Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие Правила за водене на Централен публичен регистър на декларациите по чл. 195а, ал. 1 от ЗСВ

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие Правила за водене на Централен публичен регистър на декларациите по чл. 195а, ал. 1 от Закона за съдебната власт. Те определят вида и съдържанието на Регистъра, воден от Съдийската колегия на ВСС, начина на попълването му, на подаване на декларациите и тяхното съхранение, както и сроковете за публикуване на постъпилата информация.

         В Централния публичен регистър на декларациите по чл. 195а, ал. 1 от ЗСВ се въвеждат данни от декларациите на съдиите и членовете на Съдийската колегия на ВСС, подадени в изпълнение на това изискване на закона.

         Декларациите по чл. 195а, ал. от ЗСВ се подават до Съдийската колегия на ВСС в деловодството на ВСС или по пощата, на хартиен и технически носител. Те се вписват върху хартиен носител и в електронна база данни.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд