Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие Акт за резултатите от извършена комплексна планова проверка в Районен съд – Малко Търново

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие Акт за резултатите от извършена комплексна планова проверка по образуването, движението и приключването на наказателните дела в Районен съд – Малко Търново, за 2014 г. и 2015 г.

         Въз основа на извършената проверка Инспекторатът към ВСС дава добра оценка на организацията на административната дейност на Районен съд – Малко Търново, по наказателни дела. Дейността на съда също е оценена положително. Отбелязват се постигнатите много добри резултати относно спазване на предвидените в процесуалния закон срокове за изготвяне и предаване на съдебните актове. Установено е, че съдът е осигурил откритост, достъпност и прозрачност на действията си.

         Инспекторатът към ВСС е отправил препоръка за провеждане на обучения на съдебните служители по организацията на административната и съдебната дейност, да се поддържат и подобряват постиженията в управлението и администрирането на съдебната дейност с тенденция да се повиши участието на всеки съдия в този процес, както и делата да се насрочват с печатни разпореждания.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд