Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие Доклад относно извършени проверки за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г. от Апелативния специализиран наказателен съд на дейността на съдиите от Специализирания наказателен съд

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие Доклад относно извършени проверки от Апелативния специализиран наказателен съд за периода 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г. на организацията на дейността на съдиите от Специализирания наказателен съд съгласно разпоредбата на чл. 106, ал. 1, т. 7 от Закона за съдебната власт.

                Той е представен във връзка с решение на Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с Инспектората към ВСС“ към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, с което е изискана информация от апелативните съдилища в страната относно осъществени за 2015 г. проверки на организацията на дейността на съдиите от окръжните съдилища от съответния апелативен район съгласно разпоредбата на чл. 106, ал. 1, т. 6 от Закона за съдебната власт.

         Докладът на Апелативния специализиран наказателен съд обхваща спазването на процесуалните срокове, предвидени в чл. 411д, ал. 2 от Наказателно-процесуалния кодекс, чл. 271, ал. 10 от НПК и чл. 308 от НПК; разглеждането и приключването на делата и проверка на дела и деловодни книги.

         При проверката са направени изводи, че дейността на съдиите от Специализирания наказателен съд по образуване, насрочване, разглеждане и решаване на делата е в съответствие с изискванията на процесуалния закон и се осъществява в разумни срокове. Мотивите към присъдите се изготвят преобладаващо в сравнително кратки срокове, а някои и преди изтичането на тези по чл. 308 от НПК. Установени са незначителни отклонения по приложението на чл. 308, ал. 1 и ал. 2 от НПК. Проверяващият екип не е констатирал негативи в работата на съдиите.  

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд