Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет наложи на Светлозар Костов – прокурор в Специализирана прокуратура – гр. София дисциплинарно наказание „дисциплинарно освобождаване от длъжност“

26 октомври 2016 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет с 8 гласа „за“ и 2 гласа „против“ наложи на Светлозар Костадинов Костов – прокурор в Специализирана прокуратура – гр. София дисциплинарно наказание „дисциплинарно освобождаване от длъжност“

С решение по протокол № 17/19.10.2016 г. Прокурорската колегия отложи разглеждането на дисциплинарно дело №15/2014 г. по описа на ВСС за заседанието си на 26.10.2016 г., като на основание чл. 320, ал. 5 от ЗСВ и съгласно изразеното становище от прокурор Костов му бе предоставена възможност за даде писмени обяснения в срок до 26.10.2016 г.

В указания срок Светозар Костов е предоставил молба и писмено обяснение, в което е изразена позицията му по направеното на предходното заседание на Прокурорската колегия /проведено на 19.10.2016 г./, предложение за налагане на по-тежко наказание „дисциплинарно освобождаване от длъжност” от предложеното от дисциплинарния състав наказание „Понижаване в длъжност прокурор в Районна прокуратура” за срок от една година, както и по съществото на дисциплинарното производство.

Прокурорската колегия не прие отправените предложения от прокурор Костов в депозираната от него молба за:

  • Спиране на производството по дисциплинарно дело №15/2014 г. до постановяване на тълкувателно решение от общото събрание на колегиите на Върховния административен съд по тълкувателно дело №7/2015г.;
  • Отправяне на преюдициално запитване до Съда на Европейския съюз по реда на чл. 267 от Договора за функционирането на Европейския съюз  предвид, че Прокурорската колегия на ВСС действа като административна юрисдикция в дисциплинарното производство и спиране на производството до произнасяне на СЕС.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд