ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,

На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Висшия съдебен съвет на 27 октомври 2016 г. от 9.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. Eкзарх Йосиф, № 12, при следния

Д Н Е В Е Н    Р Е Д


БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

Корекции на бюджета на органите на съдебната власт
„Дава съгласие”
1. Проект на решение относно възнаграждения на членовете на конкурсната комисия в обявения конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване за заемане на свободните длъжности “съдия” във Върховен административен съд.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
2. Проект на решение относно възнаграждения на членовете на конкурсната комисия в обявения конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване за заемане на свободните длъжности “съдия” във Върховен касационен съд – наказателна колегия.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
3. Проект на решение относно възнаграждения на членовете на конкурсната комисия в обявения конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване за заемане на свободните длъжности “съдия” във Върховен касационен съд – гражданска колегия.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
4. Проект на решение относно възнаграждения на членовете на конкурсната комисия в обявения конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване за заемане на свободните длъжности “съдия” във Върховен касационен съд – търговска колегия.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
5. Проект на решение относно искане от Инспектората към ВСС за корекция на бюджета за 2016 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
6. Проект на решения относно искания от органи на съдебната власт за корекция на бюджетите за 2016 г., за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
7. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за неотложен текущ ремонт на покрива на сградата.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
8. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за закупуване на копирни машини.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
9. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Търговище за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя климатични системи за съдебна зала.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
10. Проект на решение по искането на административния ръководител на Софийски военен съд за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован магистрат.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
11. Проект на решение по искания на административния ръководител на Специализиран наказателен съд, за корекция на бюджета на съда за 2016 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
12. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд София-град за осигуряване на средства за доставка и монтаж на звукозаписна техника.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
13. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за доставка и монтаж на огнеупорна врата за архивно помещение, изграждане на пожароизвестителна и сигнално-охранителна система и подмяна на счупени стъклопакети.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
14. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Раднево за осигуряване на средства за изработване на скица на самостоятелен обект по кадастралната карта и регистри на град Раднево.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
15. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Сливница за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани магистрати.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
16. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за доставка и монтаж на копирна машина.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Съвместно с Комисия „Управление на собствеността”.
17. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за текущ ремонт на 2 бр. съдийски кабинети и обзавеждане на 1 бр. съдийски кабинет.
Внасят: Комисия „Бюджет и финанси” и комисия „Управление на собствеността”
18. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд София-град за осигуряване на средства за извършване на авариен ремонт на теч в сутерена на сградата.
Внасят: Комисия „Бюджет и финанси” и комисия „Управление на собствеността”
19. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Генерал Тошево за осигуряване на средства за ремонт на част от помещенията на съда.
Внасят: Комисия „Бюджет и финанси” и комисия „Управление на собствеността”
20. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Сандански за осигуряване на средства за пожароизвестителна система.
Внасят: Комисия „Бюджет и финанси” и комисия „Управление на собствеността”
21. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Средец за осигуряване на средства за основен ремонт на покрива на сградата.
Внасят: Комисия „Бюджет и финанси” и комисия „Управление на собствеността”
„Не дава съгласие”
22. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Русе за осигуряване на средства за закупуване на лек автомобил.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2016 г.
23. Проект на решения по искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2016 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Предложения за отпускане на помощи от централизираните средства на фонд СБКО.
24. Проект на решението по предложението на Главния секретар на Прокуратура на Република България за отпускане на парична помощ от централизираните средства на фонд СБКО на Цветко Петров Главеев – прокурор във Върховна административна прокуратура.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
25. Проект на решението по предложението на Главния секретар на Прокуратура на Република България за отпускане на парична помощ от централизираните средства на фонд СБКО на Иван Георгиев Фенерски – следовател в Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура гр. Враца.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
26. Проект на решението по предложението на председателя Върховен административен съд за отпускане на парична помощ от централизираните средства на фонд СБКО на Емил Цеков Цонев – шофьор във Върховен административен съд.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
27. Проект на решението по предложението на председателя Окръжен съд гр. Кюстендил за отпускане на парична помощ от централизираните средства на фонд СБКО на Илияна Любенова Стоянова – чистач в Окръжен съд гр. Кюстендил.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
28. Проект на решението по предложението на председателя Окръжен съд гр. Пловдив за отпускане на парична помощ от централизираните средства на фонд СБКО на Йорданка Иванова Дойчинова – Тотева – главен специалист счетоводител в Окръжен съд гр. Пловдив.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
29. Проект на решението по предложението на председателя Районен съд гр. Берковица за отпускане на парична помощ от централизираните средства на фонд СБКО на Калин Трифонов Тодоров – съдия в Районен съд гр. Берковица.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Разни
30. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Кюстендил за предоставяне на лек автомобил „Форд Фокус” с рег. № КН 0550 АВ за нуждите на ОЗ „Охрана” гр. Кюстендил.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
31. Проект на решение по предложението на директора на НИП и председателя на СРС за безвъзмездно предоставяне за ползване на активи.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
32. Проект на решение относно необходимост от сключване на договор за мониторинг, абонаментно обслужване и техническо поддържане на СОТ – система на РКИ в сградата на Висшия съдебен съвет.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
33. Проект на решение за упълномощаване на Димитър Узунов – представляващ Висшия съдебен съвет да организира и проведе или прекрати и да сключи договори с избраните изпълнители за обществените поръчки, възлагани в рамките на проект „Подобряване на процедурите по атестация и дисциплинарната практика в съдебната система” с регистрационен номер BG05SFOP001-3.001-0002 по ОПДУ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
34. Проект на решение относно завеждане по баланса на ВСС на салда по сметка 2071 „Незавършено строителство, производство и основен ремонт” и сформиране на работна група.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
35. Проект на решение относно допълване на решение на Висшия съдебен съвет по Протокол № 2 от 15.01.2003 г., т. 5 – отложена от заседанието на 20.10.2016 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”

УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

36. Проект на решение по писмо от главния инспектор на ИВСС за състоянието на сградния фонд на Инспектората и необходимост от информация за възможностите за разширяването му.
Внася: Комисия „Управление на собствеността”
37. Проект на решение относно проект на тристранно споразумение към договор за наем на имот в гр. Девня, ползван от Районен съд - Девня, Служба по вписвания и Главна дирекция „Охрана”.
Внася: Комисия „Управление на собствеността”
38. Проект на решение за възлагане правото на стопанисване на съдебните сгради от административните ръководители на органите на съдебната власт.
Внася: Комисия „Управление на собствеността”
39. Проект на решение сключване на нов договор за отдаване под наем на недвижим имот – държавно ведомствено жилище.
Внася: Комисия „Управление на собствеността”
40. Проект на решение за определяне на изпълнител за сключване на договор за извършване на Анализ на планираните за възлагане през настоящата година потребности, свързани с Инвестиционната програма на ВСС, с оглед определяне предмета на обществените поръчки и обособени позиции и изготвяне на пълен набор от документи за обществени поръчки, както и оказване на съдействие при провеждане на процедури.
Внася: Комисия „Управление на собствеността”

ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ

41. Обсъждане на предложение от Съюза на юристите в България и „Апис Европа” АД, както и условията за участие в предстоящия конкурс по програма „Правосъдие” на Европейския съюз и внедряване на Европейския индикатор за съдебна практика ECLI в българската съдебна практика.
Внася: Комисия по правни и институционални въпроси
42. Проект на решение за определяне на поименните състави на работни групи, създадени с решение на Комисията по правни и институционални въпроси по протокол № 34/17.10.2016 г. и приемане на хронограма.
Внася: Комисия по правни и институционални въпроси
43. Проект на решение относно Въпросник за изследване сред професионалните съдии за тяхната независимост, в рамките на проект „Независимост и отчетност на съдебната власт 2016–2017 г.” на Европейската мрежа на съдебните съвети.
Внася: Комисия по правни и институционални въпроси

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ВСС:
ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА

Публикуван на:
25 октомври 2016 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд