Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие Доклад относно извършени проверки за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г. от Апелативен съд – Варна, на дейността на съдиите от окръжните съдилища

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие Доклад относно извършени проверки от Апелативен съд – Варна, за периода 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г. на организацията на дейността на съдиите от окръжните съдилища в съответния апелативен район съгласно разпоредбата на чл. 106, ал. 1, т. 7 от Закона за съдебната власт.

         Той е представен във връзка с решение на Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с Инспектората към ВСС“ към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, с което е изискана информация от апелативните съдилища в страната относно осъществени за 2015 г. проверки на организацията на дейността на съдиите от окръжните съдилища от съответния апелативен район съгласно разпоредбата на чл. 106, ал. 1, т. 6 от Закона за съдебната власт.

         Докладът на Апелативен съд – Варна, обхваща кадровата обезпеченост на съдилищата с магистрати и съдебни служители, управлението на проверяваните съдилища, данни за правораздавателната им дейност. В Доклада председателят на Апелативен съд – Варна, прави извод за уеднаквена практика, повишаване на качеството и подобряване на работата в резултат и на ежегодните проверки на окръжните съдилища на основание чл. 106 от ЗСВ.

         Той представя и отправените от проверяващите конкретни препоръки към административните ръководители на Окръжен съд – Варна, Окръжен съд – Добрич, Окръжен съд – Шумен, Окръжен съд – Разград, и Окръжен съд – Силистра. По отношение на наказателните отделения на съдилищата е препоръчано да бъдат взети мерки далата да не се насрочват извън сроковете по чл. 252 от Наказателно-процесуалния кодекс, включително по време на съдебната ваканция. По отношение на гражданските отделения следва да се вземат административни мерки за срочно постановяване на съдебните актове, а спрямо търговските отделения препоръките са свързани с отводите на съдии.  

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд