КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 38
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
ПРОВЕДЕНО НА 20 ОКТОМВРИ 2016 г
.


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Димитър Узунов – представляващ Висшия съдебен съвет
ОТСЪСТВАЩИ НЯМА
/На заседанието присъства Теодора Точкова – главен инспектор на Инспектората към ВСС/
/На заседанието присъства Димитър Тончев - главен секретар на ВСС/
/Откриване на заседанието – 09.40 ч./
По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни точки:
34. Предложение от членове на Висшия съдебен съвет във връзка с изпълнението на чл. 10, ал. 2 от Правилника за организацията на дейността на ВСС и неговата администрация.
Внасят: К. Калпакчиев, Ю. Ковачева, К. Иванов, Г. Карагьозова, С. Найденова – членове на ВСС
35. Доклад от Елка Атанасова- член на ВСС и представител на Прокурорската колегия на ВСС относно действията за изпълнение на решение на ВСС по протокол № 37 от заседание на пленума, проведено на 13 октомври 2016 г., д. т 19.1.
Внася: Елка Атанасова – член на ВСС
36. Доклад от отдел “Европейски и международни проекти и програми” в изпълнение на решение на ВСС по протокол № 37 от заседание на пленума, проведено на 13 октомври 2016 г., д. т. 19.2.
Внася: Мария Зафирова - началник отдел „ЕМПП”.
37. Предложение за преразглеждане в Пленума на ВСС решение по т. 20 по протокол № 37/13.10.2016 г. относно осигуряване на помещения с работни места за новоизбраните членове на КАК на СК на ВСС.
Внася: Съдийска колегия на ВСС
38. Проект на решение относно решение на Пленума на ВСС по протокол № 37/13.10.2016 г., във връзка с решение по т. 1 по протокол № 35/05.10.2016 г.
Внася: Комисия “Бюджет и финанси”
39. Предложение от министъра на финансите за провеждане на среща относно проектобюджета на съдебната власт за 2017 г.
Внася: Комисия “Бюджет и финанси”
40. Проект на решение за допълване на решение на Пленума на ВСС по протокол № 37/13.10.2016 г. т. 9.
Внася: Комисия Управление на собствеността”

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

Корекции на бюджета на органите на съдебната власт
„Дава съгласие”
1. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. София за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани съдии

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на командировани съдии,
1. НАМАЛЯВА бюджета на Върховен касационен съд за 2016 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с 8 085 лв.
2. УВЕЛИЧАВА бюджета на Апелативен съд гр. София за 2016 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с 8 085 лв.
2. ОТНОСНО: Писма от органи на съдебната власт, с искания за корекция на бюджетите за 2016 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджетите на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” със 139 527 лв. съгласно Приложение № 1, с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.
Средствата са за сметка на преходния остатък по бюджета на съдебната власт за 2016 г.
3. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Монтана за осигуряване на сума представляваща възстановени щети от застраховател

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Окръжен съд гр. Монтана за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с 620 лв., с цел осигуряване на средства, представляващи възстановени щети от застраховател за ремонт на таван на служба „Архив”.
Средствата в размер на 620 лв. са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2016 г.
След отстраняване на щетите, всички относими документи да бъдат представени в Дирекция „Управление на собствеността”.
4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски градски съд за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани магистрати

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на командировани магистрати,
1. НАМАЛЯВА бюджета на Софийски апелативен съд за 2016 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с 5 549 лв.
2. НАМАЛЯВА бюджета на Софийски районен съд за 2016 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с 897 лв.
3. НАМАЛЯВА бюджета на Върховен касационен съд за 2016 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с 3 263 лв.
4. УВЕЛИЧАВА бюджета на Софийски градски съд за 2016 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с 9 709 лв.
5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Търговище за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командировани магистрати за участие в състава на конкурсни комисии по обявените конкурси за „младши съдии” в окръжните съдилища през месеците март, април и май 2016 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция на бюджета между ВСС и Окръжен съд гр. Търговище за 2016 г. с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на командировани магистрати за участие в състава на конкурсни комисии по обявените конкурси за „младши съдии” в окръжните съдилища, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с 2 849 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Окръжен съд гр. Търговище с 2 849 лв.
6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Айтос за осигуряване на средства за закупуване на звукозаписна и озвучителна система за съдебна зала

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. Айтос за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с 887 лв. за закупуване на звукозаписна и озвучителна система за съдебна зала.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2016 г.
7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Горна Оряховица за осигуряване на средства за закупуване на мултифункционална копирна машина

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Горна Оряховица по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 6 150 лв. за закупуване на мултифункционална машина XEROX Work Centre 5335.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Дулово за осигуряване на средства за изплащане на облекло на съдебен служител

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Дулово по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” в размер на 462 лв. с цел осигуряване на средства за изплащане на облекло на съдебен служител.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка”.
9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Елин Пелин за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен съдебен служител, плащане по договор на външен изпълнител и възнаграждения на съдебни заседатели

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Елин Пелин по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” в размер на 1 878 лв., от които 1 078 лв. с цел осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен съдебен служител и 800 лв. за плащане по договор на външен изпълнител за поддържане на компютърна мрежа, компютърна техника и операционни системи и софтуер.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка”.
Сумата в размер на 340 лв. за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели да бъде изплатена в рамките на утвърдения бюджет на съда за 2016 г.
10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Карнобат за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой климатична инсталация

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Карнобат по § 10-00 „Издръжка” с 850 лв. за закупуване на 1 брой климатична инсталация.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Малко Търново за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели във връзка с изменението на чл. 73, ал. 4 от ЗСВ, до края на финансовата 2016 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Малко Търново по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” в размер на 450 лв. за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели по чл. 73, ал. 4 от ЗСВ.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”.
12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Никопол за осигуряване на средства за неотложни текущи разходи до края на годината

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Никопол за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с 12 000 лв. за обезпечаване на неотложните текущи разходи до края на 2016 г.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 10-00 „Издръжка” по бюджета на съдебната власт за 2016 г.
13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Нови пазар за осигуряване на сума представляваща възстановени щети от застраховател

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. Нови пазар за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с 949 лв., с цел осигуряване на средства, представляващи възстановени щети от застраховател за частичен ремонт на таван.
Средствата в размер на 949 лв. са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2016 г.
След отстраняване на щетите, всички относими документи да бъдат представени в Дирекция „Управление на собствеността”.
14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Перник за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначени съдебни служители

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Перник по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” в размер на 2 310 лв. с цел осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначени съдебни служители.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка”.
15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Перник за осигуряване на средства за закупуване на щори за 19 броя помещения

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2016 г. на Районен съд гр. Перник по § 10-00 „Издръжка” в размер на 3 350 лв. с цел осигуряване на средства за закупуване на щори за 19 броя помещения.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА”.
16. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски районен съд за осигуряване на средства за надграждане на съществуващата телефонна централа

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Софийски районен съд за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 12 000 лв., за надграждане на съществуващата телефонна централа (разширен капацитет със 100 телефонни поста), намираща се на бул. „Драган Цанков” № 6, която ще бъде преместена в сградата на бул. „Скобелев” № 23 и ще обслужва и сградата на бул. „Цар Борис III”.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 52-00 „Придобиване на ДМА” по бюджета на съдебната власт за 2016 г.
17. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Стара Загора за осигуряване на сума представляваща възстановени щети от застраховател

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. Стара Загора за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с 2 800 лв., с цел осигуряване на средства, представляващи възстановени щети от застраховател за ремонт в съдебна зала № 10.
Средствата в размер на 2 800 лв. са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2016 г.
След отстраняване на щетите, всички относими документи да бъдат представени в Дирекция „Управление на собствеността”.
18. ОТНОСНО: Вътрешно компенсирани промени по бюджета на Върховен касационен съд за 2016 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджета на Върховен касационен съд за 2016 г. за изплащане на обезщетения на основание чл. 365 от ЗСВ и чл. 224, ал. 1 от КТ, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” с 66 000 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 66 000 лв.
19. ОТНОСНО: Искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

В изпълнение на изискванията на чл. 44 от ПМС № 380 от 29.12.2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2016 г. и Указанията относно изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2016 г.
1. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 01-00 „Заплати” с 12 890 лв., съгласно Приложение № 1.
2. НАМАЛЯВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 10-00 „Издръжка” с 1 836 лв., съгласно Приложение № 1.
3. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 12 890 лв., съгласно Приложение № 1.
4. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции” с 6 лв., съгласно Приложение № 1.
5. УВЕЛИЧАВА бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 1 830 лв., съгласно Приложение № 1.
Предложения за отпускане на помощи от централизираните средства на фонд СБКО
20. ОТНОСНО: Предложение от Главния секретар на Прокуратура на Република България за отпускане на парична помощ от централизираните средства на фонд СБКО на ...

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да се отпусне еднократна парична помощ в размер на 420 лева от централизираните средства на фонд СБКО за 2016 г. на ...
1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Прокуратура на Република България за осигуряване на средства за изплащане на еднократна парична помощ от централизираните средства на фонд СБКО от Окръжна прокуратура гр. София по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 420 лева.
2. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 420 лева.
Мотиви:
Средствата от централизирания фонд СБКО се използват за отпускане на еднократни помощи за подпомагане на магистрати и съдебни служители в органите на съдебната власт за провеждане на лечение включващо всички методи и средства на медицината за прекратяване на болестния процес и възстановяване на нормалното състояние на организма, с изключение на транспортните разходи и при смърт, а не за възстановяване на извършените от тях разходи.
Еднократните помощи изплащани за сметка на средствата от централизирания фонд СБКО, за да се квалифицират като такива не трябва да се изплащат през определен период от време, а случайно и нерегулярно, както и да са достъпни за всички магистрати и съдебни служители в органите на съдебната власт.
21. ОТНОСНО: Предложение от Главния секретар на Прокуратура на Република България за отпускане на парична помощ от централизираните средства на фонд СБКО на ...

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да се отпусне еднократна парична помощ в размер на 3 000 лева от централизираните средства на фонд СБКО за 2016 г. на ...
1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Прокуратура на Република България за осигуряване на средства за изплащане на еднократна парична помощ от централизираните средства на фонд СБКО по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 3 000 лева.
2. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 3 000 лева.
Мотиви:
Средствата от централизирания фонд СБКО се използват за отпускане на еднократни помощи за подпомагане на магистрати и съдебни служители в органите на съдебната власт за провеждане на лечение включващо всички методи и средства на медицината за прекратяване на болестния процес и възстановяване на нормалното състояние на организма, с изключение на транспортните разходи и при смърт, а не за възстановяване на извършените от тях разходи.
Еднократните помощи изплащани за сметка на средствата от централизирания фонд СБКО, за да се квалифицират като такива не трябва да се изплащат през определен период от време, а случайно и нерегулярно, както и да са достъпни за всички магистрати и съдебни служители в органите на съдебната власт.
22. ОТНОСНО: Предложение от Главния секретар на Прокуратура на Република България за отпускане на парична помощ от централизираните средства на фонд СБКО на ...

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да се отпусне еднократна парична помощ в размер на 400 лева от централизираните средства на фонд СБКО за 2016 г. на ....
1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Прокуратура на Република България за осигуряване на средства за изплащане на еднократна парична помощ от централизираните средства на фонд СБКО от Районна прокуратура гр. Бургас по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 400 лева.
2. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 400 лева.
Мотиви:
Средствата от централизирания фонд СБКО се използват за отпускане на еднократни помощи за подпомагане на магистрати и съдебни служители в органите на съдебната власт за провеждане на лечение включващо всички методи и средства на медицината за прекратяване на болестния процес и възстановяване на нормалното състояние на организма, с изключение на транспортните разходи и при смърт, а не за възстановяване на извършените от тях разходи.
Еднократните помощи изплащани за сметка на средствата от централизирания фонд СБКО, за да се квалифицират като такива не трябва да се изплащат през определен период от време, а случайно и нерегулярно, както и да са достъпни за всички магистрати и съдебни служители в органите на съдебната власт.
23. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Върховен административен съд за отпускане на парична помощ от централизираните средства на фонд СБКО на ...

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да се отпусне еднократна парична помощ в размер на 1 000 лева от централизираните средства на фонд СБКО за 2016 г. на ...
1. УВЕЛИЧАВА бюджета на Върховен административен съд по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 1 000 лева.
2. НАМАЛЯВА бюджета на Висш съдебен съвет по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 1 000 лева.
Мотиви:
Средствата от централизирания фонд СБКО се използват за отпускане на еднократни помощи за подпомагане на магистрати и съдебни служители в органите на съдебната власт за провеждане на лечение включващо всички методи и средства на медицината за прекратяване на болестния процес и възстановяване на нормалното състояние на организма, с изключение на транспортните разходи и при смърт, а не за възстановяване на извършените от тях разходи.
Еднократните помощи изплащани за сметка на средствата от централизирания фонд СБКО, за да се квалифицират като такива не трябва да се изплащат през определен период от време, а случайно и нерегулярно, както и да са достъпни за всички магистрати и съдебни служители в органите на съдебната власт.
Одитни доклади
24. ОТНОСНО: Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” относно извършена проверка в Районен съд гр. Благоевград на основание решение по т. 16 от протокол № 26 от заседанието на Пленума на ВСС, проведено на 23.06.2016 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Приема изразеното в доклада становище от извършената проверка в Районен съд гр. Благоевград, възложена с решение по протокол № 26 от заседанието на Пленума на ВСС, проведено на 23.06.2016 г.
25. ОТНОСНО: Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност ОАУ-1613 в Районен съд гр. Червен бряг

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

25.1. Приема резултатите от извършения одитен ангажимент – констатации, изводи и дадените препоръки за подобряване дейността на Районен съд гр. Червен бряг.
25.2. Одобрява плана за действие, изготвен от административния ръководител на Районен съд гр. Червен бряг.
25.3. Одобрява изпълнението на препоръките, съгласно предоставената писмена информация.
26. ОТНОСНО: Уведомление от Националния институт на правосъдието за изплащане на допълнително възнаграждение на двама служители на НИП с правно основание чл. 358а, ал. 3, т. 1 от ЗСВ, във връзка с чл. 3, т. 2 от Правилата за определяне и изплащане на средствата за допълнителни трудови възнаграждения

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ уведомлението от главния секретар на Националния институт на правосъдието.
27. ОТНОСНО: Необходимост от техническа поддръжка на софтуерен продукт за изпълнение изискванията на Закона за обществените поръчки

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ВЪЗЛАГА на представляващия Висшия съдебен съвет да подпише с „ВЕЕМ Консулт” ЕАД договор за техническа поддръжка на софтуерен продукт „ПроЗОП” за управление на процедури по ЗОП и Профила на купувача за срок от една година, на стойност до 2 065 лв. без ДДС.
28. ОТНОСНО: Допълване на решение на Висшия съдебен съвет по Протокол № 2 от 15.01.2003 г., т.5

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Отлага точката за следващото заседание.

УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТЕНОСТТА

29. ОТНОСНО: Проект на решение за сключване на нов договор за отдаване под наем на недвижим имот – държавно ведомствено жилище, находящо се в гр. София, ул. Манастирски ливади-Б”, бл. 61, вх. Б, ап. 38

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

29.1. ДАВА съгласие за сключване на нов договор за отдаване под наем на недвижим имот – държавно ведомствено жилище с № 93-00-340/09.10.2013 г., представляващо ателие № 38, намиращо се в гр. София, район «Триадица», ж.к. «Манастирски ливади – Б» № 61, вх. Б на Емилия Василева Петкова – съдия в Апелативен специализиран наказателен съд. Стойността на настоящия договор, определена съгласно Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, е в размер на 212,18 (двеста и дванадесет лева и осемнадесет стотинки). Договорът се сключва за период от десет години, като в проекта за договор се включи идентична клауза, както тази по чл. 8, ал. 1, т. 5 от изтеклия договор.
29.2. УПЪЛНОМОЩАВА г-н Димитър Узунов – представляващ ВСС, да подпише новия договор, при условията описани в т. 1.
30. ОТНОСНО: Искане от председателя на Административен съд гр. Смолян във връзка с упълномощаване за подписване на актове изискуеми по силата на Наредба № 3/31.07.2003 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

УПЪЛНОМОЩАВА Игнат Цветков Колчев – административен ръководител на Административен съд – Смолян да представлява Висш съдебен съвет при подписване на необходимите актове, изготвени в хода на строителството, както и да подаде всички необходими документи пред общинските органи за издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на обекта.

ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ

31. ОТНОСНО: Проект на решение относно Становище по тълкувателно дело № 7/2015 г. на Общото събрание на Колегиите на Върховния административен съд

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

31.1. Налице са предпоставки за постановяване тълкувателно решение по основния поставен въпрос: „Какво е правомощието на ВАС след отмяна или обявяване нищожността на решение на ВСС, с което е наложено дисциплинарно наказание на магистрат или изборен член на ВСС, да върне преписката компетентния административен орган за ново произнасяне със задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона по чл. 173, ал. 2 от АПК, или само да отмени решението, без да връща преписката на органа за ново произнасяне, независимо от наличието на дисциплинарно нарушение?“
Съществува противоречива съдебна практика на отделните състави на Втора колегия на ВАС относно правомощието на Върховния административен съд при отмяна или обявяване нищожността на решението на ВСС, с което е наложено дисциплинарно наказание на магистрат или изборен член на ВСС. Поддържаме становището, че в тези случаи административната преписка следва да бъде върната за ново произнасяне със задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона по чл. 173, ал. 2 от АПК.
31.2. Налице са предпоставки за постановяване тълкувателно решение по първия допълнителен въпрос: „Съставлява ли съществено нарушение на административнопроизводствените правила и принципа за безпристрастност на чл. 10, ал. 2 от АПК участието на членовете на ВСС в дисциплинарен състав, когато същите са и вносители на предложението за налагане на дисциплинарно наказание по чл. 312, ал. 1, т. 4, във връзка с чл. 311, т.2, б. „в“ и чл. 307, ал. 2 от ЗСВ за изборните членове на ВСС и по чл. 312, ал. 1, т. 4 от ЗСВ за налагане на дисциплинарно наказание на съдия прокурор, следовател, на административен ръководител или заместник на административния ръководител?“
По този въпрос намираме, че избраното решение от Висшия съдебен съвет за възможност членовете му да съвместяват функциите на вносител и член на дисциплинарен състав в едно и също дисциплинарно производство, не гарантира равенство на страните в дисциплинарното производство. Считаме, че членовете, които формират както състава на вносителите на предложението, така и състава на помощния орган, упражняват несъвместими функции в една състезателна по своя характер процедура, което им дава необосновано предимство и поставя под съмнение безпристрастността на помощния орган, комуто е възложено да я проведе.
31.3. Не са налице предпоставки за постановяване тълкувателно решение по втория допълнителен въпрос: „Следва ли разпоредбата на чл. 229 от ЗСВ, че правоотношенията на магистратите при упражняване правото им на труд, за неуредените в раздел V от глава „девета“ на ЗСВ случаи (като тези по глава 16, раздел I от Кодекса на труда) да се регламентират от разпоредбите на КТ, респективно, че са трудови по своя характер? В този смисъл, приложима ли е закрилата на чл. 333, ал. 1 от КТ за предварително разрешение от Инспекцията по труда при дисциплинарно уволнение, респективно дисциплинарно освобождаване от длъжност, както и на чл. 333, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 2 и т. 3 от КТ, в случаите на трудоустроен магистрат боледуващ от болест, определена в наредбата на министъра на здравеопазването, преди уволнението, да се вземе мнението на териториалната експертна лекарска комисия.“
Този въпрос е поставен на обсъждане и произнасяне от съда в решение № 11046/22.10.2015 г. по адм. дело № 6707/2015 г. на 5-членен състав на ВАС.
Решението е отменено по реда на чл. 239 АПК с решение № 8906/15.07.2016 г. по адм. дело № 13739/2015 г. на 7-членен състав на ВАС. В съдебната практика не се намира друго решение, с което да е възприет сходен подход на решаване на поставения въпрос за тълкуване. Следователно, към настоящия момент в правния мир не е налице съдебен акт, който може да е източник на неправилна или противоречива съдебна практика. Поради това намираме, че искането за тълкуване в тази част следва да се отклони.
31.4. Налице са предпоставки за постановяване тълкувателно решение по третия допълнителен въпрос: „В хипотезата на чл. 310, ал. 1, изр. 1 от ЗСВ, при наличие на искане по чл. 27, ал. 4 от ЗСВ или на предложение по чл. 312, ал. 1 от ЗСВ за образуване на дисциплинарно производство срещу изборен член на ВСС, съдия, прокурор, следовател, административен ръководител или заместник на административен ръководител, отговарящо на формалните изисквания за сезиране на ВСС, съществува ли задължение за ВСС да образува дисциплинарно производство или ВСС им право на преценка за обоснованост на предложението преди образуване на дисциплинарно производство?“
В Закона за съдебната власт и в разписаната процедура от кадровия орган за образуване на дисциплинарно производство не е предвидена предварителна проверка за обоснованост на предложението на съответния вносител. Компетентният административен орган е длъжен да провери дали предложението съдържа достатъчно данни, основани на обективно съществуващи факти и източници, които могат да бъдат субсумирани в хипотезиса на дисциплинарно нарушение. Казано по друг начин, ако данните издържат проверката prima facie, Висшият съдебен съвет е длъжен да образува дисциплинарно производство. Обосноваността на предложението за налагане на дисциплинарно наказание ще бъде проверена в хода на дисциплинарната процедура с предвидените от закона процесуални способи и доказателствени средства.
Становищата на Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с Инспектората към ВСС" към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, както и на Юлия Ковачева и Калин Калпакчиев да се изпратят на Върховния административен съд.
32. ОТНОСНО: Проект на решение за дейността на работната група към ВСС за изпълнение на „Междуведомствен план за действие в изпълнение на препоръките за противодействие срещу неоправдано забавяне на наказателния процес“

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРЕУСТАНОВЯВА дейността на работната група към ВСС за изпълнение на „Междуведомствен план за действие в изпълнение на препоръките за противодействие срещу неоправдано забавяне на наказателния процес“.
33. ОТНОСНО: Доклади от участия в международни срещи на членове на Висшия съдебен съвет, представители на съдебната власт и служители в АВСС

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

33.1. ПРИЕМА за сведение докладите от участия в международни срещи на членове на Висшия съдебен съвет, представители на съдебната власт и служители в администрацията на Висшия съдебен съвет.
33.2. ВЪЗЛАГА на дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика“ на АВСС да публикува докладите по т.1. на Интернет страницата на ВСС в следните раздели:
- Доклад от Незабравка Стоева и Юлия Ковачева, членове на Висшия съдебен съвет и координатори по проект „Независимост и отчетност“ на Европейската мрежа на съдебните съвети (ЕМСС), за участие в среща на проектния екип в периода 10-13 април 2016 г., в гр. Барселона, Кралство Испания - в раздел Международна дейност/Международно сътрудничество/Международни организации/Европейска мрежа на съдебните съвети/ Независимост и отчетност на съдебната власт
- Доклад от Виктор Тарчев – прокурор в Софийска градска прокуратура, за участие в среща на подгрупата от прокурори по проект „Независимост и отчетност на съдебната власт“ на Европейската мрежа на съдебните съвети в периода 11-12 април 2016 г., в гр. Барселона, Кралство Испания - в раздел Международна дейност / Международно сътрудничество/ Международни организации / Европейска мрежа на съдебните съвети / Независимост и отчетност на съдебната власт
- Доклад от Соня Найденова, член на Висшия съдебен съвет и член на Изпълнителния борд на Европейската мрежа на съдебните съвети, за участие в заседание на Борда на ЕМСС, проведено на 9 май 2016 г., в гр. Брюксел, Белгия - в раздел Международна дейност/Международно сътрудничество/Международни организации/Европейска мрежа на съдебните съвети/Доклади от участия в заседания на Европейската мрежа на съдебните съвети“
- Доклад от Соня Найденова – член на Висшия съдебен съвет, за участие в конференция на тема „Електронно правосъдие и Е-CODEX”, в периода 19-20 май 2016 г., в гр. Амстердам, Холандия – в раздел Международна дейност /Доклади, анализи и решения /Доклади от международни срещи
- Доклад от Руслана Вълчева – старши експерт в дирекция „Международна дейност“, АВСС, за участие в семинар за служители, организиран от Европейската мрежа на съдебните съвети, проведен в периода 30 юни - 1 юли 2016 г., в гр. Брюксел, Белгия - в раздел Международна дейност /Доклади, анализи и решения /Доклади от международни срещи.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

34. ОТНОСНО: Предложение от членове на Висшия съдебен съвет във връзка с изпълнението на чл. 10, ал. 2 от Правилника за организацията на дейността на ВСС и неговата администрация

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ОТХВЪРЛЯ предложението от членове на Висшия съдебен съвет за освобождаването на Димитър Узунов като представляващ ВСС.
/Димитър Узунов не участва в гласуването/
35. ОТНОСНО: Доклад от Елка Атанасова – член на ВСС и представител на Прокурорската колегия на ВСС относно действията за изпълнение на решение на ВСС по Протокол № 37 от заседание на пленума, проведено на 13 октомври 2016 г., д.т.19.1

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ПРИЕМА за сведение доклада.
36. ОТНОСНО: Доклад от отдел “Европейски и международни проекти и програми” в изпълнение на решение на ВСС по Протокол № 37 от заседание на пленума, проведено на 13 октомври 2016 г., д. т. 19.2

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ПРИЕМА за сведение доклад от отдел „Европейски и международни проекти и програми“.
37. ОТНОСНО: Предложение за преразглеждане в Пленума на ВСС решение по т. 20 по Протокол № 37/13.10.2016 г. относно осигуряване на помещения с работни места за новоизбраните членове на КАК на СК на ВСС

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ИЗМЕНЯ решение по Протокол № 37 от 13.10.2016 г. на Пленума на ВСС в частта по т. 20 относно осигуряване на помещения с работни места на новоизбраните членове на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия, като същите бъдат настанени в сградата на Висшия съдебен съвет.
38. ОТНОСНО: Проект на решение относно решение на Пленума на ВСС по Протокол № 37/13.10.2016 г., във връзка с решение по т. 1 по Протокол № 35/05.10.2016 г. на Пленума на ВСС

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Позицията на ВСС при защитата на проектобюджета на съдебната власт за 2017 г. и бюджетните прогнози за 2018 и 2019 г. да бъде базирана съобразно Доклада и приложенията към него, приети от Пленума на ВСС с решение по Протокол № 30/28.07.2016 г.
Мотиви:
1. Съгласно чл.7, ал. 2 от Закона за публичните финанси и чл. 46 от ПОДВССНА, Висшият съдебен съвет организира и ръководи съставянето и изпълнението на бюджета на съдебната власт.
2. Съгласно чл.130 а, ал. 2, т. 1 от Конституцията на Република България Пленумът на ВСС приема проекта на бюджет на съдебната власт.
3. С решение на ВСС по Протокол № 54/29.10.2015 г. е възложен мандат на членове на ВСС да представят позицията на ВСС пред министъра на финансите за защита бюджета на съдебната власт за 2016 г.
4. С решение на ВСС по Протокол № 9/18.02.2016 г. е прието за сведение РМС 56/28.01.2016 г. за бюджетната процедура за 2017 г., с което са определени етапите и сроковете свързани с изготвянето на тригодишната бюджетна прогноза и проектобюджета за 2017 г.
5. С решение на Пленума на ВСС по Протокол № 30/28.07.2016 г. е приет внесения от Министъра на правосъдието проектобюджет на съдебната власт за 2017 г. и актуализираната бюджетна прогноза за 2018 г. и 2019 г. с доклад и приложенията към него.
6. За периода 18.02.2016 г. - 28.07.2016 г. нито една от действащите комисии към ВСС не е представила мотивирана и обоснована по дейности информация до комисия "Бюджет и финанси" за планиране на финансови средства в проектобюджета за 2017 г. и бюджетната прогноза за 2018 и 2019 г., свързана с измененията в ЗСВ и Пътната карта за изпълнение на Актуализираната стратегия за съдебна реформа.
След обобщаване предложените бюджети на органите на съдебната власт се установи, че исканите средства за разходи са със 117.5 млн.лв. /в т.ч. 30.7/ млн.лв. за капиталови разходи/ повече спрямо 2016 г. А исканите нови щатни бройки възлизаха на 210, от които за магистрати - 56, за съдебни изпълнители - 2 и за съдебни служители - 152 бр.
Тези обстоятелства наложиха за поредна година бюджета на съдебната власт да бъде разработен на експертно ниво, на принципа на традиционното бюджетиране, използвано към момента и ориентирано към това колко ресурси, персонал и каква издръжка е необходима за съдебната власт при така създадената структура и наличен състав.
Проектът на бюджет на съдебната власт за 2017 г. в разходната си част е по-висок спрямо бюджета за 2016 г. със 79,7 млн.лв. и със 64 млн.лв. по-висок спрямо заложения препоръчителен разходен таван съгласно Решение на МС № 289/20.09.2016 г.

Общо ОСВ

Пор.№

Наименование на показателите

§

Утвърден бюджет от ВСС за 2016 г. с Пр. № 5/28.01.2016 г.

Проектобюджет 2017 г.

Разлика Проектобюджет 2017 г. /Бюджет 2016 г.

 

Разходи по бюджета на СВ

 

518 000 000

597 692 600

79 692 600

I.

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения

01-00

327 852 865

353 180 000

25 327 135

ІІ.

Други възнаграждения и плащания на персонала

02-00

36 482 145

42 183 600

5 701 455

ІІІ.

Задължителни осигурителни вноски от работодатели

05-00

94 038 886

102 864 500

8 825 614

IV.

Издръжка

10-00

50 339 584

64 260 700

13 921 116

V.

Платени данъци, такси и административни санкции

19-00

141 770

2 502 000

2 360 230

VІ.

Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата

42-00

0

 

0

VІІ.

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

46-00

44 750

44 800

50

 

Общо средства за капиталови разходи (§51-00+§52-00+§53-00)

 

8 500 000

31 757 000

23 257 000

VІІІ.

Основен ремонт

51-00

0

18 275 600

18 275 600

ІХ.

Придобиване на ДМА

52-00

7 906 846

12 419 900

4 513 054

Х.

Придобиване на НДА

53-00

593 154

1 061 500

468 346

 

Резерв за непредвидени и неотложни разходи

 

600 000

900 000

300 000

 

Разликата от 79,7 млн.лв. се състои от:
- § 01-00 - 25,9 млн.лв. – средства за актуализиране на заплатите със 7 %
Средствата за заплати са изчислени на базата на очакваното изпълнение за 2016 г. на § 01-00 Заплати с предвидено увеличение от 7 %, което представлява средната работна заплата в бюджетната сфера за четвърто тримесечие на 2015 г. /924 лв./ спрямо средната месечна заплата заложена в Таблица 1 на магистратите /866 лв./.
- § 02-00 - 5,7 млн.лв. – средства за обезпечаване възнагражденията на кандидатите за младши съдии и младши прокурори и завишен размер на средствата спрямо 2016 г. за обезщетения по КТ и ЗСВ;
- § 05-00 - 8,8 млн. лв. – Средствата за осигуровки възлизат на 29,1 % от средствата за заплати за 2017 г. ;
- § 10-00 – 13,9 млн. лв., от които:
- 3,5 млн.лв. – завишен размер спрямо 2016 г. за изплащане на обезщетения по ЗОДОВ /които могат да се окажат недостатъчни спрямо очакваното изпълнение на бюджета по този подпараграф за 2016 г./
- 2,7 млн.лв. – за организация и провеждане на събрания за избор на членове на ВСС
- 1,1 млн. лв. средства за наем на сгради ползвани от органи на съдебната власт, съгл. предоставени договори от МП.
- Завишени са разходите за текущ ремонт, вода, горива и енергия, материали и външни услуги с 20 % във връзка с придобиване и стопанисване на нови съдебни сгради. Заложени са 3 % за СБКО върху предложението за актуализиране на работните заплати и е завишен размера на разходите за издръжка на ИВСС с 0,6 млн. лв. спрямо 2016 г. във връзка с изпълнение на правомощията им предвидени в ЗИДЗСВ;
- § 19-00 - 2,4 млн. лв. – средства за плащане на данъци, във връзка с управлението на имотите на съдебната власт;
- Капиталови разходи – 23, 3 млн. лв.
Освен предвидените от органите на съдебната власт за основен ремонт /18,3 млн. лв./ и придобиване на сгради /4,9 млн. лв./ , във връзка с промяната на чл. 130а, ал. 2, т. 6 от Конституцията на РБ и чл. 30, ал. 2, т. 5 от ЗСВ са заложени и средства за придобиване на ДМА и НДА в размер на 8,6 млн. лв. /спрямо ЗДБРБ за 2016 г. разликата е 0,1 млн.лв., средствата са предвидени по бюджета на Прокуратурата за дейности по КАС/.
39. ОТНОСНО: Предложение от министъра на финансите за провеждане на среща относно проектобюджета на съдебната власт за 2017 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ОПРЕДЕЛЯ г-н Димитър Узунов - представляващ ВСС и председател на Комисия „Бюджет и финанси” за участие в срещата на 28.10.2016 г. от 9.00 часа в Министерство на финансите, зала „Колегиум”.
40. ОТНОСНО: Проект на решение за допълване на решение на Пленума на ВСС по Протокол № 37/13.10.2016 г., т. 9

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДОПЪЛВА решението си, взето по Протокол № 37/13.10.2016 г., т. 9, като към застрахователната премия от 10 303 лева включва сумата от 206,06 лева данък върху застрахователна премия, дължима към полица № 16001ВА0040/04.10.2016 г. на ЗК «УНИКА» АД – София град.

/Закриване на заседанието – 16.30 ч./

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на:
21.10.2016 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд