванова Марчева – прокурор в Районна прокуратура гр. Тервел и и.д. административен ръководител – районен прокурор, с ранг „прокурор в ОП”, за извънредно атестиране.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
* * * * *
32. Проект на решение по предложението на Главния прокурор на РБ за увеличаване щатната численост на съдебните служители в Районна прокуратура гр. Средец с 1 щатна бройка за длъжността „съдебен деловодител”.
* * * * *
33. Предложение от Управителния съвет на НИП относно приемане на изменение и допълнение на Правила за статута и дейността на прокурора-наставник в прокуратурите.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ
ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС:

                                                            СОТИР ЦАЦАРОВ

Публикуван на:
21 октомври 2016 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд